La FSE-PSOE rebutja la campanya de desinformació del PP sobre el dret civil propi d’Eivissa

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) rebutja la campanya de desinformació que ha posat en marxa el Partit Popular sobre el dret civil propi de les Illes Balears. La tributació de l’impost de successions de les herències en vida continuarà en un l’1% i amb les mateixes condicions per a la transmissió i disposició dels béns, per tant, sense cap modificació, en contra del que vol fer creure el Partit Popular. En tot cas, la nova llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal protegeix els pactes successoris, ja que evita el seu mal ús consistent en eludir el pagament de tributs en els casos d’un benefici econòmic.

Es tracta d’una llei de fiscalitat, no de dret civil, i de cap manera ni ataca ni desnaturalitza els pactes successoris, sinó que n’evita el mal ús fiscal. Des de la FSE-PSOE consideram que defensar el bon ús de les nostres figures de dret civil és, precisament, defensar-les. La campanya del PP, intentant crear una alarma social sobre aquest assumpte, està carregada d’enganys i manipulació.

El que pretén el Partit Popular és que hi hagi beneficis que no tributin el que correspon a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Darrere d’aquesta campanya s’amaga la política habitual de la dreta, d’utilitzar de forma demagògica el pagament d’impostos i promoure que no es paguin, com va fer Cristóbal Montoro amb el seu decret d’amnistia fiscal del 2012.

Els i les socialistes estam en contra que existeixin mecanismes que permetin eludir la tributació d’un guany patrimonial, és a dir, d’un benefici econòmic. La sostenibilitat del sistema públic (sanitat, educació, etc.) es basa en un sistema de tributs, i des del PSOE seguirem defensant el reforçament de les lleis antifrau i un sistema tributari progressiu, en el qual contribueix més qui més té. Especialment en l’actual crisi per la pandèmia, assegurar els recursos públics en sanitat, en la defensa de les famílies, treballadors i empreses afectades, i en la recuperació econòmica és absolutament fonamental.

Per què la llei antifrau?
Aquesta modificació es fa per corregir una distorsió generada en 2016 arran d’una sentència del Tribunal Suprem, que permetia fer un mal ús de la figura del Pacte successori en l’IRPF. Corregeix una pràctica incorrecta consistent en augmentar el valor d’adquisició d’una propietat a través de l’herència (tributant a l’1% com a pacte successori entre familiars) per a immediatament vendre-la a preu de mercat, de manera que el benefici de la posterior venda (guany patrimonial) sigui mínim, ja que aquest benefici tributa en IRPF al tipus del 20% com a base imposable de l’estalvi.

Fins a 9 de febrer de 2016, la simple transmissió per pacte successori generava un guany patrimonial al donant que havia de tributar en IRPF al 20%, cosa que representava una situació injusta donat que es gravava la simple transmissió del patrimoni sense existir un guany patrimonial “real” ni “monetari”. En aquesta data, una Sentència del Tribunal Suprem declara exemptes de tributació per IRPF les herències en vida a través de Pacte Successori.

Però a la vegada que resolia una injustícia, aquesta sentència va crear una distorsió, ja que permetia la utilització del pacte successori com una via d’evitar tributació a IRPF, a través de l’augment dels valors de les propietats tributant a un 1%, per a posteriorment vendre les propietats a gairebé el mateix preu, minimitzant així el guany patrimonial a IRPF que tributa al 20%. D’aquesta manera, el guany patrimonial de l’operació eludeix la tributació per IRPF, donat que des de 2016 no tributa ni pel donant ni pel beneficiari quan ven, i aquesta és la correcció necessària que inclou el projecte de llei per a evitar aquestos casos de frau fiscal.

La FSE-PSOE remarca que la nova llei antifrau no és una modificació de cap dret civil, sinó la correcció d’una distorsió en la fiscalitat que s’havia de resoldre des de 2016.

A més, l’IRPF és un impost estatal, de manera que la nova llei antifrau en res afecta l’autonomia fiscal de les Illes Balears.

Respecte a la retroactivitat fiscal, aquesta està expressament prohibida per sentència del Tribunal Constitucional, de manera que el PP també menteix quan intenta fer creure que hi haurà una retroactivitat en aquest impost.

Consell Assessor del dret civil propi
En relació amb el dictamen del Consell Assessor del dret civil propi d’Eivissa i Formentera, des de la FSE-PSOE respectam el seu pronunciament, però no podem compartir la seua valoració quan diu que la nova llei antifrau desincentivarà els pactes successoris. Les herències en vida continuaran tributant a l’1%, i per tant com a pacte successori no es troben amenaçades. Les famílies poden estar tranquil·les amb l’aprovació del Projecte de Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ja que en res afecta la donació entre familiars de les finques i immobles pels quals tant han treballat tota la vida.

Lamentam també que el Partit Popular faci una utilització partidista i intenti apropiar-se del Consell Assessor del dret civil, manipulant de manera demagògica els seus arguments i conclusions en la seua campanya de desinformació.

Finalment, la FSE-PSOE recorda també que es tracta d’un Projecte de Llei que es troba en tramitació parlamentària i que encara podria ser objecte de modificacions fins al text legislatiu definitiu, amb el qual la FSE-PSOE sempre estarà a favor de la ciutadania d’Eivissa i del seu dret civil, alhora que ferm en contra de qualsevol classe de frau fiscal.

Comments are closed