La Federació Socialista d’Eivissa celebra l’aprovació de la nova Llei del Turisme i insta el Consell Insular a aplicar-la en favor de la sostenibilitat de l’illa

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) celebra l’aprovació de la nova Llei Turística de les Illes Balears, que ha rebut un ampli consens polític i social -excepte del PP i Vox, que es varen autoexcloure de les negociacions durant la tramitació parlamentària- i destaca que a partir d’ara pertoca al Consell Insular d’Eivissa vetllar pel seu compliment i fer la seua feina de revisar les places turístiques, durant la moratòria d’un màxim de quatre anys que s’ha establert. Així ho ha destacat la portaveu de la FSE i del grup parlamentari Socialista, Pilar Costa, qui valora “molt positivament l’aprovació d’aquesta nova llei de Turisme perquè suposa, per una banda, aturar el creixement il·limitat de noves places turístiques i, de l’altra, un gran avenç en la part social, ja que té en compte per primera vegada als treballadors i a les treballadores”, amb aspectes de la llei que són “fonamentals”, com la introducció dels llits elevables als establiments hotelers.

Pilar Costa ha manifestat que “a partir d’ara el Consell Insular té temps per planificar les places, quina és la ràtio que es vol de cara al futur”. En aquest debat, el posicionament del PSOE és molt clar, com ha destacat la portaveu de la FSE: “És temps de repensar i de diversificar l’economia”, enfront del model de creixement que sempre ha defensat la dreta a Eivissa.

La FSE també vol fer una crida a la “responsabilitat” del Partit Popular, després d’haver-se autoexclòs, juntament amb Vox, del debat de la Llei, i d’anunciar que “la derogaran, si arriben a governar en aquestes illes, que esperem que no passi”, ha dit Pilar Costa, remarcant “l’ampli consens i diàleg que ha existit en l’aprovació d’aquesta llei que afecta la nostra principal indústria, que és el turisme”.

La portaveu socialista també ha volgut destacar les mesures en favor de la sostenibilitat mediambiental i la circularitat de la nova Llei turística, amb mesures d’estalvi energètic i contra la generació de residus i la contaminació, així com de defensa dels sectors primaris de les illes, incloent-hi quotes de producte local en els establiments turístics. A més, “també s’han tengut en compte els petits empresaris de l’hostaleria, excloent els establiments inferiors a 150 habitacions de l’obligació de donar de baixa places hoteleres per a reformes d’ampliació dels seus establiments.

En definitiva, “una llei de present i que aposta per un futur sostenible, tenint en compte que el turisme és la nostra principal font d’ingressos”, ha dit Pilar Costa.

Comments are closed

La Federación Socialista de Eivissa celebra la aprobación de la nueva Ley del Turismo e insta al Consell Insular a aplicarla en favor de la sostenibilidad de la isla

La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) celebra la aprobación de la nueva Ley Turística de Illes Balears, que ha recibido un amplio consenso político y social -excepto del PP y Vox, que se autoexcluyeron de las negociaciones durante la tramitación parlamentaria- y destaca que a partir de ahora corresponde al Consell Insular d’Eivissa velar por su cumplimiento y hacer su trabajo de revisar las plazas turísticas, durante la moratoria de un máximo de cuatro años que se ha establecido. Así lo ha destacado la portavoz de la FSE y del grupo parlamentario Socialista, Pilar Costa, quien valora “muy positivamente la aprobación de esta nueva ley de Turismo porque supone, por un lado, detener el crecimiento ilimitado de nuevas plazas turísticas y, por otro, un gran avance en la parte social, ya que tiene en cuenta por primera vez a los trabajadores y trabajadoras”, con aspectos de la ley que son “fundamentales”, como la introducción de las camas elevables en los establecimientos hoteleros .

Pilar Costa ha manifestado que “a partir de ahora el Consell Insular tiene tiempo para planificar las plazas, cuál es la ratio que se quiere de cara al futuro”. En este debate, el posicionamiento del PSOE es muy claro, como ha destacado la portavoz de la FSE: “Es tiempo de repensar y diversificar la economía”, frente al modelo de crecimiento que siempre ha defendido la derecha en Eivissa.

La FSE también quiere llamar a la “responsabilidad” del Partido Popular, después de haberse autoexcluido, junto con Vox, del debate de la Ley, y de anunciar que “la derogarán, si llegan a gobernar en estas islas” , que esperamos que no ocurra”, ha dicho Pilar Costa, remarcando “el amplio consenso y diálogo que ha existido en la aprobación de esta ley que afecta a nuestra principal industria, que es el turismo”.

La portavoz socialista también ha querido destacar las medidas a favor de la sostenibilidad medioambiental y la circularidad de la nueva Ley turística, con medidas de ahorro energético y contra la generación de residuos y la contaminación, así como de defensa de los sectores primarios de las islas , incluyendo cuotas de producto local en los establecimientos turísticos. Además, “también se han tenido en cuenta los pequeños empresarios de la hostelería, excluyendo a los establecimientos inferiores a 150 habitaciones de la obligación de dar de baja plazas hoteleras para reformas de ampliación de sus establecimientos.

En definitiva, “una ley de presente y que apuesta por un futuro sostenible, dado que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos”, ha dicho Pilar Costa.

Comments are closed