L’Oficina Anticorrupció confirma les irregularitats de l’Ajuntament de Santa Eulària en adjudicar un contracte de 500.000 euros al pare del tinent d’alcalde Miguel ‘Vaqueta’. El PSOE exigeix que s’arribi al fons i que es depurin responsabilitats.

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears ha confirmat les irregularitats de l’Ajuntament de Santa Eulària per adjudicar un contracte de 499.590 euros al pare del tinent d’alcalde Miguel Tur Rubio, ‘Vaqueta’, pel lloguer d’un local al centre de Santa Eulària. Uns fets que va denunciar en el seu moment, en novembre de 2021, el grup municipal Socialista de Santa Eulària i que ara han quedat confirmats per l’Oficina Anticorrupció, com ha exposat en la seua Memòria de 2023, recentment publicada abans que PP i Vox tanquin l’organisme.

El PSOE de Santa Eulària prendrà les mesures que siguin necessàries perquè s’arribi al fons de l’assumpte i que es depurin totes les responsabilitats.

A més a més, es demostra per què el PP i Vox han decidit tancar l’Oficina anticorrupció de les Illes Balears. És més que evident que no volen que hi hagi un organisme que investigui la corrupció de casos com aquest de ‘Vaqueta’ a l’Ajuntament de Santa Eulària, o en el seu moment el de Vicent Marí amb “la vida islados”.

Com explica en la seua Memòria de 2023, l’Oficina va investigar diferents denúncies, entre elles del grup Socialista, per irregularitats en l’arrendament d’un local per ubicar la seu del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, l’adjudicatari del qual és una empresa que és una societat propietat del pare del tinent d’alcalde Miguel Tur Rubio, ‘Vaqueta’. A més, una vegada llogat el local es va licitar un contracte d’obra de reforma del local per import pressupostat de 333.815,22 euros.

En la Memòria 2023, l’Oficina diu:

“L’Oficina ha analitzat la documentació requerida, les al·legacions presentades i ha considerat el següent:
– L’Oficina considera que una de les persones titulars de l’òrgan de contractació (Junta de Govern Local, JGL en endavant), entra en conflicte d’interès ja que pot influir en el resultat i té directa i indirectament un interès financer, econòmic i personal que podria comprometre la seva imparcialitat e independència en el context del procediment. A més, pot suposar que la seva prevalença de la condició dels seus càrrecs hagi influenciat per obtenir un benefici indegut per l’empresa familiar, el que podria suposar estar en el supòsit h) de l’art 29.1 de la Llei 19/2013 d’infracció molt greu.

Per tant, l’Oficina considera que existeix un conflicte d’interès per ser membre de l’òrgan de contractació del contracte d’arrendament del local adjudicat a l’empresa de la qual l’Administrador únic és un familiar, a més aquest membre de l’òrgan de contractació és apoderat solidari de l’empresa i va ser el seu gerent des de l’1 de gener de 2013 fins el 16 de juny de 2019, un dia abans de la seva pressa de possessió com a primer tinent de batle.

– L’Oficina considera que el supòsit de prohibició de contractar amb l’empresa adjudicatària i es manté vigent mentre perduri el conflicte d’interès per tenir vincle familiar amb l’empresa i ser apoderat solidari de l’empresa i a la vegada tenir la condició de titular de l’òrgan de contractació, la JGL. Per consegüent l’empresa adjudicatària es trobaria incursa en situació de prohibició de contractar. La empresa afectada ha presentat una declaració responsable que no seria adequada en el procediment de licitació en relació a les prohibicions de contractar de l’art. 71 de la LCSP.

– En relació a la justificació de la necessitat d’un contracte d’obra per la reforma del local, malgrat els informes de valoració del local positius que consten a l’expedient del contracte de lloguer (adequada il·luminació, superfície adequada pels usos previstos, il·luminació i ventilació adequada, local en bon estat de conservació, sistema de lluminària LED, etc.), a la memòria justificativa de necessitat de la licitació del contracte d’obra per a la reforma i adequació del local destinat a la seu de Serveis Socials s’estableix una reforma integral, de fusteria, sanitaris, instal·lacions elèctriques, telefonia, fontaneria, etc. En definitiva, es tracta d’una reforma integral del local i de les seves instal·lacions i no és una simple reforma o adequació del local com es podria desprendre tant de la memòria tècnica del local com dels informes de valoració realitzats. Aquesta Oficina no disposa d’elements de judici per a valorar adequadament la justificació de la necessitat del contracte de l’obra per a la reforma i adequació del local destinat a la seu de Serveis Socials, o bé per valorar que el local llogat reunís els requisits mínims per a la seva ocupació i utilització. Segons el judici valoratiu de la mesa de contractació, el local era l’idoni d’acord amb les seves característiques i s’ajustaven als requeriments establerts als plecs. Malgrat aquesta idoneïtat, posteriorment es contracta una reforma integral del local.

El director va concloure la investigació amb informe raonat comunicant a la Batlessa de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu als efectes oportuns el present Informe raonat amb còpia a la Intervenció i Secretaria de la corporació local així com al Ple de l’Ajuntament.

També va concloure amb recomanar a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu “que en el cas de que no es tingui aprovat, aprovar i implementar un Pla de Mesures Antifrau en el qual es valorin els diferents riscos de corrupció, que abasti els diferents àmbits d’actuació de la gestió de l’Ajuntament i per a futures composicions de meses de contractació que quan l’òrgan de contractació sigui la Batlia, o quan aquesta hagi delegat la seva competència en un altre òrgan, el batle o batlessa no pot formar part com a president de les meses de contractació”.

Per últim, va instar a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu perquè iniciï els procediments administratius de qualsevol naturalesa que corresponguin d’acord amb les conclusions anteriors.”

Comments are closed