El PSOE de Santa Eulària exigeix la revocació de la convocatòria de plaça de director del Palau de Congressos per falta d’imparcialitat del tribunal

El grup municipal del PSOE a Santa Eulària des Riu ha demanat avui la revocació de la convocatòria, que ha llançat l’empresa municipal EMSER XXI, de provisió del lloc de “director responsable del Palau de Congressos” per falta d’imparcialitat del tribunal i altres incompliments legals. El PSOE exigeix la retirada de la convocatòria fins que es dugui a terme la corresponent correcció i esmena dels errors que figuren a les bases.

El portaveu municipal, Vicent Torres ‘Benet’, exigeix a l’alcaldessa, Carmen Ferrer, “un tribunal imparcial, que compleixi amb la llei”. Si continua endavant, “ens trobarem amb una convocatòria il·legal que no garanteix un procés de selecció net entre tots els aspirants”, demostrant una vegada més “la falta de transparència i el poc respecte per la legalitat per part de l’Ajuntament de Santa Eulària”.

La convocatòria diu que es farà una entrevista personal amb un tribunal/òrgan de selecció constituït per membres del Consell d’Administració d’EMSER XXI, tribunal que les mateixes bases ja estableixen que estarà constituït per la presidenta, el vicepresident i la secretària. Un clar incompliment legal, ja que el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, estableix en l’article 60 que “els òrgans de selecció seran col·legiats i la seua composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres” i que “el personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció”.

A més, la Llei diu que “la pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar aquesta en representació o per compte de ningú”. En la convocatòria hi figura la col·laboració de l’entitat Foment de Turisme d’Eivissa, amb el seu club de producte ICB, per constituir un òrgan de preselecció que estudiï i avaluï les sol·licituds presentades. El Club de producte ICB no té identitat jurídica pròpia i l’entitat de Foment de Turisme d’Eivissa, amb independència del seu prestigi com a entitat de promoció turística i una entitat important del món turístic insular, no és un ens instrumental propi de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, sinó que és una associació d’empresaris que dins el seu objecte social no recull l’objecte d’exercici com agència de selecció de personal, sent per tant un ens inapropiat per exercir aquesta encomana, a més a més del que disposa l’article 60.3 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic.

Igualment s’ha de tenir en consideració que Foment del Turisme d’Eivissa no pot garantir els principis de lliure concurrència i d’igualtat d’oportunitats que estableix l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, ja que no és una entitat subjecta a dret públic.

El grup Socialista recorda que la preselecció de les persones aspirants l’ha de fer personal propi de l’entitat que promou aquesta selecció, procés que ha de venir definit a les mateixes bases garantint els principis rectors establerts a l’article de l’anterior esmentat Estatut Bàsic de l’empleat públic.

El PSOE també exigeix la correcció d’altres errors en les bases de la convocatòria, com l’incompliment de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ja que la convocatòria utilitza un llenguatge sexista referint-se a la plaça de “director”, o l’incompliment del decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ja que la convocatòria no s’ha sotmès a normalització lingüística i, a més, conté nombroses faltes ortogràfiques, impròpies d’un text que surt d’una entitat de caràcter públic.

Comments are closed