Decret-llei del Covid-19: Mesures excepcionals en benefici d’Eivissa sense ni consumir territori ni incrementar les places turístiques

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) considera que el Decret-llei de mesures urgents i extraordinàries per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 aprovat pel Govern de les Illes Balears beneficiarà molt especialment l’illa d’Eivissa, ja que és la més afectada quant a destrucció de llocs de feina i tancament d’empreses a causa de la seua dependència del sector turístic.

El decret-llei ofereix a les administracions públiques i al sector privat mesures de xoc per iniciar de manera immediata la recuperació de les activitats i llocs de treball, sense que suposi ni més consum de territori ni increment de places turístiques.

Entre moltes altres qüestions, també dota les administracions de nous instruments per lluitar contra les activitats il·legals i l’intrusisme en àmbits com l’habitatge turístic, el transport públic, el sector nàutic o la publicitat en espais de domini públic.

Es tracta d’un decret-llei molt ambiciós, que abasta quatre grans objectius:

En primer lloc, mesures d’agilització i simplificació de processos administratius, com és la tramitació de subvencions, pagament a proveïdors o autoritzacions d’activitats.

Incorpora mesures de flexibilització del funcionariat, fet que permetrà que puguin treballar en departaments diferents del seu àmbit d’origen per donar resposta a les prioritats de cada moment, així com una ampliació de les competències d’alguns funcionaris, com ara els cossos d’inspecció.

Contempla un ampli paquet de protecció social: reducció del temps de tramitació de subvencions, prestacions i ajudes i establiment d’una prestació extraordinària per compensar les atencions a persones dependents que no han pogut fer servir els centres de dia. Molt important és l’impuls al sector sanitari, perquè es pugui dotar de tots els subministraments que necessita.

I un gran bloc d’impuls econòmic: fomenta la inversió en sectors clau per reactivar l’economia, com ara la construcció, el turisme, la nàutica o les renovables, protegint a la vegada el territori i fomentant l’actuació només amb sol urbà.

Es tracta de mesures excepcionals, amb una durada de 18 mesos.

Des de la FSE-PSOE destacam el gran valor polític d’aquest decret-llei aprovat pel Govern de les Illes Balears, ja que incorpora mesures àmpliament consensuades en els àmbits polític, social i econòmic de la nostra Comunitat, essent Eivissa l’illa que es veurà especialment beneficiada.

Pel que fa a les propostes que es varen enviar des del Consell Insular d’Eivissa per incorporar-les al decret-llei, aquestes es veuen àmpliament recollides: agilització administrativa, lluita contra l’intrusisme i impuls a la inversió en sectors com el turisme, la construcció i les energies renovables.

També hem de tenir en compte que el Partit Popular d’Eivissa proposava, inicialment, incloure mesures com la regularització de construccions il·legals en sòl rústic i altres d’afectació damunt del territori, algunes de les quals finalment varen incloure al document elevat al Govern.

Des del PSOE consideram que premiar a infractors urbanístics o altres mesures que s’han demanat per part del Consell per promoure la construcció al camp no són les receptes que necessita la nostra illa per sortir de la crisi provocada per la Covid-19.

Finalment, des de la FSE-PSOE instam al Consell Insular i als ajuntaments a aprofitar els instruments d’aquest decret-llei per actuar sense demores en mesures en favor de la reconstrucció social i econòmica de la nostra illa. Serà un camí llarg i no exempt d’obstacles, que no obstant això seran més fàcils de superar si el conjunt de partits polítics actuam amb l’objectiu clar d’ajudar a la recuperació.

En aquest sentit, la FSE-PSOE recorda que el govern del Consell Insular d’Eivissa encara no ha convocat als grups polítics per elaborar un Pacte de reconstrucció de l’illa.

Una vegada més insistim a PP i Cs que convoquin als grups de l’oposició, com fan les administracions on governa el PSOE, per elaborar amb el màxim consens un Pla de reconstrucció per a l’illa d’Eivissa. Lamentablement, el Consell Insular continua sense voler convocar una comissió de reconstrucció, a pesar que ja fa més d’un mes que el grup Socialista va registrar una proposta de Pla de recuperació per ser debatuda entre tots els grups.

Des de la FSE-PSOE consideram que l’excepcionalitat i complexitat de la crisi ens obliga a prendre mesures a partir del màxim consens entre partits polítics, institucions i teixit social i econòmic, com ha demostrat el Govern de les Illes Balears amb l’aprovació del Decret-llei del Covid-19.

Comments are closed