El Defensor del Poble dona la raó al PSOE de Sant Antoni en la denúncia per falta de transparència de l’ajuntament de Marcos Serra

El PSOE de Sant Antoni de Portmany celebra la resolució emesa pel Defensor del Poble en resposta a la queixa presentada per la denegació per part de l’ajuntament a l’accés a una informació sol·licitada pel portaveu socialista, Antonio Lorenzo. La resolució, emesa el passat 23 de maig, reafirma el dret dels regidors a obtenir informació rellevant per al desenvolupament de les seves funcions, garantint la transparència i la participació democràtica en els assumptes públics.

El portaveu del PSOE de Sant Antoni ha declarat: “Aquesta resolució treu els colors a l’equip de Marcos Serra per la seua falta de transparència. És essencial que tots els regidors tenguin accés a la informació necessària per exercir les seues funcions de manera efectiva i supervisar adequadament la gestió de l’Ajuntament.”

El 12 de gener, Antonio Lorenzo va presentar una queixa davant del Defensor del Poble degut a l’impediment per accedir al registre d’entrada i sortida de l’Ajuntament de Sant Antoni com a regidor. El 16 de gener, el Defensor del Poble va informar Lorenzo que la seva queixa estava en estudi i li va assignar un número d’expedient. Posteriorment, el 25 d’abril, el Defensor va comunicar a Lorenzo la demora en la resposta de l’Ajuntament a la seva sol·licitud d’informació, reiterant la petició d’urgència. Finalment, el 23 de maig, Lorenzo va rebre la resposta definitiva enviada a l’Ajuntament.

El Defensor del Poble dóna la raó al PSOE subratllant que l’exercici de la funció de regidor és una expressió del dret fonamental a la participació en els assumptes públics, recollit en l’article 23 de la Constitució Espanyola. Aquest dret inclou l’accés a la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

Tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, com la Llei 20/2006, de 15 de desembre, de Règim Local de les Illes Balears, estableixen el dret dels regidors a accedir a la informació continguda en els llibres de registre sense necessitat d’autorització prèvia.

El Defensor del Poble ha destacat que els regidors han de tenir accés lliure a la informació registrada en els llibres d’entrada i sortida de documents de l’Ajuntament. Aquesta informació ha de ser suficient perquè els regidors comprenguin l’objecte de cada document.

La resolució també aborda la protecció de dades de tercers, assenyalant que “s’ha de realitzar una valoració prèvia per garantir que només es proporcionin les dades estrictament necessàries”. No obstant això, aquesta avaluació no ha de ser utilitzada “com a pretext per retardar indefinidament l’accés a la informació.”

El Defensor del Poble ha requerit a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que s’autoritzi l’accés del regidor al llibre de registre d’entrada i sortida de documents, permetent-li així sol·licitar individualment els documents del seu interès.

El PSOE de Sant Antoni exigeix que la falta de transparència de l’Ajuntament no es torni a repetir i que es compleixi immediatament amb la resolució del Defensor del Poble de garantir el dret d’accés a la informació dels representants escollits.

Comments are closed