El PSOE lamenta que Vicent Marí ha convertit el transport en una de les principals queixes dels turistes. Els nostres visitants també demanen límits i aturar la massificació, com farà ‘Agustinet’ en la presidència del Consell d’Eivissa.

El PSOE lamenta que Vicent Marí ha convertit el transport en una de les principals queixes dels turistes que varen visitar Eivissa l’any passat. El fracàs del Consell Insular en mobilitat, amb tota una legislatura perduda, en què ni tan sols s’han arribat a licitar les noves concessions, provoca la insatisfacció dels turistes i una mala imatge de la destinació, segons l’Anàlisi Turístic d’Eivissa i Formentera (ATEIF) que es va fer públic dimecres i que serà un instrument molt positiu per abordar les problemàtiques que afecten la nostra indústria turística.

Després de la nefasta gestió de Vicent Marí, el PSOE es compromet a governar el Consell Insular perquè Eivissa tengui un transport públic punter i prendre mesures per combatre els problemes de mobilitat i massificació a la xarxa viària. Recordem que Vicent Marí també es va comprometre a regular l’entrada de vehicles, i no només acabarà la legislatura amb aquest incompliment, sinó que es preveu que aquest 2023 hi haurà més cotxes de lloguer que fa quatre anys.

Amb Vicent Marí, els problemes de massificació i mal servei de transport públic no fa més que augmentar a la nostra illa, el que demostra la necessitat d’obrir una nova etapa en favor de la nostra illa que representa la candidatura de Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ a la presidència del Consell Insular.

Els mateixos turistes s’han queixat de problemes de massificació, davant dels quals el Partit Popular no pensa fer res, com ha reconegut el mateix Vicent Marí, negant-se a retallar places turístiques i votant en contra de la nova Llei Turística de Balears, que va establir una moratòria de quatre anys.

A més, Vicent Marí vol modificar el Pla Territorial Insular (PTI) per turistificar tot el sòl rústic de l’illa, autoritzant el lloguer turístic en llocs actualment prohibits, com són els espais naturals protegits. Una proposta de PTI que és una barbaritat, que desprotegeix greument el territori i que el PSOE es compromet a aturar si ‘Agustinet’ aconsegueix la victòria al Consell Insular el pròxim 28 de maig.

Amb ‘Agustinet’, el PSOE es compromet a posar límits a la nostra illa: Elaborarà el Pla d’intervenció d’àmbits turístics de l’illa d’Eivissa que definirà un nou sostre de places amb una reducció de les actuals més de 9.000 places que hi ha a la borsa.

Aturar els problemes de massificació i millorar el transport públic són necessitats absolutament urgents, que el PSOE es compromet a abordar després dels quatre anys de paràlisi i de posar-se d’esquenes que ha fet Vicent Marí, i que s’han d’abordar tant en favor de la imatge i de la qualitat de la nostra destinació turística, com del benestar del conjunt de la ciutadania de l’illa.

Comments are closed

El PSOE lamenta que Vicent Marí ha convertido el transporte en una de las principales quejas de los turistas que visitan la isla

El PSOE lamenta que Vicent Marí ha convertido el transporte en una de las principales quejas de los turistas que visitaron Eivissa el pasado año. El fracaso del Consell Insular en movilidad, con toda una legislatura perdida, en la que ni siquiera se han llegado a licitar las nuevas concesiones, provoca la insatisfacción de los turistas y una mala imagen del destino, según el Análisis Turístico de Eivissa y Formentera (ATEIF) que se hizo público el miércoles y que será un instrumento muy positivo para abordar las problemáticas que afectan a nuestra industria turística.

Tras la nefasta gestión de Vicent Marí, el PSOE se compromete a gobernar el Consell Insular para que Eivissa tenga un transporte público puntero y tomar medidas para combatir los problemas de movilidad y masificación en la red viaria. Recordemos que Vicent Marí también se comprometió a regular la entrada de vehículos, y no sólo acabará la legislatura con este incumplimiento, sino que se prevé que en 2023 habrá más coches de alquiler que hace cuatro años.

Con Vicent Marí, los problemas de masificación y mal servicio de transporte público no hace más que aumentar en nuestra isla, lo que demuestra la necesidad de abrir una nueva etapa en favor de nuestra isla que representa a la candidatura de Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ en la presidencia del Consell Insular.

Los propios turistas se han quejado de problemas de masificación, ante los que el Partido Popular no piensa hacer nada, como ha reconocido el propio Vicent Marí, negándose a recortar plazas turísticas y votando en contra de la nueva Ley Turística de Balears, que estableció una moratoria de cuatro años.

Además, Vicent Marí quiere modificar el Plan Territorial Insular (PTI) para turistificar todo el suelo rústico de la isla, autorizando el alquiler turístico en sitios actualmente prohibidos, como son los espacios naturales protegidos. Una propuesta de PTI que es una barbaridad, que desprotege gravemente el territorio y que el PSOE se compromete a detener si ‘Agustinet’ logra la victoria en el Consell Insular el próximo 28 de mayo.

Con ‘Agustinet’, el PSOE se compromete a poner límites a nuestra isla: Elaborará el Plan de intervención de ámbitos turísticos de la isla de Eivissa que definirá un nuevo techo de plazas con una reducción de las actuales más de 9.000 plazas que hay en bolsa.

Detener los problemas de masificación y mejorar el transporte público son necesidades absolutamente urgentes, que el PSOE se compromete a abordar después de los cuatro años de parálisis y ponerse de espaldas que ha hecho Vicent Marí, y que deben abordarse tanto en favor de la imagen y de la calidad de nuestro destino turístico, como del bienestar del conjunto de la ciudadanía de la isla.

Comments are closed