El grup PSOE de Santa Eulària proposa un nou model de mobilitat per al municipi després de la Covid-19, amb més espai per als vianants i les bicicletes

El grup PSOE de Santa Eulària des Riu considera que el municipi ha d’apostar per un nou model de mobilitat que doni prioritat als vianants i a les bicicletes, de manera que les persones puguin guanyar espai als cotxes, pacificar els centres urbans i frenar la contaminació. “El full de ruta per sortir de la crisi de la Covid-19 ha de passar necessàriament per mantenir una línia on la sostenibilitat mediambiental marqui la pauta”, ha afirmat el portaveu del grup socialista, Vicent Torres ‘Benet’.

Segons ‘Benet’, “la consciència en favor d’una mobilitat més sostenible, amb més espai per a les persones i menys contaminació, ha guanyat pes després de la crisi sanitària, amb l’obligació a mantenir les distàncies socials i la millora que s’ha vist de la qualitat de l’aire”. Com recorda, “ens hem trobat que les voreres són estretes i no es pot caminar amb comoditat, ja que els cotxes ocupen la major part de l’espai als carrers”.

Per tot això, el grup PSOE ha presentat per al seu debat al pròxim ple de l’ajuntament una moció “de gran abast” en favor d’una nova mobilitat al municipi de Santa Eulària, “més humana i més sostenible, on els cotxes deixin de ser la prioritat i ho comencin a ser les persones”.

La proposta que presenta el grup PSOE de Santa Eulària inclou els següents punts:

Impulsar la creació de forma urgent xarxes de ciclistes temporals o permanents de baix cost urbanes, segregades tant del trànsit reservat als vehicles de motor com dels vianants, amb l’objectiu de crear espais segurs de circulació per a les bicicletes i facilitar el distanciament físic.

Impulsar l’ampliació de les xarxes de vials específics per a vianants temporals o permanents per assolir el doble objectiu del compliment del distanciament entre persones. Un clar exemple podria ser tancar els centres dels nostres pobles els caps de setmana i festius per gaudiment de la nostra ciutadania.

Impulsar el tancament temporal de determinats vials per cedir-los a l’ús dels vianants i implantar nous aparcaments dissuasius fora dels nuclis urbans, així com estudiar la possibilitat de fer-los permanents en funció de la resposta obtinguda, molt en particular el carrer Sant Jaume a Santa Eulària.

Ampliar la xarxa d’aparcaments segurs per a bicicleta i instal·lació, si és precís, d’aparcaments provisionals als punts de més afluència com puguin ser centres sanitaris, estacions de transport públic, centres laborals i comercials i altres punts de concentració de mobilitat, sense afectar els espais reservats per als vianants.

Establir mecanismes d’ajudes per implantar mesures que incrementin la sostenibilitat energètica i ambiental de la mobilitat per a les empreses o associacions d’usuaris.

Un cop es reprenguin les classes presencials en el món educatiu de primària i secundària, impulsar plans de seguretat viària i de conducció segura de bicicleta per facilitar els accessos mitjançant aquest vehicle als centres escolars. Igualment seguir impulsant mesures tals com els “camins escolars segurs” que permetin els escolars desplaçar-se de forma segura i a peu al centre educatiu.

Coordinar amb els centres escolars de primària i secundària la implantació de mesures que incrementin la sostenibilitat energètica i ambiental de la mobilitat i que siguin alternatives a l’ús del cotxe privat per traslladar a l’alumnat per part de les famílies.

La moció del grup PSOE també inclou una menció de reconeixement i gratitud a tots els treballadors i treballadores implicats en el sector de la mobilitat del seu municipi, tant públics com privats. Gràcies a ells ha estat possible seguir desenvolupant aquests serveis essencials adreçats a la ciutadania des de tots els àmbits: transport públic col·lectiu, transport de mercaderies, transport discrecional, repartidors, taxis, control i disciplina de la mobilitat, etc. També a tot el personal que, tot i no estar a peu de carrer, també ha fet feina perquè aquesta activitat no hagi aturat: personal tècnic, planificació, atenció al públic, tallers, gestió, neteja, etc.

Finalment, el grup PSOE demana que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu una menció especial a tots els treballadors i treballadores que han patit, pateixen o han mort per la malaltia Covid-19 o que tenen o han tengut a alguna persona afectada en el seu entorn personal o familiar més proper.

Comments are closed