Programa electoral 2019 – 2023

#decidimelfutur

Si no vols llegir aquest document en la web pots descarregar el programa complet, en format PDF, aquí.

 

Objectius per as Mercadal i Fornells

Ser socialista és fer, i per tant, dedicarem tots els nostres esforços en treballar de valent perquè fent, millorarem el benestar de tots. A aquest programa no hi volem promeses, però si molts compromisos i grans objectius per als quals farem feina.

El nostre compromís amb el municipi és un compromís ferm, seriós, decidit i honest. Un compromís que vol millorar el benestar dels nostres ciutadans i que vol ser receptiu amb les demandes de tots els sectors i col·lectius que viuen, treballen i participen a la nostra societat, per tal de fer-ne un espai de trobada millor.

És per això, que el nostre vol ser un govern obert, que gestioni bones idees, venguin d’on venguin, receptiu amb els emprenedors, amb els innovadors, i comprensiu amb tots aquells que s’esforcen dia a dia.

La nostra aportació a què aquesta societat sigui millor ho serà amb l’esforç personal, amb una bona gestió, amb la proximitat a la gent i amb el compromís de millorar el municipi.

El nostre projecte vol donar continuïtat al vertader canvi iniciat fa nou anys, prioritzant les necessitats socials i educatives dels nostres veïns. Aquest programa es resumeix en tres pilars bàsics que sustenten el contracte que volem signar amb la societat mercadalenca i fornellera.

El nostre compromís gira entorn a tres temes transversals, que faran de la nostra acció de govern una política social i de justícia. Aquests tres pilars són:  la nostra gentla nostra economia i el nostre territori.

“Aprofitarem el territori per dinamitzar l’economia local i així incrementar el benestar de les persones

 

Els nostres objectius i compromisos bàsics

 1. Donarem atenció preferent a les persones més necessitades, gent gran, fillets, discapacitats, nouvinguts, afectades de violència de gènere i aturats. Promourem tenir rehabilitació i metge les 24 hores.
 2. Millorarem la gestió de l’àrea de joventut i social, Centre de Dia i Geriàtric. Instarem a ampliar el Club de Jubilats des Mercadal, adequarem el Centre per a Majors i el local annex de Fornells.
 3. Instarem a la urgent construcció d’habitatges de protecció oficial, tant a Mercadal com a Fornells, i executarem un Pla d’Accessibilitat.
 4. Construirem la nova escola pública des Mercadal i promourem l’assistència voluntària als col·legis de Fornells. Instarem al Govern i al Consell a millorar l’aportació econòmica per a l’educació infantil i musical. Treballarem per ser poble educador.
 5. As Mercadal, acabarem les piscines climatitzades i la nova pista de tennis, construirem dues pistes de pàdel cobertes, ampliarem el Club Hípic i remodelarem els vestuaris del poliesportiu i del camp de futbol.
 6. A Fornells, es renovarà la coberta del Poliesportiu, instal·larem un gimnàs a l’aire lliure i instarem a PortsIB a delimitar una zona de bany i diversos carrils de natació a mar oberta, totalment accessible.
 7. Volem millorar l’economia local, potenciant les activitats culturals, socials, comercials, esportives i turístiques, tot organitzant fires, fòrums, tertúlies, congressos, mercats, convencions i esdeveniments esportius de rellevància, tot aprofitant la centralitat des Mercadal i la singularitat de Fornells.
 8. Potenciarem el sector primari la indústria local, prioritzant una zona d’activitats molestes i un Centre de la Mar i de la Costa Nord a Fornells. S’ampliaran ajudes i fons per a camins, parets seques, barreres d’ullastre i torrents.
 9. Es prioritzaran els criteris sostenibles i mediambientals. Es continuarà amb els treballs d’estalvi i eficiència energètica engegats. Fomentarem el transport públic, la reducció del consum elèctric i de l’aigua, aplicarem mesures en contra del canvi climàtic, instal·lant més plaques fotovoltàiques i nous punts de recàrrega per cotxes elèctrics.
 10. A Fornells, mitjançant la Junta Local, mantindrem assemblees ciutadanes amb les entitats. La batllia hi despatxarà assíduament i donarem suport a adquirir el teatre, restaurar el bot salvavides i a instal·lar un centre expositiu.
 11. Instarem a la construcció d’un carril bici entre Es Mercadal i Fornells i donarem suport a un Estudi de Mobilitat que reguli les zones de vianants i el futur del trànsit rodat a l’eixampla.
 12. Continuarem amb la millora de carrers iniciada, remodelarem els parcs infantils i donarem suport a un Pla de Façanes.
 13. S’ha d’aprovar un Pla General d’Ordenació Urbana, que adaptarà la normativa al PTI. Executarem un Pla Local d’Emergència Contra Incendis i un de neteja de boscos i reforestació.
 14. Continuarem amb el procés engegat de pressupostos participatius, es millorarà l’atenció i la seguretat ciutadana i es mantindrà la fiscalitat i el deute el més baix possible.
 15. Executarem un Pla Extraordinari de Sanejament, millorant tots els serveis a Macaret, Punta Grossa, Son Parc, Coves Noves, Arenal den Castell i Platges de Fornells. Instarem a construir una nova rotonda i acabar l’EDDAR a Addaia i també ampliar l’EDDAR des Mercadal.

