El PSOE recorda a Vicent Marí que el Consell d’Eivissa té el finançament més alt de la història, 78 milions d’euros, i critica que no ho aprofiti en la millora del transport públic i de la xarxa viària

El PSOE recorda a Vicent Marí que el Consell Insular d’Eivissa té el finançament més alt de la història, amb recursos suficients per continuar invertint en la millora dels serveis i de les infraestructures de l’illa. Així, el Consell Insular disposarà per al 2023 un total de 17,2 milions d’euros més de finançament del Govern de les Illes Balears respecte a l’exercici anterior. Aquesta quantitat suposa arribar als 77,8 milions d’euros de finançament ordinari de la Comunitat (s’ha doblat respecte al 2015, quan el Consell va rebre 38,8 milions d’euros), a la qual s’hi sumarà els fons provinents del finançament estatal.

El mateix Vicent Marí, en la presentació del pressupost de la Comunitat, al costat de la presidenta Francina Armengol, va reconèixer que l’increment de 17,2 milions d’euros del finançament “compensava” els 16 milions d’euros de l’última anualitat del Conveni de Carreteres de l’Estat, que en el pressupost de 2023 ja no hi figuraran.

A més, el Govern Balear continua pagant, com cada exercici any, la factura anual de les autovies d’Eivissa, que és d’uns 30 milions d’euros, a part d’altres inversions directes a l’illa.

Els recursos que rebrà el Consell Insular són més que suficients per invertir en els serveis i infraestructures de l’illa, com el transport públic o la millora de la xarxa viària, que s’estan veient afectats per la paràlisi del Consell Insular de Vicent Marí en aquesta legislatura. Els recursos econòmics, que com s’ha vist són els més alts de la història, no són una excusa que puguin justificar el nefast transport públic que pateix Eivissa o que no s’hagi iniciat cap obra important de xarxa viària.

En aquest mandat, Vicent Marí està defugint de totes les seues responsabilitats, amb una paràlisi general i negant-se a assumir-ne de noves, com és la gestió de les residències. L’única explicació de la paràlisi que pateix Eivissa és la incapacitat i falta de voluntat de l’equip de Vicent Marí de posar en marxa noves inversions i serveis.

Vicent Marí, per tant, el primer que ha de fer és aprofitar la millora del finançament per proposar projectes en favor de la ciutadania, en comptes d’instal·lar-se en la queixa permanent i d’utilitzar el Consell Insular com a ‘xiringuito’ del PP per fer oposició als governs socialistes.

Finalment, el PSOE exigeix a Vicent Marí que deixi d’enganyar la ciutadania, ja que sap perfectament que el Conveni de Carreteres firmat amb el Govern de l’Estat el 2009 tenia per objectiu compensar la insularitat mentre no s’aprovava un nou Règim Especial, per tant, aquesta via ja no correspon.

Com recull el conveni firmat el 2009 entre el president Xico Tarrés i el ministre de Foment José Blanco, “la Disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía establece que mientras las Cortes Generales, en aplicación de lo previsto en la Disposición adicional sexta no aprueben la modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears y, en todo caso, en un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las Comunidades Autónomas de régimen común, determinada con arreglo a la normativa estatal, homogeneizando las actuaciones inversoras realizadas en dichas comunidades para permitir su comparabilidad y teniendo presentes las circunstancias derivadas de los hechos diferenciales y excepcionales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con incidencia en la cuantificación de la inversión pública.

Es misma disposición establece que para llevar a cabo estas inversiones, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears propondrá al Ministerio de Economía y Hacienda los oportunos convenios para la ejecución de los programas y acciones estatales sobre I+D+I, transportes, puertos, medio ambiente, ferrocarriles, carreteras, obras hidráulicas, protección del litoral, costas y playas, parques naturales e infraestructuras turísticas, correspondiendo a la Comisión Mixta de Economía y Hacienda prevista en el artículo 125 del Estatuto el seguimiento de la ejecución de los compromisos de inversión.”

