El PSOE presenta al·legacions al Reglament insular de centres d’atenció d’infants de 0 a 3 anys: Ràtios per aula més reduïdes, la regulació d’espais com les ludoteques o xiquiparcs i la capacitació del personal en llengua catalana, primers auxilis pediàtrics i riscos laborals.

El grup PSOE ha presentat al·legacions al Reglament de centres d’atenció a la infància de 0 a 3 anys del Consell Insular, aprovat de manera inicial el passat mes d’octubre. Entre altres qüestions, el grup socialista reclama reduir les ràtios d’infants per aula, que s’inclogui en la regulació altres espais com les ludoteques, els xiquiparcs o la figura dels “mares i pares de dia” i la capacitació del personal en llengua catalana, primers auxilis pediàtrics i riscos laborals.

El conseller insular del PSOE Víctor Torres explica que “aquestes al·legacions busquen millorar i ajustar el reglament per a garantir la seguretat, qualitat i benestar dels infants atesos en aquests centres”.

El PSOE considera necessari reduir les ràtios d’infant per aula, previstes inicialment en el Reglament, per tal de “garantir un entorn segur i d’alta qualitat, on la seguretat i el benestar dels més petits siguin sempre la prioritat màxima”. En les aules de 0-1 anys, es proposa reduir el nombre màxim de nens a un valor més baix que 10, a fi d’assegurar una atenció més individualitzada i acurada per als bebès en aquesta etapa crucial de desenvolupament. Per exemple, el Reglament del Consell Insular de Menorca preveu un màxim de 7 infants per unitat. A l’aula d’1-2 anys, es demana reduir el nombre per davall dels 14 previstos (Menorca n’estableix 12). En l’aula de 2-3 anys, es demana la reducció per davall de 20 (Menorca n’estableix 18).

Les al·legacions també demanen “la inclusió en el Reglament d’espais que actualment operen amb altres denominacions”, com ludoteques, xiquiparcs i el reconeixement del servei de “mares i pares de dia”. Aquests serveis “exerceixen un paper important en la cura i l’educació dels infants i, per tant, s’hauria de regular de manera explícita l’autorització i supervisió d’aquests espais per a garantir la seua qualitat i seguretat”.

Quant a la qualificació, formació i reciclatge dels i les professionals, el PSOE considera que “són aspectes crucials per a garantir la qualitat dels serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys”. El PSOE demana que s’inclogui una disposició que estableixi la necessitat de formació i reciclatge en àrees rellevants com ara primers auxilis pediàtrics i prevenció de riscos laborals. Això contribuirà a mantenir un personal ben preparat i actualitzat en els coneixements necessaris per a cuidar i educar els infants de manera segura.

“Entenem que el personal qualificat dels centres d’atenció 0-3 anys ha de tenir capacitació en llengua catalana”, explica el conseller Víctor Torres, d’acord amb allò que estipula la Llei 3/1986, de Normalització Lingüística de les Illes Balears. “No podem eximir totalment el personal d’aquests centres de capacitació en català, ja que és fonamental per a assegurar una comunicació efectiva amb els infants i les seues famílies, així com “per a promoure la preservació de la llengua i la cultura de les Illes Balears”. “Sense un personal amb capacitació lingüística, resulta impossible complir amb el requeriment que els centres fomentin l’ús i aprenentatge de la llengua catalana, com estableix el mateix Reglament”, explica Víctor Torres.

El PSOE també considera fonamental “exigir al personal l’acreditació d’haver cursat formació en primers auxilis pediàtrics en els darrers 4 anys”. Aquesta exigència “és indispensable per assegurar la seguretat i el benestar dels nens atesos en els centres d’atenció a la infància”, ja que la formació en primers auxilis pediàtrics “permet una resposta adequada en situacions d’emergència i és una mesura de prevenció essencial”.

És igualment “imprescindible” que tots els treballadors dels centres disposin de formació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals amb relació al lloc de feina, d’acord amb els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El PSOE defensa, explica el conseller Victor Torres, “que s’ha de garantir un ambient segur i saludable tant per al personal com per als infants”. La formació i la informació en matèria de prevenció de riscos laborals “són essencials per prevenir accidents i promoure un entorn de treball segur”.

Com ha explicat Víctor Torres, altres qüestions al·legades són incloure en el Reglament que els centres han de proporcionar a les famílies, persones tutores o responsables dels infants, inclosos aquells infants amb necessitats especials (intoleràncies, al·lèrgies alimentàries o altres malalties que així ho exigeixin), la programació mensual dels menús adequats, i la previsió d’elaborar menús especials, alternatius i adaptats a aquestes al·lèrgies o intoleràncies.

Quan les condicions organitzatives o les instal·lacions i els locals de cuina no permetin complir les garanties exigides per a l’elaboració dels menús especials o el cost addicional d’aquestes elaboracions resulti inassolible pel centre, s’han de facilitar els mitjans de refrigeració i d’escalfament adequats, d’ús exclusiu per a aquests menjars, perquè es pugui conservar i consumir el menú especial proporcionat per la família.