 

Eix 1: la nostra GENT i el seu benestar

Serveis socials i salut

 1. Continuarem amb un servei d’ajuda a domicili per a la gent gran als nuclis tradicionals i a les zones turístiques, adaptant-nos a la demanda existent, de manera que cap persona amb necessitats urgents no quedi desatesa.
 2. L’atenció a les persones necessitades és prioritària, especialment la gent gran, fillets/es, discapacitats, persones dependents, famílies amb problemes, nouvinguts, dones maltractades i aturats.
 3. Mantindrem les ajudes a les APIMAS per fomentar la participació dels pares en l’educació dels seus fills/es.
 4. Instarem al Govern Balear a què la Unitat Bàsica de Salut des Mercadal ofereixi el servei de metge les 24 hores i tenir visita diària del metge a Fornells.
 5. Millorarem la gestió del Centre de Dia de 17 places i el servei de menjar a domicili i instarem al Consell Insular a poder donar un ús adequat a l’espai que tenim a Fornells.
 6. Promourem millores al geriàtric municipal, coberta, banys… actualment és de 23 places.
 7. Eliminarem progressivament las barreres arquitectòniques a edificis públics, equipaments, via pública, ports i platges.
 8. Instarem a Ports de les Illes Balears a fer accessible el Port de Fornells instal·lant una grua, a més de delimitar una piscina i carrils de natació a mar oberta.
 9. Assumirem com a responsabilitat la regidoria d’Immigració per canalitzar i solucionar els problemes dels nouvinguts residents al municipi.
 10. Donarem suport al Fons Menorquí de Cooperació fins arribar al 0,7% dels ingressos corrents i mantindrem les subvencions a les entitats de caire social.
 11. Participarem activament en el consell social municipal treballant per la cohesió social, essent especialment sensibles amb les persones amb risc d’exclusió social.
 12. Es prioritzarà el benestar de la ciutadania, ajustant la fiscalitat municipal, quan l’economia municipal i la normativa estatal ho permeti.
 13. Per executar les inversions anuals farem especial ús de les aportacions d’altres administracions, del patrimoni municipal, tot amb un deute responsable.
 14. Adequarem un espai per un centre de rehabilitació as Mercadal.
 15. Es donarà suport a la Creu Roja local.
 16. Donarem suport als més necessitats i prioritzarem les ajudes d’emergència social, aportant els fons necessaris per cobrir els serveis bàsics de les persones, segons informe dels tècnics municipals.
 17. S’organitzaran activitats conjuntes amb els clubs de gent gran des Mercadal i Fornells.
 18. Potenciarem el servei d’atenció a domicili i, juntament amb el Consell Insular, fomentarem els tallers de promoció de l’Autonomia Personal.
 19. Fomentarem el servei de transport assistit, per tal de garantir l’assistència de les persones amb algun tipus de discapacitat al centre de dia.
 20. Establirem espais de trobada per fer efectiu l’intercanvi entre la gent jove i la gent gran.
 21. Impulsarem les accions necessàries per lluitar contra qualsevol tipus de racisme i xenofòbia.
 22. Lluitarem en pro dels drets humans, del feminisme, de la llibertat sexual i religiosa.

 

Educació i Formació

 1. Insistirem a la urgent construcció d’una nova escola pública as Mercadal, de primària i de dues línies (de 3 a 12 anys) amb prou terreny perquè al futur es pugui ampliar a ESO (fins els 14 anys) i en una segona fase, per poder-hi estudiar el batxiller (3-18 anys). Actualment l’escola pública des Mercadal és molt antiga (75 anys) i poc funcional, no adaptada al projecte educatiu modern. Hi falta espai per ubicar-hi més aules per alumnes, per aula de música, d’informàtica, d’idiomes, de professors, … No hi ha prou espai d’esbarjo i hi falta un espai cobert per realitzar educació física i/o psicomotricitat.
 2. Aportarem urgentment tot el sòl necessari per la nova escola pública.
 3. Adequarem l’escola actual mentre no es disposi de la nova, facilitant la tasca docent dels professors i el benestar dels alumnes.
 4. Debatrem per decidir l’ús de l’edifici on hi ha l’actual CEIP.
 5. Subvencionarem a les APIMAS, aportant part del cost dels llibres de text a primària, i fomentant el préstec de llibres.
 6. Donarem suport a les APIMAS des Mercadal i Fornells, ajudant especialment a l’escola de música, escola d’adults i l’escola infantil per abaratir costos als pares.
 7. Donarem a conèixer els productes de la terra als fillets, fomentant l’hort d’oci escolar, aportant un terreny adequat.
 8. Reforçarem el suport municipal a la banda de música, a l’escola de música municipal i l’escola infantil, per ajudar als pares i professors, cercant també la complicitat d’altres administracions.
 9. Participarem activament en el consell escolar municipal, prioritzant una millor educació i més participació de tots en l’educació dels nostres fills/es.
 10. Prioritzarem qualsevol projecte educatiu que fomenti que l’alumne d’avui sigui un bon ciutadà el dia de demà.
 11. Es fomentarà l’alfabetització digital de tots els ciutadans.
 12. Es donarà màxim suport a l’escola d’adults local, l’escola de música i l’escola infantil.
 13. Instarem a Govern Balear i Consell Insular a millorar la subvenció per a l’escola infantil 0-3 anys, per tal de que aquest servei no tingui cost o sigui el menor cost pels pares.
 14. Potenciarem l’escola de pares i mares com un espai de reflexió i ajuda per a la formació dels fills.
 15. Col·laborarem activament amb l’escola i APIMAS per tal de trobar persones qualificades que donin suport extraescolar als alumnes amb dificultats.
 16. Donarem facilitats als estudiants per emprar la biblioteca, el Centre de Convencions i el Coworking municipal.
 17. Promourem tallers i cursos de formació continuada i ocupacional, prioritzant la formació becada de les persones en atur i ho farem als espais adequats que ja té l’ajuntament.
 18. Promourem un projecte educatiu de poble o “ciutat educadora”, analitzant tots els aspectes, ja siguin socials, educatius, esportius…
 19. Facilitarem l’orientació laboral a les persones en situació de desocupació i promourem les iniciatives d’ auto ocupació.

