Ajudes de l’Ajuntament d’Eivissa per a empreses i autònoms

Davant de la situació excepcional de crisi sanitària i dels efectes negatius que té sobre el teixit econòmic local, l’Ajuntament d’Eivissa, juntament amb el Consell Insular i el Govern balear, ha posat en marxa aquesta línia de subvenció per tal de donar suport a les activitats empresarials del municipi.

L’Ajuntament d’Eivissa ha habilitat un espai a la web on es pot accedir al tràmit, a un vídeo explicatiu de com realitzar-lo, un dossier on s’informa de requisits i documentació per a realitzar la tramitació així com les bases de la convocatòria i diferents enllaços d’interès per a aconseguir la documentació necessària

Per tal de resoldre dubtes relacionats amb la tramitació de les ajudes, l’Ajuntament d’Eivissa també té en marxa un telèfon gratuït, el 900 701 323.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha destacat que ‘a Eivissa estam en plena reactivació econòmica i social i aquestes ajudes per a autònoms i petites i mitjanes empreses, amb una quantitat que mai s’havia donat en la història del municipi, casi 2 milions d’euros, seran un suport per l’activitat econòmica del municipi i aquelles empreses que s’han vist afectades per la situació sanitària provocada per la COVID-19’.

Les bases reguladores d’aquestes ajudes van destinades a persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat afectades per les mesures de salut pública adoptades per contenir la COVID-19, que tinguin domicili social al terme municipal d’Eivissa i que hagin patit una reducció en la facturació d’un mínim del 40% en relació amb el mateix període de facturació de l’any 2019 o empreses de nova creació amb independència de la seua facturació.

Les ajudes es repartiran proporcionalment entre les empreses en funció de les pèrdues i de la quantitat de treballadors i treballadors que tinguin. A més, les bases reguladores preveuen exonerar a les persones beneficiàries d’aquestes subvencions de l’acompliment del requisit d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Hisenda Autonòmica i amb l’Ajuntament d’Eivissa.

L’import global del crèdit disponible s’assignarà a les línies de subvenció en funció de la distribució del teixit empresarial en el municipi d’Eivissa l’any 2019, sent del 80% per la línia 1 i del 20% per la línia 2.

La quantia de la subvenció es determinarà d’acord amb els següents criteris:

La quantia de les subvencions es determinarà en funció del prorrateig de l’import global entre totes les sol·licituds rebudes en termini i forma, sempre i quan compleixin els requisits i les condicions exigides per a ser beneficiari.

2.1 L’ajuda estimada que pot rebre cada beneficiari/ària serà la resultant de multiplicar la quantia resultant de prorratejar l’import global entre totes les sol·licituds rebudes en termini i forma que compleixen els requisits i condicions exigides per a ser beneficiari pels coeficients respectius:

S’estableixen dos línies d’ajuts diferenciades per activitats de tot l’any (igual o superiora 9 mesos) i activitats de temporada (entre 6 i 9 mesos):

LÍNIA 1: Donar liquidat de forma immediata persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat afectades per les mesures de salut pública adoptades per contenir la COVID-19, que tinguin domicili social al terme municipal d’Eivissa i que hagin patit una reducció en la facturació d’un mínim del 40% en relació amb el mateix període de facturació de l’any 2019 o empreses de nova creació amb independència de la seua facturació, quan la seua activitat sigui de tot l’any, entenent com a tot l’any, temps igual o superior a 9 mesos:

1.1.Autònoms sense assalariats que compleixin els requisits descrits.

1.2. Autònoms o microempreses amb un màxim de 5 assalariats.
1.2.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
1.2.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
1.2.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

1.3. Empreses amb entre 6 i 15 assalariats.
1.3.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
1.3.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
1.3.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

1.4. Empreses de nova creació durant l’any 2020

LÍNIA 2: Donar liquidat de forma immediata persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat afectades per les mesures de salut pública adoptades per contenir la COVID-19, que tinguin domicili social al terme municipal d’Eivissa i que hagin patit una reducció en la facturació d’un mínim del 40% en relació amb el mateix període de facturació de l’any 2019 o empreses de nova creació amb independència de la seua facturació, quan la seua activitat sigui inferior a tot l’any (de temporada), entenent com a tal un temps inferior a 9 mesos i superior a 6 mesos.

2.1 Autònoms sense assalariats que compleixin els requisits descrits.

2.2. Autònoms o microempreses amb un màxim de 5 assalariats.
2.2.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
2.2.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
2.2.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

2.3. Empreses amb entre 6 i 15 assalariats.
2.3.a. Reducció d’ingressos del 60% (inclòs) o superior
2.3.b. Reducció d’ingressos del 50% (inclòs) al 59%
2.3.c. Reducció d’ingressos del 40% (inclòs) al 49%

2.4. Empreses de nova creació durant l’any 2020.

En el cas que els mesos d’activitat a l’any 2019 hagin estat inferior als límits establerts (menys de 9 mesos per activitats de tot l’any i menys de 6 mesos per activitats de temporada) per causes directament relacionades amb obres municipals que hagin impedit el desenvolupament normal de l’activitat es podrà optar a la línia corresponent a la de l’activitat habitual amb les justificacions oportunes.
En cap cas, la quantia individualitzada resultant podrà superar els 4.000 euros, si en el moment del repartiment global, qualsevol sol·licitud superés aquesta quantia, l’excedent es repartirà entre les restants sol·licituds amb els criteris dels coeficients indicats, fins a exhaurir el crèdit disponible.

Així mateix si una línia de subvenció tingués excedent per manca de sol·licituds, aquest es podrà repartir entre les sol·licituds de les altres línies amb els criteris dels coeficients indicats.

Enllaç a:
· Espai d’informació sobre les ajudes a la web

Comments are closed