El PSOE de Santa Eulària demana a l’ajuntament mesures per ordenar l’estacionament d’autocaravanes al municipi

El grup municipal del PSOE a Santa Eulària des Riu demana a l’ajuntament que valori la viabilitat de crear un servei municipal específic per l’estacionament d’autocaravanes. En una moció que se sotmetrà a votació en el pròxim Ple, el grup socialista proposa que aquest servei ofereixi la possibilitat de pernoctar i serveis mínims com els de recollida de sòlids domèstics, connexions pel buidatge d’aigües grises i negres, preses d’aigua potable, o aquells serveis que siguin recomanables.

Aquesta proposta té per objectiu ordenar l’actual situació de descontrol pel que fa a l’estacionament d’autocaravanes, sobretot en els mesos d’estiu, un fet que s’ha vist incrementat en aquests darrers anys per la manca d’habitatge de persones que es desplacen a l’illa en temporada d’estiu per motius laborals. Però també és cert que dins d’aquest col·lectiu hi ha casos de persones que es desplacen habitualment amb autocaravanes i que aprofiten l’avinentesa per passar les seues vacacions.

El fet és que cada vegada ens trobem més zones on l’aparcament d’aquests vehicles de forma descontrolada, que estacionen i converteixen la zona d’estacionament en veritables zones d’acampada, cosa que provoca molèsties a més a més de la brutícia que en moltes ocasions deixen.

El grup municipal del PSOE a Santa Eulària ha vengut denunciant reiteradament aquest fet i un exemple ha estat aquest estiu on trobàvem autocaravanes estacionades per si soles o juntament amb altres, a diferents indrets del municipi: aparcament dissuasiu davant la residència de Can Blai, a l’església vella, a s’Argamassa, a Cala Nova, a sa barda des Calero… són uns dels casos on s’han pogut comprovar durant aquest estiu aquestes situacions.

La iniciativa socialista també proposa actualitzar l’ordenança municipal de tràfic, circulació i seguretat vial, adaptant-la a les prescripcions de la guia elaborada pel grup de feina anomenat “GT 53 Autocaravanes”, principalment encaminada a regular la mobilitat de les autocaravanes dins del municipi.

Finalment, el PSOE proposa instar al Consell Insular d’Eivissa a incorporar al vigent PTI poder disposar d’aquest servei municipal i que tengui la consideració de servei d’interès general, i que el mateix Consell Insular d’Eivissa estudiï la viabilitat d’habilitar espais específics per a autocaravanes en alguna de les principals infraestructures viàries de titularitat insular.

Mocions en favor de patis inclusius i del pla d’igualtat de l’ajuntament
El grup Socialista també presenta una proposta perquè l’ajuntament es comprometi a què, a l’hora de realitzar les feines de manteniment i actualització de les zones d’esplai dels centres educatius, inclogui materials i elements que facin més fàcil la realització d’aquest tipus d’activitats i permeti que aquestos espais es puguin convertir en patis inclusius.

La proposta també inclou la petició que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es comprometi a revisar tots els espais lúdics infantils del municipi i a realitzar les modificacions necessàries als materials i els elements perquè tots siguin adaptats i permetin el joc inclusiu de totes i tots els nens del municipi.

El PSOE considera que l’espai i el temps del pati també ha de ser un espai i un temps inclusiu que faciliti els processos d’integració de tot l’alumnat i avançar cap a situacions més igualitàries amb espais i activitats menys predeterminades i més integradores.

Per poder arribar a aquesta situació cal que els espais escolars dedicats a l’esbarjo i el joc de l’alumnat, tengui els elements i els recursos adequats per facilitar que tot l’alumnat pugui participar en activitats d’esbarjo que tinguin un caràcter més socialitzador i faci més fàcil les relacions entre l’alumnat en condicions d’igualtat i, a més, puguin permetre que aquell alumnat amb necessitats educatives específiques puguin gaudir d’unes millors possibilitats de participació.

Igualment, dins del terme municipal hi ha tot una sèrie d’espais lúdics i parcs infantils que són el lloc de relació i interacció dels nens i nenes fora de l’horari escolar, per la qual cosa es converteixen en espais d’integració i inclusivitat i és obligació de tots vetllar perquè aquestes zones siguin totalment accessibles i disposin d’elements que permetin el joc inclusiu per a tots els infants.

Finalment, el grup PSOE a Santa Eulària també presenta una moció perquè l’ajuntament es comprometi implantar el Pla d’igualtat, d’acord amb allò que estableix la normativa vigent. El PSOE proposa que l’ajuntament es comprometi a constituir, formar i organitzar una “Comissió d’Igualtat” per poder desenvolupar el corresponent Pla d’Igualtat municipal, conforme específica la normativa, amb totes les seues funcions i obligacions del personal que el representi. Tot això, amb la finalitat de donar compliment a allò que estableix l’Estatut dels Treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Comments are closed