Comments are closed

El PSOE recorda a Vicent Marí que el Consell d’Eivissa té el finançament més alt de la història, 78 milions d’euros, i critica que no ho aprofiti en la millora del transport públic i de la xarxa viària

El PSOE recorda a Vicent Marí que el Consell Insular d’Eivissa té el finançament més alt de la història, amb recursos suficients per continuar invertint en la millora dels serveis i de les infraestructures de l’illa. Així, el Consell Insular disposarà per al 2023 un total de 17,2 milions d’euros més de finançament del Govern de les Illes Balears respecte a l’exercici anterior. Aquesta quantitat suposa arribar als 77,8 milions d’euros de finançament ordinari de la Comunitat (s’ha doblat respecte al 2015, quan el Consell va rebre 38,8 milions d’euros), a la qual s’hi sumarà els fons provinents del finançament estatal.

El mateix Vicent Marí, en la presentació del pressupost de la Comunitat, al costat de la presidenta Francina Armengol, va reconèixer que l’increment de 17,2 milions d’euros del finançament “compensava” els 16 milions d’euros de l’última anualitat del Conveni de Carreteres de l’Estat, que en el pressupost de 2023 ja no hi figuraran.

A més, el Govern Balear continua pagant, com cada exercici any, la factura anual de les autovies d’Eivissa, que és d’uns 30 milions d’euros, a part d’altres inversions directes a l’illa.

Els recursos que rebrà el Consell Insular són més que suficients per invertir en els serveis i infraestructures de l’illa, com el transport públic o la millora de la xarxa viària, que s’estan veient afectats per la paràlisi del Consell Insular de Vicent Marí en aquesta legislatura. Els recursos econòmics, que com s’ha vist són els més alts de la història, no són una excusa que puguin justificar el nefast transport públic que pateix Eivissa o que no s’hagi iniciat cap obra important de xarxa viària.

En aquest mandat, Vicent Marí està defugint de totes les seues responsabilitats, amb una paràlisi general i negant-se a assumir-ne de noves, com és la gestió de les residències. L’única explicació de la paràlisi que pateix Eivissa és la incapacitat i falta de voluntat de l’equip de Vicent Marí de posar en marxa noves inversions i serveis.

Vicent Marí, per tant, el primer que ha de fer és aprofitar la millora del finançament per proposar projectes en favor de la ciutadania, en comptes d’instal·lar-se en la queixa permanent i d’utilitzar el Consell Insular com a ‘xiringuito’ del PP per fer oposició als governs socialistes.

Finalment, el PSOE exigeix a Vicent Marí que deixi d’enganyar la ciutadania, ja que sap perfectament que el Conveni de Carreteres firmat amb el Govern de l’Estat el 2009 tenia per objectiu compensar la insularitat mentre no s’aprovava un nou Règim Especial, per tant, aquesta via ja no correspon.

Com recull el conveni firmat el 2009 entre el president Xico Tarrés i el ministre de Foment José Blanco, “la Disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía establece que mientras las Cortes Generales, en aplicación de lo previsto en la Disposición adicional sexta no aprueben la modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears y, en todo caso, en un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las Comunidades Autónomas de régimen común, determinada con arreglo a la normativa estatal, homogeneizando las actuaciones inversoras realizadas en dichas comunidades para permitir su comparabilidad y teniendo presentes las circunstancias derivadas de los hechos diferenciales y excepcionales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con incidencia en la cuantificación de la inversión pública.

Es misma disposición establece que para llevar a cabo estas inversiones, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears propondrá al Ministerio de Economía y Hacienda los oportunos convenios para la ejecución de los programas y acciones estatales sobre I+D+I, transportes, puertos, medio ambiente, ferrocarriles, carreteras, obras hidráulicas, protección del litoral, costas y playas, parques naturales e infraestructuras turísticas, correspondiendo a la Comisión Mixta de Economía y Hacienda prevista en el artículo 125 del Estatuto el seguimiento de la ejecución de los compromisos de inversión.”

Comments are closed