La FSE-PSOE manifesta el seu convenciment que les patronals d’Eivissa defensen el compliment estricte de la legalitat al Consell Insular

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) vol manifestar públicament el seu convenciment que les patronals d’Eivissa defensen el compliment estricte de la legalitat al Consell Insular. El PSOE ha denunciat la contractació irregular per decret de Vicent Marí de diferents campanyes de promoció turística del Consell Insular, per un total de 745.000 euros, sense ni concurs públic ni seguint el procediment d’emergència que marca la Llei de contractes del sector públic. La FSE-PSOE recorda que la Intervenció General de l’administració insular, màxim òrgan de control de la legalitat dels comptes públics, considera que els contractes s’han realitzat “sense empara legal” i que procedeix a la seua declaració com a “nuls de ple dret”.

La FSE-PSOE exigeix l’estricte compliment de la legalitat, en tots els casos i totes les circumstàncies, com a defensa de l’interès del conjunt de la ciutadania d’Eivissa, ja que el compliment de les lleis és la garantia, entre moltes altres coses, de la igualtat dels ciutadans i de les ciutadanes davant de les administracions.

En aquest sentit, des de la FSE estam convençuts i convençudes que les associacions empresarials són les primeres interessades a salvaguardar la legalitat i la igualtat d’oportunitats i en garantir que les contractacions públiques es realitzin d’acord amb criteris de legalitat. Estam completament convençuts i convençudes que mai li demanarien al PSOE que avalàs una presumpta irregularitat que podria beneficiar a una empresa en detriment d’altres, i molt especialment en el moment actual, en què tantes empreses i treballadors i treballadores ho estan passant malament a causa de la crisi provocada per la pandèmia.

En el cas concret de la campanya “La vida islados”, adjudicada per 250.000 euros, la FSE està convençuda que les patronals empresarials d’Eivissa no donen suport un procediment per assignar tal quantitat de sous a una empresa sense concurs públic ni publicitat i sense seguir els procediments d’emergència que marca la Llei de contractes del sector públic, privant a la resta d’empreses del sector audiovisual a competir per un treball d’aquestes dimensions. Les patronals d’Eivissa són les primeres que saben, perfectament, què suposa per a les petites empreses de comunicació d’una illa poder tirar endavant.

Igualment, de cap manera es pot entendre, èticament ni legalment, que la situació excepcional i d’emergència que patim serveixi per emparar una adjudicació irregular per un import total 745.000 euros, com va fer Vicent Marí per decret de Presidència al Consell Insular.

Insistim que ningú no ha posat en dubte l’emergència de la situació sanitària i econòmica, com intenta fer creure Vicent Marí. El que ha denunciat el PSOE, d’acord amb allò que va dir la Intervenció General del Consell Insular en el seu informe, és que les referides campanyes de promoció turística es varen contractar sense seguir el procediment d’emergència que marca la Llei de contractes del sector públic, un fet d’extrema gravetat que de cap de les maneres podíem passar per alt.

Vicent Marí és a temps de rectificar i de declarar la nul·litat dels contractes, com ha reclamat el nostre grup en el recurs de reposició registrat aquesta setmana en el Consell Insular. Des de la FSE-PSOE li demanam, una vegada més, que restauri la legalitat a la màxima institució insular.

Comments are closed

La FSE-PSOE manifiesta su convencimiento de que las patronales de Eivissa defienden el cumplimiento estricto de la legalidad en el Consell Insular

La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) quiere manifestar públicamente su convencimiento de que las patronales de Eivissa defienden el cumplimiento estricto de la legalidad en el Consell Insular. El PSOE ha denunciado la contratación irregular por decreto de Vicent Marí de diferentes campañas de promoción turística del Consell Insular, por un total de 745.000 euros, sin concurso público ni siguiendo el procedimiento de emergencia que marca la Ley de contratos del sector público. La FSE-PSOE recuerda que la Intervención General de la administración insular, máximo órgano de control de la legalidad de las cuentas públicas, considera que los contratos se han realizado “sin amparo legal” y que procede a su declaración como “nulos de pleno derecho “.

La FSE-PSOE exige el estricto cumplimiento de la legalidad, en todos los casos y todas las circunstancias, como defensa del interés del conjunto de la ciudadanía de Eivissa, ya que el cumplimiento de las leyes es la garantía, entre muchas otras cosas, de la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas ante las administraciones.

En este sentido, desde la FSE estamos convencidos y convencidas de que las asociaciones empresariales son las primeras interesadas en salvaguardar la legalidad y la igualdad de oportunidades y en garantizar que las contrataciones públicas se realicen de acuerdo con criterios de legalidad. Estamos completamente convencidos y convencidas que nunca le pedirían al PSOE que avalase una presunta irregularidad que podría beneficiar a una empresa en detrimento de otros, y muy especialmente en el momento actual, en que tantas empresas y trabajadores lo están pasando mal debido de la crisis provocada por la pandemia.

En el caso concreto de la campaña “La vida islados”, adjudicada por 250.000 euros, la FSE está convencida de que las patronales empresariales de Eivissa no apoyan un procedimiento para asignar tal cantidad de dinero a una empresa sin concurso público ni publicidad y sin seguir los procedimientos de emergencia que marca la Ley de contratos del sector público, privando al resto de empresas del sector audiovisual a competir por un trabajo de estas dimensiones. Las patronales de Eivissa son las primeras que saben, perfectamente, qué supone para las pequeñas empresas de comunicación de una isla poder salir adelante.

Igualmente, de ninguna manera se puede entender, ética ni legalmente, que la situación excepcional y de emergencia que padecemos sirva para amparar una adjudicación irregular por un importe total 745.000 euros, como hizo Vicent Marí por decreto de Presidencia en el Consell Insular.

Insistimos en que nadie ha puesto en duda la emergencia de la situación sanitaria y económica, como intenta hacer creer Vicent Marí. Lo que ha denunciado el PSOE, de acuerdo con lo que dijo la Intervención General del Consell Insular en su informe, es que las referidas campañas de promoción turística se contrataron sin seguir el procedimiento de emergencia que marca la Ley de contratos del sector público, un hecho de extrema gravedad que de ninguna manera podíamos pasar por alto.

Vicent Marí está a tiempo de rectificar y de declarar la nulidad de los contratos, como ha reclamado nuestro grupo en el recurso de reposición registrado en el Consell Insular. Desde la FSE-PSOE le pedimos, una vez más, que restaure la legalidad en la máxima institución insular.

Comments are closed