El grup PSOE del Consell Insular denuncia que Vicent Marí va falsejar els pressupostos del vídeo “La vida islados” per justificar la contractació a dit per 250.000 euros

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa ha denunciat avui que Vicent Marí va falsejar els pressupostos del vídeo “La vida islados” per justificar la contractació a dit per 250.000 euros. En el ple extraordinari i urgent celebrat avui per tractar aquest assumpte, l’anterior president i portaveu socialista, Vicent Torres, ha lamentat la falta de respostes de Marí a totes les preguntes que li ha fet sobre la contractació del vídeo, que l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears ha denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció en trobar-hi indicis de delicte.

El portaveu del PSOE ha explicat que el decret de Presidència va justificar el preu del contracte adjuntant dos pressupostos “falsejats”. “Un d’ells, el pressupost de l’empresa adjudicatària, i un segon, d’una altra empresa, que va ser descartat. Però resulta que l’altra empresa, la descartada, és la que realment va fer el vídeo, i en el pressupost descartat, surt el nom de la persona de l’altra empresa, la que es va endur el contracte”, ha explicat Torres. “O sigui, que tots eren els mateixos. Varen falsejar pressupostos per justificar el contracte”.

Vicent Torres també ha recordat que, en juliol de 2020, el mateix Vicent Marí va afirmar que el vídeo es va contractar d’acord amb l’associació de Productors Audiovisuals (PAI). “Ens pot explicar quines contactes, quines reunions i quins acords va tenir amb la PAI? Pot explicar davant del Ple qui va decidir la contractació d’aquesta empresa? Va ser la PAI, va ser algú tècnic del Consell, algú del seu equip o va ser vostè personalment?” Preguntes que també s’han quedat sense resposta, per part de Vicent Marí.

A més, com ha recordat Torres, “un conseller seu (Mariano Juan) va dir que no era un contracte verbal, quan resulta que el vídeo ja s’estava fent abans d’adjudicar-se”. Com ha explicat Torres, quan Vicent Marí va firmar el decret d’adjudicació del contracte, el vídeo ja estava filmat.

“Vostès no s’atreveixen a explicar la relació i els contactes que han mantengut amb l’empresa, abans i després de fer el vídeo”, ha criticat el portaveu del PSOE. Com ha dit el portaveu socialista, “no és un contracte amb errors administratius i esmenables”, sinó que “és un contracte carregat d’enganys”.

Vicent Torres també ha detallat que el grup Socialista de Santa Eulària va obtenir els pagaments de l’ajuntament, amb Vicent Marí d’alcalde, amb l’empresa de “La vida islados”: 2015, 192.569,11 euros; 2016, 223.147,56 euros; 2017, 251.362,20 euros; 2018, 291.579,00 euros; i 2019, 281.970,21 euros.

“Amb vostè d’alcalde, només en la legislatura anterior, aquesta empresa es va endur més d’1,2 milions d’euros en contractes irregulars, sense concurrència ni publicitat, i després, més de 200 mil euros més, amb vostè de president del Consell. Un milió i mig d’euros en tot aquest temps, sense ni concurs públic, ni publicitat”, a una empresa, l’apoderada de la qual, va ser regidora del PP a Santa Eulària entre el 2007-2011, amb Vicent Marí.

“Nosaltres no parlam d’errors administratius, parlam de què vostès han enganyat, i concretament vostè, president Marí, ha faltat a la veritat, i per això no varen voler crear una comissió d’investigació”, ha criticat Vicent Torres.

“Quan des del PSOE hem parlat de política clientelista i de favoritisme, per part del seu partit i de vostè en primera persona, ens referim exactament a tot això. Quan parlam del cas de la Vida Islados, parlam exactament d’això, d’una manera de governar sense transparència, sense concurrència, sense igualtat d’oportunitats, fent política com qui fa favors, que després ja s’encarreguen de cobrar”.

“Vostès tenen bàsicament un problema, el que feien a Santa Eulària, s’ha acabat. En aquest Consell Insular no poden instal·lar la seua manera de funcionar”, ha dit el portaveu del PSOE.

“Vostè, president Marí, va venir aquí amb la promesa de dur a aquest Consell Insular la seua gestió ‘brillant’ feta Santa Eulària. Per desgràcia, començam a vorer que de ‘brillant’, no en té la seua gestió. No feia falta que la dugués cap aquí. Una gestió així, a les institucions públiques, ni ens convé, ni crec que ens interessi”, ha conclòs el portaveu del PSOE.