També es demana que els centres han de disposar de personal professional amb formació acreditada en nutrició humana i dietètica que supervisarà els menús que s’hi ofereixen, que pot ser un servei externalitzat.

En matèria de Salut, el PSOE demana aplicar les normes i orientacions que ho siguin per als centres de 1r cicle d’educació infantil, quan no hi hagi una normativa específica per als centres d’atenció, i recollir que els utensilis d’higiene dels infants han de ser estrictament d’ús individual i, preferentment, d’un sol ús.

En relació amb les funcions de la direcció dels centres, es demana que ha de disposar de temps de dedicació a les tasques de direcció sense atenció directa als infants amb un mínim de quatre hores setmanals. Si el centre té més de 3 unitats, s’ha de sumar per cada unitat una hora més de dedicació a les tasques de direcció sense atenció directa als infants, demana el PSOE.

En relació amb els plans d’atenció als infants, el PSOE considera essencial que incloguin estratègies per a una transició suau dels infants i les seues famílies al centre, així com objectius d’atenció específics per a diferents franges d’edat.

El PSOE considera que també és important abordar la promoció de la salut i els hàbits saludables, així com proporcionar una organització del centre i de les activitats que afavoreixin el desenvolupament dels infants en un entorn segur. Aquestes disposicions haurien de ser detallades i específiques per a cada centre, adaptant-se a les seves particularitats i característiques.

Una altra al·legació es refereix a la documentació que han de realitzar els centres d’atenció a la infància: El PSOE demana que una còpia de l’informe semestral de la situació dels infants o l’expressivitat emocional, conductual i madurativa observada en el centre ha de ser lliurat a la família i ha de contenir els comentaris i l’avaluació de l’evolució de cada infant, per tal de poder-ne identificar les característiques personals i les competències aconseguides. Ha de ser un instrument de feina per als professionals. A més, ha de servir per a ajustar l’atenció a la singularitat de l’infant i facilitar de la detecció de possibles dificultats.

En relació amb la sala d’usos múltiples, el PSOE proposa la inclusió d’una sala d’usos múltiples en els centres amb més d’una unitat. Aquesta sala pot ser utilitzada amb finalitats diverses, com a menjador o per a altres activitats, i aportaria versatilitat als centres per a millorar la seva funcionalitat i servei als nens.

Finalment, respecte de l’avaluació interna i externa dels centres, el PSOE demana incloure una disposició que estableixi la inspecció dels centres d’atenció a la infància per part de les autoritats competents. Aquesta mesura garantirà que els centres compleixin amb els criteris d’autorització i acreditació, així com amb les normatives i regulacions vigents.

Comments are closed

El PSOE presenta al·legacions al Reglament insular de centres d’atenció d’infants de 0 a 3 anys: Ràtios per aula més reduïdes, la regulació d’espais com les ludoteques o xiquiparcs i la capacitació del personal en llengua catalana, primers auxilis pediàtrics i riscos laborals.

El grup PSOE ha presentat al·legacions al Reglament de centres d’atenció a la infància de 0 a 3 anys del Consell Insular, aprovat de manera inicial el passat mes d’octubre. Entre altres qüestions, el grup socialista reclama reduir les ràtios d’infants per aula, que s’inclogui en la regulació altres espais com les ludoteques, els xiquiparcs o la figura dels “mares i pares de dia” i la capacitació del personal en llengua catalana, primers auxilis pediàtrics i riscos laborals.

El conseller insular del PSOE Víctor Torres explica que “aquestes al·legacions busquen millorar i ajustar el reglament per a garantir la seguretat, qualitat i benestar dels infants atesos en aquests centres”.

El PSOE considera necessari reduir les ràtios d’infant per aula, previstes inicialment en el Reglament, per tal de “garantir un entorn segur i d’alta qualitat, on la seguretat i el benestar dels més petits siguin sempre la prioritat màxima”. En les aules de 0-1 anys, es proposa reduir el nombre màxim de nens a un valor més baix que 10, a fi d’assegurar una atenció més individualitzada i acurada per als bebès en aquesta etapa crucial de desenvolupament. Per exemple, el Reglament del Consell Insular de Menorca preveu un màxim de 7 infants per unitat. A l’aula d’1-2 anys, es demana reduir el nombre per davall dels 14 previstos (Menorca n’estableix 12). En l’aula de 2-3 anys, es demana la reducció per davall de 20 (Menorca n’estableix 18).

Les al·legacions també demanen “la inclusió en el Reglament d’espais que actualment operen amb altres denominacions”, com ludoteques, xiquiparcs i el reconeixement del servei de “mares i pares de dia”. Aquests serveis “exerceixen un paper important en la cura i l’educació dels infants i, per tant, s’hauria de regular de manera explícita l’autorització i supervisió d’aquests espais per a garantir la seua qualitat i seguretat”.

Quant a la qualificació, formació i reciclatge dels i les professionals, el PSOE considera que “són aspectes crucials per a garantir la qualitat dels serveis d’atenció als infants de 0 a 3 anys”. El PSOE demana que s’inclogui una disposició que estableixi la necessitat de formació i reciclatge en àrees rellevants com ara primers auxilis pediàtrics i prevenció de riscos laborals. Això contribuirà a mantenir un personal ben preparat i actualitzat en els coneixements necessaris per a cuidar i educar els infants de manera segura.