 

Cultura

 1. Donarem suport a la contractació d’una gerència per la coordinació de les activitats culturals des Mercadal i Fornells.
 2. Adequarem l’Antiga Unitat Sanitària amb espais adequats per a les diverses entitats, clubs i associacions, i fomentarem un coworking cultural-artístic.
 3. Treballarem per fer del municipi un referent cultural de l’Illa amb activitats especifiques per a diferents edats i col·lectius.
 4. Es promourà l’ús de l’edifici de Ca n’Àngel com a un espai públic polivalent cultural, d’exposicions i d’audiovisuals, sent aquest un centre referent a nivell d’Illa.
 5. Es promourà un centre cultural-expositiu, posant en valor l’activitat pesquera de Fornells.
 6. A Fornells, es donarà suport a adquirir el teatre on s’hi instal·larà un nou ascensor.
 7. Organitzarem i acordarem activitats culturals en temporada mitja, d’acord amb els hotels del municipi on hi pernocten persones de l’Imserso.
 8. S’incrementarà l’oferta cultural i turística al poble de Fornells, potenciant les visites a la Torre, a Cas Contramestre, el Castell de Sant Antoni, Església i altres punts d’interès del poble com a centres de manualitats, d’art, d’artesania, etc, d’acord amb les entitats del poble.
 9. Potenciarem les exposicions temporals i permanents des Mercadal, com el racó de sa Ràdio Antiga al recinte firal, Es Molí, Sa Ferreria i l’Aljub.
 10. Dedicarem una atenció preferent a les activitats culturals destinades a la gent gran i als fillets/es, com ara, conta contes i projecció de cine.
 11. Donarem suport a l’escola de pintura i a les seves exposicions.
 12. Donarem suport a intercanvis culturals amb altres ciutats del mediterrani.
 13. Instarem a la urgent restauració de la Torre de Sa Nitja.
 14. Promourem la restauració de l’Aljub des Mercadal.
 15. Fomentarem la nostra cultura i la nostre llengua amb plans adequats.

 

Esports

 1. Es remodelarà la zona esportiva des Mercadal, posant en funcionament les piscines cobertes i climatitzades amb energia neta, a més d’una nova pista de tennis.
 2. Es canviarà l’enllumenat de les pistes de tennis actuals.
 3. Es construiran dues noves pistes de pàdel cobertes as Mercadal.
 4. Es renovarà la coberta del Poliesportiu de Fornells.
 5. Donarem suport a tots els clubs, entitats esportives dels dos pobles, futbol, futbol sala, bàsquet, tennis, tennis de taula, petanca, escacs, caça, golf, hípica, atletisme, ciclisme, nàutica, vela, surf, etc.
 6. Fomentarem l’esport base i reforçarem el suport als clubs, continuant així amb la tasca de formació de tècnics i esportistes a través dels diferents plans d’esdeveniments esportius singulars.
 7. S’organitzaran jornades formatives de caire esportiu.
 8. Potenciarem l’esport també com a eina per millorar la salut.
 9. Potenciarem l’ús del recent local social construït a la zona esportiva des Mercadal, amb cursos formatius per a jugadors, àrbitres, entrenadors, etc.
 10. S’ampliarà el Club Hípic de Ses Ramones amb més estables i païsses.
 11. Es promourà la remodelació dels vestuaris del camp de futbol des Mercadal.
 12. Es remodelaran els vestuaris del poliesportiu des Mercadal.
 13. Fomentarem la inclusió de les persones grans en la pràctica esportiva.
 14. Potenciarem la formació i el monitoratge esportiu.
 15. Mantindrem els gimnasos de Mercadal i Fornells ben dotats de material.
 16. Potenciarem les activitats esportives dirigides.
 17. Instal·laran diversos gimnasos esportius al aire lliure a Fornells i als nuclis turístics.
 18. Es milloraran les grades del camp de futbol des Mercadal.

