Patricia Abascal defensa “un major control del preu dels bitllets a residents” i subratlla que el Govern mantendrà la bonificació del transport aeri i marítim

La Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Senat ha aprovat (amb el vot a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del grup basc) una moció del PSOE perquè el Govern mantengui la bonificació en el preu del transport aeri i marítim per a les connexions interinsulars a les Illes Balears, Canàries i amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En aquest sentit, la senadora d’Eivissa i Formentera, Patricia Abascal, destaca el compromís del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la compareixença al Senat el passat mes de juny, i recorda que “el descompte a residents no està en qüestió”.

El passat 17 d’abril de 2020, la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència va emetre un informe amb un seguit de recomanacions davant les pujades, confirmades pel propi estudi, dels preus dels vols de les Illes Balears i les Illes Canàries, a partir del moment en què es va produir l’augment de l’descompte de resident al 75%. El PSOE, explica Patricia Abascal, reclama “un major control del preu dels bitllets per part de les companyies aèries”, ja que “s’ha demostrat que hi ha hagut un increment dels preus dels bitllets per part de les aerolínies, i és perjudicial per als viatgers i les arques públiques”.

En aquest informe, es valora l’efecte positiu del descompte a residents, ja que permet major mobilitat i cohesió social: La bonificació, que suposa un descompte percentual del 75% sobre la tarifa dels bitllets aeris, s’aplica directament als passatgers en el bitllet emès per les companyies aèries. En l’esmentat document es reconeix que el sector del transport aeri és fonamental per a la cohesió econòmica i social dels territoris extra peninsulars, atès que, per a les rutes que connecten aquests territoris entre si o amb la península o altres destinacions internacionals, no hi ha alternatives reals de transport en condicions similars d’immediatesa i freqüència.

“Una situació que afecta especialment a illes que pateixen la doble i triple insularitat, com és el cas d’Eivissa i Formentera”, com explica Patricia Abascal.

El PSOE defensa que quan se superi l’actual situació de paràlisi del transport aeri provocada per la pandèmia de la Covid-19, el retorn a la normalitat en la connectivitat hauria de venir acompanyada d’uns nivells de preus per a les connexions dels arxipèlags i les ciutats autònomes amb la península similars als observats abans de l’increment de la bonificació fins al 75%.

La moció de PSOE aprovada al Senat insta el Govern a “continuar reconeixent el dret de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Canàries i de les Illes Balears a poder accedir a una connectivitat equitativa i suficient, que compensi el fet insular, tal com estableix la Constitució en l’article 138.1”.

“Seguir reconeixent el dret de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Canàries i de les Illes Balears a què l’Estat vetlli per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just que compensi els efectes negatius provocats pel fet insular.”

“Requerir la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència amb vista a realitzar un especial seguiment de l’acompliment de les condicions de lliure competència per part dels operadors de transport aeri en les connexions amb les illes.”

“Valorar especialment l’esforç que el Govern d’Espanya està realitzant, en una època d’extraordinària dificultat, per continuar garantint la bonificació existent al transport aeri i marítim.”

Comments are closed

La senadora de Eivissa y Formentera, Patricia Abascal, defiende “un mayor control del precio de los billetes a residentes” y subraya que “el Gobierno mantendrá la bonificación del transporte aéreo y marítimo”

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado ha aprobado hoy (con el voto a favor de todos los grupos, excepto la abstención del grupo vasco) una moción del PSOE para que Gobierno mantenga la bonificación en el precio del transporte aéreo y marítimo para las conexiones interinsulares en Illes Balears, Canarias y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este sentido, la senadora de Eivissa y Formentera, Patricia Abascal, destaca el compromiso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su comparecencia en el Senado el pasado mes de junio, y recuerda que “el descuento a residentes no está en cuestión”.

El pasado 17 de abril de 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia emitió un informe con una serie de recomendaciones ante las subidas, confirmadas por el propio estudio, de los precios de los vuelos de las Illes Balears y las Islas Canarias, a partir del momento en que se produjo el aumento del descuento de residente al 75%. El PSOE, explica Patricia Abascal, reclama “un mayor control del precio de los billetes por parte de las compañías aéreas”, ya que “se ha demostrado que ha habido un incremento de los precios de los billetes por parte de las aerolíneas, y es perjudicial para los viajeros y las arcas públicas”.

En este informe, se valora el efecto positivo del descuento a residentes, ya que permite mayor movilidad y cohesión social: La bonificación, que supone un descuento porcentual del 75% sobre la tarifa de los billetes aéreos, se aplica directamente a los pasajeros en el billete emitido por las compañías aéreas. En el citado documento se reconoce que el sector del transporte aéreo es fundamental para la cohesión económica y social de los territorios extra peninsulares, dado que, para las rutas que conectan estos territorios entre sí o con la península u otros destinos internacionales, no existen alternativas reales de transporte en condiciones similares de inmediatez y frecuencia.

“Una situación que afecta especialmente a islas que sufren la doble y triple insularidad, como es el caso de Eivissa y Formentera”, como explica Patricia Abascal.

El PSOE defiende que cuando se supere la actual situación de parálisis del transporte aéreo provocada por la pandemia de la Covid-19, el retorno a la normalidad en la conectividad debería venir acompañada de unos niveles de precios para las conexiones de los archipiélagos y las ciudades autónomas con la península similares a los observados antes del incremento de la bonificación hasta el 75%.

La moción del PSOE aprobada en el Senado insta al Gobierno a “seguir reconociendo el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de las Islas Canarias y de les Illes Balears a poder acceder a una conectividad equitativa y suficiente, que compense el hecho insular, tal como establece la Constitución en el artículo 138.1”

“Seguir reconociendo el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de las Islas Canarias y de les Illes Balears a que el Estado vele por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo que compense los efectos negativos provocados por el hecho insular.”

“Requerir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en orden a realizar un especial seguimiento del cumplimiento de las condiciones de libre competencia por parte de los operadores de transporte aéreo en las conexiones con las islas.”

“Valorar especialmente el esfuerzo que el Gobierno de España está realizando, en una época de extraordinaria dificultad, para seguir garantizando la bonificación existente al transporte en el modo aéreo y marítimo.”

Comments are closed