“Entenem que el personal qualificat dels centres d’atenció 0-3 anys ha de tenir capacitació en llengua catalana”, explica el conseller Víctor Torres, d’acord amb allò que estipula la Llei 3/1986, de Normalització Lingüística de les Illes Balears. “No podem eximir totalment el personal d’aquests centres de capacitació en català, ja que és fonamental per a assegurar una comunicació efectiva amb els infants i les seues famílies, així com “per a promoure la preservació de la llengua i la cultura de les Illes Balears”. “Sense un personal amb capacitació lingüística, resulta impossible complir amb el requeriment que els centres fomentin l’ús i aprenentatge de la llengua catalana, com estableix el mateix Reglament”, explica Víctor Torres.

El PSOE també considera fonamental “exigir al personal l’acreditació d’haver cursat formació en primers auxilis pediàtrics en els darrers 4 anys”. Aquesta exigència “és indispensable per assegurar la seguretat i el benestar dels nens atesos en els centres d’atenció a la infància”, ja que la formació en primers auxilis pediàtrics “permet una resposta adequada en situacions d’emergència i és una mesura de prevenció essencial”.

És igualment “imprescindible” que tots els treballadors dels centres disposin de formació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals amb relació al lloc de feina, d’acord amb els articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El PSOE defensa, explica el conseller Victor Torres, “que s’ha de garantir un ambient segur i saludable tant per al personal com per als infants”. La formació i la informació en matèria de prevenció de riscos laborals “són essencials per prevenir accidents i promoure un entorn de treball segur”.

Com ha explicat Víctor Torres, altres qüestions al·legades són incloure en el Reglament que els centres han de proporcionar a les famílies, persones tutores o responsables dels infants, inclosos aquells infants amb necessitats especials (intoleràncies, al·lèrgies alimentàries o altres malalties que així ho exigeixin), la programació mensual dels menús adequats, i la previsió d’elaborar menús especials, alternatius i adaptats a aquestes al·lèrgies o intoleràncies.

Quan les condicions organitzatives o les instal·lacions i els locals de cuina no permetin complir les garanties exigides per a l’elaboració dels menús especials o el cost addicional d’aquestes elaboracions resulti inassolible pel centre, s’han de facilitar els mitjans de refrigeració i d’escalfament adequats, d’ús exclusiu per a aquests menjars, perquè es pugui conservar i consumir el menú especial proporcionat per la família.

També es demana que els centres han de disposar de personal professional amb formació acreditada en nutrició humana i dietètica que supervisarà els menús que s’hi ofereixen, que pot ser un servei externalitzat.

En matèria de Salut, el PSOE demana aplicar les normes i orientacions que ho siguin per als centres de 1r cicle d’educació infantil, quan no hi hagi una normativa específica per als centres d’atenció, i recollir que els utensilis d’higiene dels infants han de ser estrictament d’ús individual i, preferentment, d’un sol ús.

En relació amb les funcions de la direcció dels centres, es demana que ha de disposar de temps de dedicació a les tasques de direcció sense atenció directa als infants amb un mínim de quatre hores setmanals. Si el centre té més de 3 unitats, s’ha de sumar per cada unitat una hora més de dedicació a les tasques de direcció sense atenció directa als infants, demana el PSOE.

En relació amb els plans d’atenció als infants, el PSOE considera essencial que incloguin estratègies per a una transició suau dels infants i les seues famílies al centre, així com objectius d’atenció específics per a diferents franges d’edat.

El PSOE considera que també és important abordar la promoció de la salut i els hàbits saludables, així com proporcionar una organització del centre i de les activitats que afavoreixin el desenvolupament dels infants en un entorn segur. Aquestes disposicions haurien de ser detallades i específiques per a cada centre, adaptant-se a les seves particularitats i característiques.

Una altra al·legació es refereix a la documentació que han de realitzar els centres d’atenció a la infància: El PSOE demana que una còpia de l’informe semestral de la situació dels infants o l’expressivitat emocional, conductual i madurativa observada en el centre ha de ser lliurat a la família i ha de contenir els comentaris i l’avaluació de l’evolució de cada infant, per tal de poder-ne identificar les característiques personals i les competències aconseguides. Ha de ser un instrument de feina per als professionals. A més, ha de servir per a ajustar l’atenció a la singularitat de l’infant i facilitar de la detecció de possibles dificultats.

En relació amb la sala d’usos múltiples, el PSOE proposa la inclusió d’una sala d’usos múltiples en els centres amb més d’una unitat. Aquesta sala pot ser utilitzada amb finalitats diverses, com a menjador o per a altres activitats, i aportaria versatilitat als centres per a millorar la seva funcionalitat i servei als nens.

Finalment, respecte de l’avaluació interna i externa dels centres, el PSOE demana incloure una disposició que estableixi la inspecció dels centres d’atenció a la infància per part de les autoritats competents. Aquesta mesura garantirà que els centres compleixin amb els criteris d’autorització i acreditació, així com amb les normatives i regulacions vigents.

Comments are closed