 

Joventut

 1. Es potenciarà l’espai d’oci familiar integral amb parc infantil per als fillets i filletes, pista d’ skate per a joves i zona d’esbarjo per a la gent major, al parc de ses alzines des Mercadal.
 2. Mantindrem actius els centres de joventut des Mercadal i Fornells millorant el servei i ampliant les hores d’obertura.
 3. Fomentarem el voluntariat, l’esport i l’oci saludable, mitjançant un pla formatiu de joventut coordinat pel dinamitzador juvenil contractat per l’Ajuntament.
 4. Promourem un consell de joventut amb la participació activa dels joves, per tal de poder executar un projecte de futur.
 5. Es becaran algunes places de personal per estudiants, durant els estius.
 6. Promourem l’acampada educativa.
 7. Millorarem i renovarem els punts d’informació juvenil de Mercadal i Fornells.

 

Habitatge

 1. Donarem suport a la construcció urgent de VPO a Fornells i d’altres a preu taxat as Mercadal.
 2. Donarem suport a l’embelliment urbà, mitjançant ajudes per a la reforma d’habitatges a les zones ARI, tan des Mercadal com de Fornells.
 3. Intervindrem directament amb el bancs, negociant per evitar els desnonaments.
 4. Promourem un Pla de façanes as Mercadal i Fornells.
 5. Instarem al Govern Balear i al Consell Insular a fomentar el lloguer ètic i les ajudes de lloguer.
 6. Es facilitarà poder tenir Tanatori al municipi.

 

Medi ambient i Energia

 1. Recollirem els residus els 365 dies de l’any als nuclis tradicionals i netejarem cada quinze dies els contenidors de fems per evitar males olors.
 2. Fomentarem l’estalvi energètic amb plans específics per a cada cas, tant a nivell privat com institucional, realitzant campanyes informatives.
 3. Fomentarem la construcció i utilització de cisternes en noves construccions.
 4. S’anirà implantant la tecnologia LED a l’enllumenat públic i a edificis municipals, tot propiciant un estalvi d’aproximadament el 80%.
 5. Instarem a la millora i eliminació de fuites a la xarxa d’aigua potable municipal, millorant totes les instal·lacions.
 6. Mantindrem la separació per trams dels preus del consum d’aigua potable, tant als nuclis tradicionals com a les zones turístiques, penalitzant el gran consum i bonificant el petit consumidor.
 7. Es redactarà un pla de sanejament que permetrà instaurar i millorar progressivament la xarxa de clavegueram al municipi.
 8. Es redactarà un pla de prevenció d’incendis forestals.
 9. Incrementarem els punts de recollida selectiva que siguin necessaris.
 10. Promourem de manera paral·lela les campanyes d’educació ambiental dirigides als ciutadans, potenciant l’ús de les papereres, la utilització correcta dels contenidors, de recollida selectiva dels fems i la neteja en general.
 11. Donarem continuïtat a la col·locació de jardineres de contenidors als nuclis tradicionals i a les zones turístiques.
 12. Potenciarem la deixalleria des Mercadal i adequarem els horaris de la recollida porta a porta, tant de poda com d’estris, a tots els nuclis del municipi.
 13. Executarem el pla d’eficiència energètica amb un compromís de reducció de CO2 a edificis municipals, enllumenat públic, instal·lacions esportives i climatització, aplicant les tecnologies més modernes i eficients.
 14. Donarem a conèixer a diversos col·lectius els productes de la terra, fomentant l’hort d’oci públic.
 15. Donarem suport a l’Agenda Local 21 i a les seves accions prioritàries elegides pels ciutadans.
 16. Potenciarem l’activitat d’observació d’aus a les zones humides del municipi.
 17. Fomentarem els sistemes de regadiu de baix consum.
 18. Anirem canviant progressivament les llumeneres defectuoses de Fornells per unes més modernes i eficients.
 19. Impulsar pels comerços i bars campanyes de substitució de les bosses i gots de plàstic per les de paper o material biodegradable.
 20. Dotarem a l’equip de govern amb una àrea d’Innovació i Noves tecnologies, per tal de fomentar les energies renovables i el cotxe elèctric.
 21. Faran falta nous punts de recàrrega per cotxes elèctrics, millorar l’aïllament d’edificis i dotar la climatització amb aparells més eficients i continuar amb la substitució d’enllumenat a LED de baix consum.
 22. Es mantindran les platges urbanes amb tots els serveis i es tindrà especial cura amb la neteja i el servei de socorrisme.
 23. Es tindrà especial cura amb les platges verges per tal que no perdin el seu encant.
 24. Donarem suport als compromisos acordats al Pacte de Batles.
 25. Donarem suport a una ruta de senderisme entre el Recinte Firal i a Penya de s’Indio.
 26. Promourem l’aprofitament de l’aigua depurada.
 27. Es redactarà un pla de neteja de boscos i reforestació aprofitant la Biomassa.