Comments are closed

El grupo PSOE del Consell Insular denuncia que Vicent Marí falseó los presupuestos del vídeo “La vida islados” para justificar la contratación a dedo por 250.000 euros

El grupo PSOE del Consell Insular de Eivissa ha denunciado que Vicent Marí falseó los presupuestos del vídeo “La vida islados” para justificar la contratación a dedo por 250.000 euros. En el pleno extraordinario y urgente celebrado para tratar este asunto, el anterior presidente y portavoz socialista, Vicent Torres, lamentó la falta de respuestas de Marí a todas las preguntas que le ha hecho sobre la contratación del vídeo, que la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Balears ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al encontrar indicios de delito.

El portavoz del PSOE ha explicado que el decreto de Presidencia justificó el precio del contrato adjuntando dos presupuestos “falseados”. “Uno de ellos, el presupuesto de la empresa adjudicataria, y un segundo, de otra empresa, que fue descartado. Pero resulta que la otra empresa, la descartada, es la que realmente hizo el vídeo, y en el presupuesto descartado, aparece el nombre de la persona de la otra empresa, la que se llevó el contrato”, ha explicado Torres. “O sea, que todos eran los mismos. Falsearon presupuestos para justificar el contrato”.

Vicent Torres también ha recordado que, en julio de 2020, el propio Vicent Marí afirmó que el vídeo se contrató de acuerdo con la asociación de Productores Audiovisuales (PAI). “¿Nos puede explicar qué contactos, reuniones y acuerdos tuvo con la PAI? ¿Puede explicar ante el Pleno quién decidió la contratación de esta empresa? Fue la PAI, fue alguien técnico del Consell, alguien de su equipo o ¿fue usted personalmente?” Preguntas que también se han quedado sin respuesta, por parte de Vicent Marí.

Además, como recordó Torres, “un conseller suyo (Mariano Juan) dijo que no era un contrato verbal, cuando resulta que el vídeo ya se estaba haciendo antes de adjudicarse”. Como explicó Torres, cuando Vicent Marí firmó el decreto de adjudicación del contrato, el vídeo ya estaba filmado.

“Ustedes no se atreven a explicar la relación y los contactos que han mantenido con la empresa, antes y después de hacer el vídeo”, criticó el portavoz del PSOE. Como ha dicho el portavoz socialista, “no es un contrato con errores administrativos y enmendables”, sino que “es un contrato cargado de engaños”.

Vicent Torres también ha detallado que el grupo Socialista de Santa Eulària obtuvo los pagos del ayuntamiento, con Vicent Marí de alcalde, con la empresa de “La vida islados”: 2015, 192.569,11 euros; 2016, 223.147,56 euros; 2017, 251.362,20 euros; 2018, 291.579,00 euros; y 2019, 281.970,21 euros.

“Con usted de alcalde, sólo en la legislatura anterior, esta empresa se llevó más de 1,2 millones de euros en contratos irregulares, sin concurrencia ni publicidad, y después, más de 200 mil euros más, con usted de presidente del Consell. Un millón y medio de euros en todo este tiempo, sin ni concurso público, ni publicidad”, a una empresa, cuya apoderada, fue concejala del PP en Santa Eulària entre el 2007-2011, con Vicent Marí.

“Nosotros no hablamos de errores administrativos, hablamos de que ustedes han engañado, y concretamente usted, presidente Marí, ha faltado a la verdad, por lo que no quisieron crear una comisión de investigación”, ha criticado Vicent Torres.

“Cuando desde el PSOE hemos hablado de política clientelista y de favoritismo, por parte de su partido y de usted en primera persona, nos referimos exactamente a todo esto. Cuando hablamos del caso de la Vida Islados, hablamos exactamente de eso, de una forma de gobernar sin transparencia, sin concurrencia, sin igualdad de oportunidades, haciendo política como quien hace favores, que después ya se encargan de cobrar”.

“Ustedes tienen básicamente un problema, lo que hacían en Santa Eulària, se acabó. En este Consell Insular no pueden instalar su modo de funcionar”, dijo el portavoz del PSOE.

“Usted, presidente Marí, vino aquí con la promesa de llevar a este Consell Insular su gestión ‘brillante’ hecha Santa Eulària. Por desgracia, comenzamos a ver que de ‘brillante’, no tiene su gestión. No hacía falta que la llevara hacia aquí. Una gestión así, en las instituciones públicas, ni nos conviene, ni creo que nos interese”, ha concluido el portavoz del PSOE.

Comments are closed