El Govern decreta noves restriccions a tota l’illa d’Eivissa per prevenir la propagació de la pandèmia

El Govern de les Illes Balears decreta noves restriccions de mobilitat a tota l’illa d’Eivissa per frenar la propagació de la pandèmia, que ha detallat la consellera de Presidència, Pilar Costa, que s’implementen a partir de divendres 30 d’octubre a les 22.00 hores i que han estat consensuades amb el Consell Insular i amb tots els ajuntaments de l’illa.

Així, Eivissa presenta la major incidència de casos de la comunitat autònoma en els darrers 14 dies, amb 273 casos per 100.000 habitants, una xifra que supera la del conjunt de les Balears, que és de 213 casos per cada 100.000 habitants.

Aquesta incidència se situa també més de quatre vegades per damunt del llindar de 60 casos per 100.000 habitants definit per el European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) per establir un territori en situació de risc epidemiològic.

Encara es considera més preocupant el fet que aquesta IA14 s’ha duplicat en els darrers 14 dies, la qual cosa demostra un elevat ritme de creixement dels contagis.

Per altra banda, la taxa de positivitat ha crescut en els darrers 14 dies i ha passat d’un 6% el 13 d’octubre a un 14% el 28 d’octubre. S’ha allunyat encara més, doncs, del llindar del 3% que el ECDC defineix per establir un territori en situació de risc epidemiològic.

Cal destacar també que l’augment en els contagis s’ha vist reflectit en un important augment de la pressió assistencial, atès que s’ha incrementat un 35%, el nombre de pacients ingressats per la COVID-19 a l’Hospital Can Misses.

Atesa aquesta situació epidemiològica, és necessari que es valorin actuacions sanitàries i de restriccions de la interacció social, dirigides a controlar la situació epidemiològica a la illa d’Eivissa, per aturar el brot de la COVID-19 declarat. Unes actuacions que es publicaran avui horabaixa al Butlletí Oficial de les Illes Balears i que entraran en vigor a partir de demà a les 22.00 hores.

De manera sintetitzada, les limitacions afecten els aspectes que es mencionen tot seguit:

Llibertat de circulació de persones

La limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’estableix, per a l’illa d’Eivissa, entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Per tant, durant aquest horari queden prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques. S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, degudament justificats, següents:

  • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili o al centre sanitari al qual s’ha acudit, així com per assistència veterinària urgent.
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’inclouen els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
  • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials o dependències policials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. En aquest sentit, es considera situació de necessitat justificada el desplaçament des de o cap el port o l’aeroport, en cas que la circulació derivi directament de l’arribada o la sortida del vaixell o de l’avió, com també el retorn al lloc de residència provinent d’un centre educatiu amb horari nocturn o de la sortida d’una activitat cultural.

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

Amb caràcter general no poden superar el 50 %.

Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament les 22.00 h.

S’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Reunions o trobades

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments i altres celebracions socials i la pràctica esportiva no federada.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les vetles i enterraments poden participar un màxim de 15 persones.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

Es recomana evitar reunions amb persones alienes al nucli de convivència.

Establiments de restauració

Es prohibeix el servei de restauració a espais interiors, excepte per a l’activitat de menjar per emportar (take away).

En espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar-cafeteria han de limitar la capacitat al 50 %.

La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig.

L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules.

Els establiments de restauració (restaurants i bars-cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

No es permet el consum a la barra.

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

Es poden impartir de manera presencial sempre que no superi una capacitat del 50 % respecte del màxim permès.

Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de sis persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

Mesures de prevenció i d’higiene

S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies

Comments are closed