 

Per a una administració eficient

 1. Adaptarem les regidories per tal de coordinar actuacions en matèria d’immigració, comerç, turisme, indústria, formació, innovació i noves tecnologies.
 2. S’agilitzarà l’administració municipal, mitjançant l’administració telemàtica, “la carpeta ciutadana” tot emprant la xarxa i les noves tecnologies.
 3. Agilitzarem l’aprovació de les llicències d’instal·lacions i urbanístiques.
 4. Instal·larem Wifi gratuït en diversos indrets públics de Fornells i Es Mercadal.
 5. Promourem cursos d’educació canina pels animals i també pels propietaris dels mateixos.
 6. S’instal·larà un sistema per veure els plens amb vídeo.
 7. Es donarà suport i s’aprovarà una valoració dels llocs de treball de funcionaris i laborals.

 

Per a un bon govern

 1. Millorarem els carrers i espais públics, posant especial atenció als petits detalls, el manteniment, la neteja i la jardineria i fomentarem els canals per fer arribar les queixes ciutadanes als diferents regidors.
 2. Continuarem amb els pressupostos participatius per tal de fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions i fer front als desencants amb la política i els polítics, per fomentar la consciència ciutadana, col·lectiva i general. Es donarà compte del destí dels recursos públics recaptats (amb què ho gastem) i es divulgarà com es finança l’administració (ingressos que tenim). Posarem en valor la participació dels ciutadans a través de la gestió compartida i la consulta en la presa de decisions des de l’administració, fomentant la transparència en la gestió municipal.
 3. Farem que el municipi destaqui per la seva neteja i jardineria.
 4. Es milloraran i ampliaran els parcs infantils, especialment el de l’escola de música i el de sa Punta Gran de Fornells.
 5. S’instal·larà un nou Parc per a gent major als Jardins Mestre Galmes just davant el Centre de Dia.
 6. A Fornells es promourà la restitució de la Caseta Vermella per tal de que es pugui visitar.
 7. Es renovarà tot l’enllumenat del carrer des Rosari de Fornells.
 8. S’adequarà el Bot Salvavides de Fornells, vaixell de gran valor històric per a Fornells.
 9. Donarem suport a que Ports de les Illes Balears millori i remodeli la façana marítima de Fornells i en especial el Passeig Marítim.
 10. Instarem al Consell Insular de Menorca que a través de la Fundació Destí es contracti un informador turístic els mesos d’estiu per a Fornells.
 11. Es continuarà progressivament amb la millora dels carrers, separativa de pluvials, el soterrament de telefonia, el canvi de l’antiga canalització d’aigua i altres millores tant as Mercadal com a Fornells.
 12. Es dotarà de més mobiliari urbà als nuclis tradicionals i turístics, especialment bancs, papereres i panells informatius.
 13. Es mantindrà la zona de parquímetre regulat als carrers més cèntrics des Mercadal, sols en horaris i temps necessari.
 14. Es dotarà dels mitjans i el personal necessari per una eficient vigilància policial del municipi, amb especial atenció a la temporada alta.
 15. Es crearan bosses d’aparcaments a Fornells i as Mercadal.
 16. Organitzarem campanyes i cursos d’educació canina e instal·larem nous pipicans as Mercadal i Fornells.
 17. Es regularà amb una ordenança l’ocupació de la via pública i la publicitat, per donar una millor imatge dels pobles.
 18. Incentivarem el paper cada vegada més actiu de les entitats i associacions que vertebren socialment el municipi, fomentant la seva participació en la presa de decisions per tal d’afavorir la seva responsabilitat en la gestió de determinades actuacions municipals prèviament consensuades per les parts.
 19. Redactarem un pla de mobilitat a mig plaç per evitar saturacions de vehicles els mesos d’estiu a la Ronda i al Carrer Tramuntana, i que ha de facilitar la peatonalització del centre.

EIX 2: La nostra economia, element necessari per al nostre desenvolupament

Pla de dinamització comercial i turística des Mercadal i Fornells

 1. Es donarà suport a un Consell de Turisme per tal de fomentar i promoure el turisme com a activitat econòmica principal del municipi, ja sigui el de sol i platja, de fires i congressos, cultural, nàutic, esportiu, de la salut, mediambiental, gastronòmic…
 2. Es promourà fomentar i promocionar el comerç local de la mà de les diverses associacions comercials del municipi.
 3. Fomentarem les activitats pel turisme sènior o de la tercera edat, per tal de desestacionalitzar la temporada turística.
 4. Es donarà suport a l’estació nàutica local.
 5. Potenciarem la desestacionalització de Fornells en temporada mitja, mitjançant un pla integral tot aprofitant la nàutica, el cicloturisme, les rutes culturals, les rutes de senderisme, l’observació d’aus, el triatló i les proves de BTT.
 6. Impulsarem la creació d’un “centre de referència de la mar” a Fornells, un espai de visita obligada on s’han de posar en valor tots els elements d’interès mediambientals, culturals i turístics de la zona nord del municipi, la reserva marina, el fons marí, la flora i la fauna, les zones humides, les zones protegides, Lics, Zepa, Aneis, alzinars i les rutes de senderisme. Aquest centre ha d’estar comunicat amb l’Estació Nàutica de Fornells per tal de poder contractar qualsevol servei que s’ofereixi, com ara, poder pernoctar, BTT, observació d’aus, vela, surf, caiac, submarinisme, senderisme… i també amb el centre d’interpretació del Far de Cavalleria i l’oficina de turisme des Mercadal, conjuntament amb ca n’Ángel.
 7. Es dissenyarà una ruta verda as Mercadal, ruta per a vianants i per a bicicletes, que pugui interconnectar l’eixampla i centre del poble amb la zona esportiva i futura zona educativa, així com altres rutes alternatives que enllacin amb el carril bici des Mercadal a Fornells i altres camins rurals del municipi.
 8. Fomentarem l’activitat artesana al municipi i la seva promoció, organitzant tallers i mostres d’artesania, donant especial importància al Racó de sa Ràdio Antiga, Centre Artesanal del Recinte Firal i altres exposicions.
 9. Es millorarà l’accés per a vianants a través de les passarel·les a la Plaça de La Palma i s’Algaret de Fornells.
 10. S’adequaran nous aparcaments a Fornells i as Mercadal.

