Ciutat d’Eivissa: Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Sostenible

El Pla de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament d’Eivissa, aprovat de forma definitiva pel ple, contempla mesures dirigides a la reducció de les emissions, més espai per als vianants i la millora de la xarxa viària. El Plan té com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en l’àmbit geogràfic de competència d’aquest Ajuntament, prioritzant la reducció del transport individual motoritzat en benefici dels sistemes col·lectius i d’altres maneres no motoritzades de transports, desenvolupant al mateix temps aquelles maneres que facin compatibles el creixement econòmic, la cohesió social, la seguretat viària i la defensa del medi ambient, garantint, d’aquesta manera, una millor qualitat de vida per als ciutadans. Aquest pla donarà cabuda a solucions i iniciatives noves, que redueixin eficaçment l’impacte mediambiental de la mobilitat, al menor cost possible.

L’estratègia de mobilitat contemplada en el PMUS s’adapta a les noves i futures necessitats de desplaçament previstes al municipi d’Eivissa. Per a això, cal tenir en compte que l’objectiu d’aquest pla és actuar sobre el nou escenari de la mobilitat que es generarà en els pròxims anys a la ciutat. Referent a això, destaca l’aposta municipal per a potenciar la mobilitat per als vianants i ciclistes, guanyant més espais, i millorar la imatge i l’eficàcia del transport públic urbà, així com la millora de la xarxa viària de la ciutat. L’aplicació del PMUS, fruit d’un procés participatiu, és un document viu que anirà assumint i integrant les diferents normatives relacionades amb la mobilitat.

L’Ajuntament d’Eivissa ja ha executat als darrers anys o té previst executar al llarg d’enguany algunes de les mesures que figuren al PMUS com les connexions dels carrils bici, ampliacions de voreres o millora de la xarxa viària, entre d’altres. El document també contempla inversions en mobilitat i la xarxa viària de la ciutat per valor de 9’4 milions d’euros als pròxims anys.

L’aplicació del PMUS significarà la reducció de les emissions de CO2 i evitar 42 mil viatges diaris en cotxe, la disminució d’ús de fonts energètiques no-renovables, la reducció dels temps de viatge, la potenciació de les maneres no motoritzades: vianant i bicicleta, la potenciació dels serveis de transport públic col·lectiu, la recuperació d’espai urbà i reconversió en favor de l’accessibilitat, la igualtat i la inclusió, la millora de la salut dels ciutadans i la definició d’àrees de baixa contaminació.

Per a la consecució d’aquests objectius, es plantegen 7 línies estratègiques:
1. Elaborar pla sectorial de circulació i jerarquitzar la xarxa viària millorant la senyalització i resolent zones conflictives de circulació, i creant àrees de prioritat residencials pels veïns i veïnes de la ciutat i creant vies per a vianants.
2. Nou pla d’estacionament, creació de nous aparcaments dissuasius, creació d’àrees d’aparcaments per a motocicletes i actualització de la normativa de l’ordenança municipal.
3. Pla sectorial de mobilitat personal amb la creació d’itineraris per a vianants, supressió de barreres i ampliació de voreres, camins escolars per a incentivar la mobilitat entre els més petits, entre d’altres actuacions.
4. Pla sectorial per a la mobilitat en bicicleta amb la connexió dels carrils bicis, senyalització, creació i millora dels aparcabicis, foment de la intermodalitat bici- transport públic.
5. Pla d’explotació per als serveis de transport amb la posada en marxa de línies urbanes, coordinació de trànsits urbans i suburbans.
6. Foment de l’ús del vehicle elèctric, amb el descompte sobre l’impost de circulació i aparcament gratuït, ajudes a empreses que incorporin vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega.
7. Definició i creació d’ordenança municipal que integri les mesures del pla, creació d’un inventari de places o incorporació de les TIC en la gestió de la demanda d’aparcament.

Comments are closed