Govern IB: Més garanties econòmiques per a les famílies sense recursos

El Govern dona més garanties econòmiques a les famílies sense recursos amb un decret llei que regula totes les prestacions socials de caràcter econòmic que es poden percebre a la comunitat autònoma. Aquesta regulació fa possible que tots aquells amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda que no puguin accedir al nou Ingrés Mínim Vital (IMV) rebin la Renda Social Garantida (RESOGA). La conselleria d’Afers Socials i Esports amplia els perfils actuals dels perceptors i les quanties de la renda illenca per adaptar-la a les característiques de la prestació estatal, garanteix el complement de les pensions no contributives (PNC) i crea una comissió interdepartamental que analitzarà cada any si s’han de complementar i com les rendes més baixes per via pressupostària.

Aquest decret desenvolupa l’article 22 de la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears que fa referència a les tipologies de prestacions econòmiques del sistema. La nova regulació estableix tres tipologies de prestacions socials de caràcter econòmic: les de dret subjectiu, les de concurrència competitiva i les d’urgència social.

Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu són la nova Renda Social Garantida, el complement de Renda Social Garantida i la Renda d’Emancipació. Les prestacions socials de caràcter econòmic de concurrència competitiva permeten desenvolupar, al marge de la normativa de subvencions, convocatòries d’ajudes econòmiques que tenguin una disponibilitat econòmica limitada; i finalment, les d’urgència social permeten regular, sobretot, les ajudes econòmiques bàsiques dels ajuntaments, les d’emergència i les de suport familiar i suport a la inserció social.

Renda Social Garantida

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital per part de l’Estat ha creat un nou escenari en el camp de les prestacions socials. És per aquest motiu que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha adaptat la Renda Social Garantida a la nova realitat, cobrint l’espai de necessitats econòmiques emergents i sobrevingudes dels illencs.

El Govern dona fins al 30 d’agost perquè els actuals perceptors de la Renda Social sol·licitin l’Ingrés Mínim Vital a la Seguretat Social, fet que determinarà si passen a rebre la prestació estatal o mantenen la balear. En cap cas es podran rebre les dues prestacions a la vegada.

La Renda Social Garantida (RESOGA) és el nivell de renda mínim que el Govern de les Illes Balears garanteix als ciutadans des de la seva aprovació el 2016. Amb la modificació d’avui equiparà els perfils dels perceptors i les quanties de la prestació autonòmica a l’estatal. A partir d’ara podran ser titulars de la RESOGA totes aquelles persones majors d’entre 23 i 65 anys que visquin en situació de vulnerabilitat que no tenguin accés a l’Ingrés Mínim Vital. A més, també inclou les persones majors de 65 anys que no puguin accedir a una pensió.

Aquests són els requisits:

Que hagin sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital i tenguin Resolució desestimatòria per motius d’ingressos durant l’exercici anterior però que tinguin, en el moment de la sol·licitud, ingressos inferiors a la quantia de la Renda Social Garantida.
Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears a la data de la sol·licitud.
Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un mínim de 12 mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud (abans era tres anys). Aquest requisit no s’exigirà en els casos següents:
Les persones menors d’edat incorporades a una unitat de convivència per motius de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.
Les persones víctimes de tracta d’éssers humans o explotació sexual. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials públics.
Les dones víctimes de violència masclista acreditada per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i en l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Estar en situació de vulnerabilitat econòmica per no tenir rendes, ingressos o patrimoni suficient.
Que cap membre de la unitat de convivència tengui dret a percebre altres prestacions públiques, l’import de les quals iguali o superi la prestació econòmica de la renda social.
Que la persona sol·licitant, o qualsevol de les persones integrants de la unitat familiar, no hagi renunciat a una oferta de treball adequada, segons normativa laboral vigent, o hagi causat baixa voluntària a la seva feina, ja sigui per compte pròpia o aliena, en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda social garantida.
Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària de la Renda Social Garantida o de l’Ingrés Mínim Vital com a membre d’un altre nucli familiar.
Noves quanties

A partir d’ara les quanties de Renda Social Garantida s’equiparen a l’Ingrés Mínim Vital i s’actualitzaran d’acord amb l’evolució de l’Ingrés Mínim Vital o, en el seu defecte, aplicant el coeficient a la quantia anual de la pensió no contributiva per jubilació.

Una vegada establert el nou escenari de les prestacions de caràcter econòmic de dret subjectiu, la Renda Mínima d’Inserció, que gestionen els consells insulars, queda sense efecte a partir del 31 de desembre.

Comments are closed