 

Consolidar la centralitat i singularitat a l’Illa

 1. Donarem suport a la ruta de vianants as Mercadal, per poder unir el recinte firal, centre de convencions, sales d’exposicions permanents, centre artesanal, museu d’artesania, sala multifuncional, ca n’ Àngel, Sa Ferreria den Carretero, Moli den Biel, l’Aljub, l’església, la zona esportiva i altres elements etnològics que afegirem a l’oferta actual, amb un eix comú de connexió: “el punt de referència turística des Mercadal i el punt de referència cultural Ca n’ Àngel”.
 2. Consolidarem l’activitat firal i organitzarem esdeveniments esportius, nàutics de referència i culturals, especialment a Fornells.
 3. Fomentarem l’activitat firal, la de reunions i de congressos al municipi per tal de millorar l’economia local.
 4. Promourem i donarem suport al sector primari del municipi.
 5. Promourem altres esdeveniments culturals, socials, musicals, esportius per tal d’allargar la temporada turística a Fornells.
 6. Donarem suport als mercats, tant as Mercadal com a Fornells.

 

Transport públic

 1. Donam suport i prioritat a un augment de les freqüències i trajectes de transport públic, com a element vertebrador del Municipi, especialment entre Es Mercadal, Fornells i les Zones Turístiques.
 2. Promourem una millor aturada de Bus as Mercadal i també a Fornells, amb tots els serveis.
 3. Instarem al Consell Insular a fomentar el transport públic també a les platges verges de Binimel.la i Cavalleria.

 

Indústria

 1. Donarem suport al desenvolupament progressiu del polígon industrial des Mercadal i promourem la zona d’activitats molestes a Fornells.
 2. Afavorirem la instal·lació d’indústries als polígons locals al menor preu possible.
 3. Promocionarem l’artesania local, així com el Centre Artesanal de Menorca.
 4. Donarem suport a la creació de noves activitats econòmiques i a la capacitat d’innovació.
 5. Fomentarem les fonts d’energia renovable sense que aquestes creïn un excessiu impacte al paisatge.
 6. Treballarem a favor de reduir la despesa energètica a les instal·lacions públiques.

 

Comerç

 1. Dissenyarem un pla de comerç per tal de potenciar el petit comerç als pobles tradicionals i nuclis turístics del municipi.
 2. Des de l’Ajuntament hem de continuar amb un fort impuls a la celebració dels mercats artesanals, esdeveniments culturals i tertúlies d’estiu com a elements d’atracció i promoció turística que beneficien directament el teixit comercial des Mercadal i Fornells.
 3. Organitzarem esdeveniments de tot tipus per tal de dinamitzar el comerç local, especialment en temporada mitja o baixa.
 4. Millorar la senyalització dels nous aparcaments existents tant as Mercadal com a Fornells, facilitant l’accés als mateixos.
 5. Adquirirem l’aparcament al Pla de Ses Eres des Mercadal, situat a 1 minut del centre del poble que, sens dubte, ajudarà al comerç local.
 6. Durem a terme campanyes de promoció per a les petites empreses comercials.

 

