L’Ajuntament d’Eivissa aprova les ajudes al lloguer per a 2021

El ple de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat de forma inicial les bases específiques reguladores de les ajudes al lloguer al municipi per a 2021. Unes ajudes que ascendeixen a 500.000 euros i amb les quals es pretén pal·liar els efectes de l’encariment del lloguer al municipi d’Eivissa.

A aquesta convocatòria es reservarà inicialment un 20% de l’import global del crèdit disponible per a les sol·licituds de persones sol·licitants que tinguin 35 anys o menys. El límit del lloguer subvencionable serà com màxim de 1.200 euros, les ajudes es repartiran entre tots el sol·licitants que tinguin dret a rebre-la i a causa de la situació econòmica actual provocada per la pandèmia podran accedir a les ajudes les persones que no estiguin al corrent de les seues obligacions tributaries de 2020.

El projecte es sotmetrà a un període d’informació pública per un termini de 7 dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa. Passat aquest termini, si no es presenta cap reclamació o suggeriment l’acord inicialment adoptat s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés per part del Ple.
Previsiblement es podran començar a sol·licitar a partir del mes de juliol.

Altres assumptes

A la sessió plenària també s’ha decidit suspendre l’aplicació de l’ordenança fiscal reguladora tant de la taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions com la d’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa fins al 31 de desembre de 2021.

El ple d’avui ha aprovat a més de forma definitiva la modificació del contracte de gestió de servei públic de recollida de residus amb Valoriza amb la finalitat d’implantar el servei de recollida de fracció orgànica després d’entrar en funcionament la planta de triatge de Ca Na Putxa i de la instal·lació de contenidors de matèria orgànica en la via pública.

Altres dels assumptes del ple ha estat la aprovació de l’excedent de recaptació anual del servei de regulació i control d’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública (ORA) durant el període del 1 de març de 2020 al 28 de febrer de 2021, per import de 153.976,60 euros.

A la sessió plenària també s’ha aprovat l’adhesió de la ciutat d’Eivissa a la xarxa ‘Ciudades que Caminan’ una associació internacional que aglutina a les ciutats amb polítiques pioneres en matèria de mobilitat sostenible.

L’objectiu d’aquesta xarxa que està oberta a ajuntaments i altres administracions públiques compromeses amb la promoció de una mobilitat a peu és que els vianants siguin màxims protagonistes de la mobilitat urbana i de l’espai públic.

Des de l’Ajuntament d’Eivissa es treballa en polítiques dirigides a implantar un model de mobilitat sostenible al municipi a través de la millora de l’espai públic com a lloc per a caminar, estar i socialitzar, facilitant una accessibilitat universal i apostant per la seguretat viaria, la qualitat del medi ambient urbà i l’autonomia infantil.

Comments are closed