Marí Ribas presenta la convocatòria d’ajudes de lloguer de 2021, amb 9 milions d’euros, la més alta fins ara

El conseller de Mobilitat i Habitatge i secretari general de la FSE-PSOE, Josep Marí Ribas, ha anunciat la convocatòria d’ajudes per als lloguers d’habitatge de 2021. El Govern Balear ha habilitat el major pressupost destinat fins ara a les ajudes de lloguer, un total de 9 milions d’euros (9.028.000 euros), 8.928.000 euros del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i 100.000 euros dels fons autonòmics per completar els casos que no cobreix el Pla Estatal. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 15 de novembre. Són ajudes per als lloguers pagats dins 2021.

El conseller ha explicat que la previsió és que d’aquestes ajudes se’n puguin beneficiar unes 5.000 famílies. Les ajudes estan adreçades a aquelles famílies que paguen un lloguer, de manera que puguin recuperar una part del que han abonat. Ha de ser el lloguer del seu habitatge habitual i la renda que paguin no pot superar els 900 euros mensuals.

Els sol·licitants podran rebre el 40% del que han justificat que han pagat pel seu lloguer en aquest any 2021 i en el cas de ser joves menors de 35 o persones majors de 65 poden rebre el 50% de l’import. Hi ha, no obstant això, un sostre màxim de 3.000 euros per família.

El conseller ha recordat que aquestes ajudes es convoquen des de 2015 i que per al Govern han estat sempre una prioritat, de manera que any rere any s’ha anat incrementant el pressupost i, en conseqüència, les famílies beneficiàries d’aquestes ajudes.

En aquest sentit, ha recordat que s’ha passat de 785 beneficiaris i un pressupost d’1,4 milions el 2015, a 8,9 milions i 5.108 beneficiaris el 2020; i a un pressupost de fins a 9 milions per a la convocatòria de 2021, que s’espera també que arribi a més de 5.000 famílies. El que suposa un increment espectacular, d’un 540%.

Ha afegit el conseller que, per a la convocatòria de 2021, s’han introduït una sèrie de novetats que seran positives per facilitar tant als sol·licitants formalitzar la petició com per fer més àgil la tramitació i els pagaments.

Entre les noves condicions, ha destacat les següents:

S’ha elevat un 5% els ingressos que pot tenir el nucli familiar per accedir a les ajudes. Els ingressos del nucli familiar no poden ser superiors a 23.725,80 euros anuals. Hi ha alguns casos (com famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat) en què els ingressos per accedir a les ajudes poden ser superiors: de 31.634 euros o 39.543 euros, segons els casos.

Per primera vegada s’equiparen les famílies monoparentals amb les nombroses (gràcies a una llei autonòmica que els dona els mateixos drets) i això suposa que poden accedir a les ajudes tot i tenir uns ingressos (dins els límits establerts) més alts que els que s’exigeixen amb caràcter general.

També serà suficient la presentació d’una declaració responsable de no mantenir deutes amb l’Administració per poder demanar les ajudes i no serà exigible acreditar el dipòsit de fiança (l’any passat es va exceptuar aquest requisit per la situació de la COVID-19, però ara s’ha establert com a regla general).

Quant a la tramitació, es faran pagament parcials i per blocs a mesura que es vagin revisant i aprovant els expedients.

Informació sobre el tràmit de sol·licitud de les ajudes i els requisits que s’han de complir:

— Sol·licituds:

 • Termini de presentació de sol·licituds: del dia 1 d’octubre al dia 15 de novembre.
 • Telemàtica a través de la web o presencial amb reserva de cita prèvia.
 • Atenció telefònica també amb cita prèvia per resoldre dubtes.
 • Més informació a la web de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura http://habitatge.caib.es http://vivienda.caib.es.
 • Atenció presencial garantida a totes les illes (Conselleria de Mobilitat i Habitatge, Direcció General d’Habitatge i Arquitectura, oficines de l’IBAVI tant a Palma com a les altres illes).
 • El telèfon gratuït per demanar cita és el 900 780 000 i la web: https://citaajudeshabitatge.fundaciobit.org/citaajudeshabitatge/reservar-cita;lang=ca

 

— Requisits del lloguer:

 • Situat a les Illes Balears.
 • Lloguer d’habitatge habitual.
 • Termini mínim d’un any.
 • Contracte per escrit.
 • Renda màxima mensual de lloguer de fins a 900 euros.
 • No tractar-se d’un pis de l’IBAVI acollit al procés d’adequació de renda.

 

— Requisits de la unitat de convivència:

 • Ser titulars del contracte de lloguer.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes quan es presenti la sol·licitud.
 • Fer els pagaments per transferència bancària, domiciliació o ingrés en compte bancari.
 • Tenir els titulars del contracte la nacionalitat espanyola o la residència legal.
 • Complir unitat familiar els requisits d’ingressos màxims.
 • No tenir incompatibilitats per cobrar subvencions.
 • No ser propietari o tenir l’usdefruit de cap habitatge a Espanya, tret que:
  • Sigui una part alíquota rebuda per herència
  • No es disposi de l’ús de l’habitatge per causes taxades i justificades
 • No ser família directa o soci del propietari.

 

— Ingressos màxims:

 • IPREM-14 x 3 en el cas general: 23.725,80 euros anuals
 • IPREM-14 x 4: 31.634,40 euros anuals en els casos següents:
  • Famílies nombroses de categoria general
  • Famílies monoparentals
  • Persones amb discapacitat
 • IPREM-14 x 5: 39.543,00 euros anuals en els casos següents:
  • Famílies nombroses de categoria especial
  • Discapacitats concretes amb un grau de discapacitat reconegut mínim del 33%: paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o discapacitat del desenvolupament.
  • Discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut mínim del 65%
 • Això suposa un increment del 5% respecte dels límits establerts els anys anteriors, ja que l’IPREM s’ha mantingut congelat entre 2017 i 2020.
 • Per determinar la renda de la unitat familiar s’han de sumar els ingressos de totes les persones de la unitat de convivència
 • Els ingressos es determinen per la suma de la base imposable general (casella 435) i la base imposable de l’estalvi (casella 460) de la declaració d’IRPF corresponent a l’any 2020.

 

— Import de la subvenció:

 • En general, un 40% dels lloguers efectivament pagats.
 • Per a persones de fins a 35 anys i per a majors de 65, un 50% dels lloguers efectivament pagats (50% per al tram de fins a 600 € i un 30% per al tram d’entre 600 i 900 €).
 • S’estableix una subvenció màxima de 3.000 € en tots els casos.

 

— Compatibilitat de les ajudes:

 • No compatibles amb altres ajudes per al lloguer d’altres administracions, tret de les prestacions de serveis socials per pagar el lloguer davant situacions de vulnerabilitat i les prestacions no contributives.

Comments are closed