Eix 3: El nostre TERRITORI, actiu a preservar i font de riquesa

Dissenyar i executar un nou Pla General del municipi

 1. Promourem el nou Pla General d’Ordenació Urbana, apostant per un creixement responsable i sostenible als nuclis tradicionals per als propers 20 anys, projectant nous equipaments, escoles, institut, aparcaments, zones verdes. Tot sense perdre la identitat de cadascun dels pobles, respectant les característiques arquitectòniques dels nuclis antics i evitant nous creixements a les zones turístiques.
 2. Donarem suport a l’adquisició d’una gran zona verda propera al nucli des Mercadal que marqui una gran zona de lleure.
 3. Dedicarem una part del nou sòl urbà per habitatge de preu taxat.
 4. Instarem a que el Govern Balear millori el Port de Fornells amb els paràmetres que especifiqui la Junta Local i l’Ajuntament.
 5. Instarem a millorar el passeig marítim com a zona turística i comercial, ordenant els punts de fondeig, consolidant les instal·lacions del Club Nàutic de Fornells a Ses Salines, ordenant i desenvolupant les instal·lacions de l’escola de vela.
 6. Adaptarem la normativa urbanística als nous criteris del codi tècnic i al PTI.
 7. Promourem l’aprovació dels projectes urbanístics que marca el PTI, prioritzarem sempre la qualitat per sobre de la quantitat, tot amb criteris sostenibles, com és el cas del For-2 de Fornells, Punta Grossa II, Macaret, Son Parc i Platges de Fornells.
 8. Donarem suport al “Pla Insular de la Costa” que ha de regular els amarraments actuals i futurs.
 9. Prioritzarem la construcció de nous aparcaments al carrer de Tramuntana des Mercadal, a la intersecció entre Carrer Tramuntana i el Doctor Llansó, a la zona esportiva des Mercadal i al For-2 de Fornells.
 10. Instarem al Consell Insular a la construcció d’un carril bici que uneixi Fornells i Es Mercadal.
 11. Instarem al Consell Insular a l’urgent execució de la rotonda de la sortida d’ Addaia.
 12. Adequarem la rotonda del Cementiri de Fornells.
 13. Per tal de disminuir la probabilitat d’incendi, minimitzar els temps de detecció i resposta i reduir la perillositat de l’incendi es Redactarà un Pla Local Contra Incendis.

 

Suport al sector primari

 1. Donarem suport a la confraria de pescadors de Fornells, promocionant la pesca local i la seva formació.
 2. Periòdicament, es recolliran els plàstics i estris als llocs del terme.
 3. Adequarem el camí des Far de Cavalleria, del camí de Tramuntana fins el pont de Santa Teresa.
 4. Donarem suport a la promoció i divulgació dels productes de la terra, especialment els que produeixen els llocs establerts al nostre municipi.
 5. Impulsarem la venda directa del producte elaborat a les explotacions agràries.
 6. Afavorirem el paper de la dona i dels joves al camp, els quals són elements clau de l’estructura productiva agrària.
 7. Serà una prioritat que als mercats hi hagi pagesos del terme municipal.
 8. Treballarem en la ordenació forestal aprofitant els recursos i mantenint els boscos nets.
 9. Promourem l’adequació i neteja dels torrents.
 10. Actualitzarem el catàleg i inventari de camins rurals.
 11. Es realitzarà un Pla de Millora Rural, dedicant fons a desbrossar, aglomerar, aixecar parets seques i promoure els tancaments amb barreres d’ullastre típiques per millorar els camins rurals i la imatge rural menorquina.

 

Les zones turístiques

Davant la diversitat i quantitat de nuclis turístics, es fa convenient especificar les actuacions que el PSOE té previstes en més detall i així millorar el contingut d’aquest programa electoral:

 1. Millorarem la seguretat ciutadana, creant un servei exclusiu de vigilància per a les zones turístiques especialment a les nits durant l’estiu.
 2. Instarem a millorar el transport públic entre elles i els nuclis tradicionals des Mercadal i Fornells, amb rutes transversals Arenal d’en Castell, Macaret, Addaia, Alaior i Fornells, Platges de Fornells, Fornells, Es Mercadal i Es Migjorn, amb mes freqüències i trajectes.
 3. Continuarem contractant una brigada exclusiva de neteja i de manteniment per actuar en les Zones Turístiques.
 4. Anualment es duran a terme inversions i millores a totes les zones turístiques, gràcies als acords amb les associacions i entitats de veïns, i es prioritzarà la dotació de serveis a Macaret i Punta Grossa I que no en tenen.
 5. S’instarà l’urgent posada en servei de l’EDDAR d’Addaia.
 6. És mantindrà la regidoria de zones turístiques i es dedicaran partides exclusives per aquests nuclis al pressupost municipal anual.

 

Platges de Fornells

 1. Millorarem la xarxa de serveis, especialment la xarxa d’aigua potable, canviant progressivament les canonades de PVC per polietilè.
 2. Adequarem les voravies i la xarxa d’aigua (Fase 4) de la zona turística i eliminarem les barreres arquitectòniques a la via pública.
 3. Acabarem el pla d’embelliment amb jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.
 4. Promourem la millora del camí de Platges de Fornells fins a Fornells.
 5. Organitzarem els serveis de manteniment de la urbanització entre l’Associació de veïns de Platges de Fornells i l’Ajuntament.
 6. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 7. Netejarem amb la màquina d’escombrar, periòdicament, la zona turística i marcarem un calendari per la neteja manual.
 8. Es canviaran progressivament les lluminàries per tecnologia led.
 9. Instal·larem nou mobiliari urbà a la zona turística, bancs i papereres.
 10. Es renovaran les senyals de circulació de la zona turística.
 11. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.
 12. Promourem la millor cobertura de telefonia mòbil a la zona.
 13. Aprovarem un nou Pla Parcial adaptat al PTI de comú acord amb la majoria de propietaris de la zona i el conveni signat entre ells, l’Ajuntament i el Consell Insular.
 14. Continuarem col·laborant amb l’Associació de veïns i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 15. Aportarem una subvenció a l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.

