El grup PSOE demana la compareixença de Vicent Marí en un ple extraordinari del Consell Insular i la creació d’una comissió d’investigació 

El grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa demana la compareixença de Vicent Marí en un ple extraordinari i la creació d’una comissió d’investigació sobre el contracte a dit del vídeo “La vida islados”. El grup Socialista lamenta el silenci de Vicent Marí i lí exigeix que, davant la gravetat dels fets de presumpta corrupció, comparegui davant del Ple per donar explicacions al conjunt de la ciutadania, després que s’hagi fet públic que l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears hagi traslladat a la Fiscalia la denúncia del PSOE sobre aquest contracte en haver-hi trobat indicis de delicte.

El grup PSOE també demana la creació d’una comissió d’investigació, tal com preveu el Reglament del Consell Insular, sobre l’actuació del president en relació amb l’adjudicació i pagament del contracte. Recordem que el Consell Insular, per decret de Presidència firmat per Vicent Marí en juny del 2020, va adjudicar la gravació del vídeo “La vida islados” per 250.000 euros durant l’estat d’alarma. Uns fets que el grup Socialista ja va denunciar públicament a l’estiu del 2020 i que, posteriorment, va portar davant de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears per la gravetat de l’actuació de Vicent Marí, constatada després de revisar tota la documentació de l’expedient. Després la seua investigació, l’Oficina anticorrupció ha confirmat els fets denunciats pel PSOE, donant-ne trasllat a la Fiscalia pels “indicis de conductes o fets presumiblement delictius” per part de Vicent Marí.

El PSOE va denunciar que Vicent Marí va adjudicar el contracte “La vida islados” per emergència, sense publicitat ni concurrència pública, presumptament per afavorir a una determinada empresa, sense seguir els procediments legals, i que va falsejar la documentació per justificar el pressupost de 250.000 euros. Els fets varen ocórrer durant l’estat d’alarma per la Covid-19, en 2020, aprofitant els procediments d’emergència aprovats pel Govern d’Espanya per fer front a la pandèmia. La mateixa Intervenció General del Consell Insular va advertir Vicent Marí de les irregularitats i li va exigir la nul·litat del contracte, però el president del Consell s’hi va negar, dictant un decret de Presidència per poder pagar les factures a pesar de l’informe en contra d’Intervenció.

Vicent Marí va adjudicar “La vida islados” a la mateixa empresa que durant anys, amb ell com a alcalde de Santa Eulària des Riu i ara amb Carmen Ferrer, ha estat gestionant els equipaments culturals Teatro España i Centre Cultural de Jesús sense concurs públic.

Després de revisar tot l’expedient i acumular noves proves de les irregularitats en el contracte d’emergència, el PSOE va denunciar els fets a l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció en novembre del 2020. L’Oficina, finalment, va confirmar la comissió de presumptes il·legalitats com afirmava el Partit Socialista, traslladant la corresponent denúncia a la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears.

Comments are closed

El grupo PSOE pide la comparecencia de Vicent Marí en un pleno extraordinario del Consell Insular y la creación de una comisión de investigación

El grupo PSOE del Consell Insular d’Eivissa pide la comparecencia de Vicent Marí en un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación sobre el contrato a dedo del video “La vida islados”. El grupo Socialista lamenta el silencio de Vicent Marí y le exige que, ante la gravedad de los hechos de presunta corrupción, comparezca ante el Pleno para dar explicaciones al conjunto de la ciudadanía, después de que se haya hecho público que la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Illes Balears haya trasladado a la Fiscalía la denuncia del PSOE sobre este contrato al haber encontrado indicios de delito.

El grupo PSOE también pide la creación de una comisión de investigación, tal como prevé el Reglamento del Consell Insular, sobre la actuación del presidente en relación con la adjudicación y pago del contrato. Recordemos que el Consell Insular, por decreto de Presidencia firmado por Vicent Marí en junio del 2020, adjudicó la grabación del video “La vida islados” por 250.000 euros durante el estado de alarma. Unos hechos que el grupo Socialista ya denunció públicamente en verano del 2020 y que, posteriormente, llevó ante la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción por la gravedad de la actuación de Vicent Marí, constatada después de revisar toda la documentación del expediente. Después de su investigación, la Oficina anticorrupción confirmó los hechos denunciados por el PSOE, dando traslado a la Fiscalía por los “indicios de conductas o hechos presumiblemente delictivos” por parte de Vicent Marí.

El PSOE denunció que Vicent Marí adjudicó el contrato “La vida islados” por emergencia, sin publicidad ni concurrencia pública, presuntamente para favorecer a una determinada empresa, sin seguir los procedimientos legales, y que falseó la documentación para justificar el presupuesto de 250.000 euros. Los hechos ocurrieron durante el estado de alarma por la Covid-19, en 2020, aprovechando los procedimientos de emergencia aprobados por el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia. La misma Intervención General del Consell Insular advirtió a Vicent Marí de las irregularidades y le exigió la nulidad del contrato, pero el presidente del Consell se negó, dictando un decreto de Presidencia para poder pagar las facturas a pesar del informe en contra de Intervención.

Vicent Marí adjudicó “La vida islados” a la misma empresa que durante años, con él como alcalde de Santa Eulària des Riu y ahora con Carmen Ferrer, ha estado gestionando las equipaciones culturales Teatro España y Centro Cultural de Jesús sin concurso público.

Después de revisar todo el expediente y acumular nuevas pruebas de las irregularidades en el contrato de emergencia, el PSOE denunció los hechos a la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en noviembre del 2020. La Oficina, finalmente, confirmó la comisión de presuntas ilegalidades como afirmaba el Partido Socialista, trasladando la correspondiente denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de las Illes Balears.

Comments are closed