Com serà el curs escolar 2020-2021?

El Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) i les comunitats autònomes han acordat adoptar l’activitat lectiva presencial com a principi general per a l’inici i el desenvolupament de el curs escolar 2020-2021 amb el màxim de garanties necessàries. L’acord, a què s’han adherit totes les CCAA excepte Madrid i País Basc, recull orientacions per reforçar els dèficits d’aprenentatge provocats per la suspensió d’activitat educativa presencial a causa de l’Covid-19 i per reduir la bretxa digital.

El curs començarà a les dates habituals del mes de setembre, complint el mínim de 175 jornades lectives i adaptant la seva aplicació a les circumstàncies concretes dels centres. L’activitat lectiva presencial serà el principi general. Les administracions educatives faran el possible per assegurar la modalitat presencial, la importància per al desenvolupament habitual de les tasques educatives i formatives ha quedat demostrada per l’experiència d’aquest curs.

D’altra banda, els centres educatius d’adaptar, en totes les etapes i ensenyaments, les seves programacions didàctiques per recuperar els aprenentatges imprescindibles no assolits arran de la pandèmia i permetre així a l’alumnat assolir els objectius previstos. Seguint les directrius de les administracions educatives, els centres han d’elaborar també plans de seguiment i de suport per als alumnes que experimentin dificultats d’aprenentatge o emocionals derivades de les circumstàncies actuals.

Cada centre ha de tenir de forma complementària un Pla d’Inici de Curs i Plans de Contingència que prevegin les actuacions a realitzar en funció dels diferents escenaris que puguin anar presentant.

L’acord preveu també treballar amb els serveis de prevenció de riscos laborals per reduir a l’mínim els riscos del conjunt de la comunitat educativa. Els centres mantindran amb l’alumnat sessions informatives i de record de les recomanacions higienicosanitàries.

En relació als serveis complementaris habituals, com el transport i els menjadors, les administracions educatives han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la seva continuïtat.

Lluita contra la bretxa digital

Una altra prioritat serà la de reduir la bretxa digital, que el confinament ha posat de manifest. Es prestarà una especial atenció a la dotació d’equipament per als centres educatius i per als alumnes, mitjançant sistemes de lliurament o de préstec. A el mateix temps, es promouran les accions de formació digital de l’professorat i de l’alumnat i l’assessorament de les famílies. El MEFP i les Conselleries responsables d’Educació intensificaran també les accions de col·laboració per a l’elaboració, difusió i oferta de recursos digitals per a l’ensenyament, l’aprenentatge i la formació dels diversos sectors de la comunitat educativa.

Igualment, es posaran en marxa programes de cooperació territorial cofinançats i orientats especialment en dues direccions: la recuperació dels grups d’estudiants que més han patit les dificultats viscudes i la dotació en equipament tecnològic que permeti mantenir el vincle educatiu. Finalment, les administracions educatives han de fomentar el treball col·laboratiu entre els docents dels centres educatius per permetre’ls donar una resposta coordinada davant de circumstàncies imprevistes.

El MEFP ha presentat durant la Conferència un document base elaborat al costat de el ministeri de Sanitat amb mesures d’higiene i seguretat per garantir un curs segur i per a la detecció precoç de possibles casos de Covid-19 que serà treballat conjuntament amb les Comunitats Autònomes i les autoritats sanitàries per assolir una proposta consensuada.

Comments are closed