Binidonairet i Ses Sabines de Cala Tirant

 1. Continuarem col·laborant amb l’Associació de veïns i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 2. Donarem suport al manteniment extraordinari de la zona turística.
 3. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 4. Millorarem anualment el camí d’accés a la zona turística i promourem que aquest sigui públic.
 5. Instarem a l’adequació definitiva del camí d’accés per part del Consell Insular, solucionant així les periòdiques inundacions, quan aquest sigui públic.
 6. Col·laborarem amb l’associació de veïns perquè tota la zona turística tingui xarxa d’aigua potable i de baixa tensió.
 7. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.

Ses Salines

 1. Acabarem el pla d’embelliment amb jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.
 2. Millorarem la neteja i la jardineria de la zona.
 3. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.
 4. Adequarem la zona verda annexa a l’aturada de bus i la tancarem amb una barana d’ullastre.
 5. Instarem a que el Consell Insular adeqüi una nova parada de bus davant l’existent, en direcció as Mercadal.
 6. Canviarem les llumeneres a Led.
 7. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 8. Inclourem un nou aparcament a l’aprovació del nou Pla General.

Sa Roca

 1. Continuarem amb els acords i actuacions anuals entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns i visitarem periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 2. Adequarem i mantindrem correctament els camins rurals d’accés, tant el de Sa Roca com el de Sa Cucanya.
 3. Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 4. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.

Son Parc

 1. Instal·larem més parcs infantils i mobiliari urbà a la zona turística.
 2. Començarem amb un Pla d’embelliment utilitzant jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.
 3. Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 4. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 5. Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns de Son Parc i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 6. Netejarem amb la màquina d’escombraries periòdicament la zona turística i marcarem un calendari per la neteja manual.
 7. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 8. Adequarem els accessos i escales a la platja de Son Parc.

Addaia

 1. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a través de la xarxa.
 2. Acordarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns d’Addaia i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 3. Promourem la millora del camí del litoral i els seus accessos.
 4. Es promocionaran les rutes de senderisme des de Fornells fins Addaia, passant per totes les zones turístiques.
 5. Instarem a instal·lar una passarel·la de llenya que connecti Addaia i Macaret a Cala Molí.
 6. Aportarem una subvenció per l’associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 7. Instarem al Consell Insular a que construeixi una rotonda a la cruïlla d’entrada a la zona turística d’Addaia.
 8. Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 9. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 10. Es canviaran progressivament les lluminàries viàries per unes de tecnologia LED i baix consum, però incrementant la lluminositat ja que actualment és escassa.
 11. Promourem connectar la Zona Turística a la nova Eddar d’Addaia.

Coves Noves

 1. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa Wifi.
 2. Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’entitat de Conservació de Coves Noves i tindrem el compromís de visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 3. Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per a despeses de manteniment de la mateixa.
 4. Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombraries la zona turística.
 5. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 6. Es promourà adequar l’accés viari que connecta Coves Noves amb Son Parc, com a mesura de seguretat.
 7. Es canviaran totes les llumeneres amb tecnologia Led.
 8. Es fomentarà una ruta de senderisme a l’àmbit.

Punta Grossa

 1. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 2. Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns, i contraurem el compromís de visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 3. Negociarem definitivament la recepció de la zona turística, amb les instal·lacions i serveis.
 4. Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 5. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 6. Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 7. Promourem la millora de la zona situada al davant dels hotels Topacio i Aiguamarina amb enllumenat, noves voravies i un millor pàrquing.
 8. Impulsarem la instal·lació del sanejament a la zona turística.
 9. Recepcionarem la xarxa d’aigua potable.

Arenal d’en Castell

 1. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa Wifi.
 2. Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’entitat de conservació de Castellosa, i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 3. Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 4. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 5. Donarem suport a un nou aparcament per a 80 cotxes a la zona a un terreny acordat amb el promotor de Coves Noves.
 6. Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 7. Obrirem un procés de negociacions per la recepció definitiva de la mateixa, entre l’Ajuntament i el promotor.

Macaret

 1. Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial les de la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 2. Acordarem anualment actuacions e inversions de millora viària entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns de Macaret, i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 3. Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 4. Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 5. Aportarem una subvenció per l’associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 6. Instal·larem un nou parc infantil a la zona verda de l’església i nou mobiliari urbà a la zona turística de comú acord amb l’associació de veïns.
 7. Donarem suport a la construcció d’una passarel·la per a vianants a Cala Moli, que connectarà Addaia i Macaret.
 8. Instarem a l’urgent execució d’un pla de millores a la zona turística (projecte d’urbanització y dotació de serveis) consistent amb nou enllumenat, clavegueram, voravies, telefonia, asfalt, pluvials… tot conveniat amb el Ministeri de Medi Ambient. Si es demora el projecte global s’estudiarà poder-lo anar fent per fases.
 9. Instarem a la Demarcació de Costes a l’urgent reparació del moll de Macaret i el des Maresos.