PP i Cs del Consell d’Eivissa rebutgen la proposta del PSOE en favor d’equiparar el plus d’insularitat del personal sanitari de Balears al de Canàries

Els grups del PP i Cs del Consell Insular d’Eivissa han rebutjat avui en el ple la proposta del grup PSOE en favor d’equiparar el plus d’insularitat del personal sanitari de Balears al de Canàries. El PSOE ha proposat instar al Govern de les Illes Balears “que continuï en la lluita pel desenvolupament d’un REIB fiscal just i, a la vegada, instar al Govern de l’Estat i a la Unió Europea perquè es reconegui l’especial dificultat econòmica que sofreixen els treballadors i treballadores de les Illes Balears i s’estableixin fons extraordinaris perquè es pugui complementar el plus d’insularitat actual fins a arribar a quantitats equiparables al complement de Canàries.”

La negativa dels grups de la dreta a acceptar la proposta socialista ha deixat en evidència un discurs que “no és coherent”, com ha lamentat la consellera del PSOE, Silvia Limones, qui també els ha recordat “tot el que vostès varen destrossar en sanitat” a les Illes Balears.

A més, la consellera socialista ha recriminat al govern de Vicent Marí que “si tan fàcil és, si tan poc costa aquest plus, vostès tenen l’oportunitat de pagar-lo i equiparar-lo al de Canàries als sanitaris de Cas Serres, per exemple, o el personal de Serveis Socials o a tot el personal del Consell Insular. Per què no ho han fet?”.

La consellera del PSOE ha recordat que el plus d’insularitat que rep el personal sanitari de les illes Canàries més petites (totes excepte Tenerife i Gran Canària) és a través a l’aportació econòmica extraordinària que fa el Govern d’Espanya gràcies als fons europeus destinats a les Regions Ultraperifèriques d’Europa (RUE). És per aquesta raó que el PSOE ha recordat que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no pot assumir el plus sense una aportació extraordinària de l’Estat. No obstant això, el PP i Cs s’han negat a donar suport a la proposta socialista.

El grup PSOE sí que ha aconseguit el suport del Ple del Consell Insular a les propostes de la moció socialista en favor del reconeixement del personal sanitari. El Ple ha aprovat la proposta d’instar el Govern de les Illes Balears a “establir un reconeixement laboral per a tot el personal que treballi o hagi treballat durant la pandèmia derivada de la Covid-19, i a dotar de les eines necessàries al Servei de Salut per facilitar la gestió i control de la pandèmia en les millors condicions laborals possibles per als nostres professionals”.

També s’ha instat el Govern de les Illes Balears “que aquest reconeixement laboral, i sempre amb la prèvia negociació amb la Mesa Sectorial, inclogui diferents mesures de caràcter econòmic” com són “considerar com dies especials als professionals que, per reforços dels dies de Pasqua i Nadal, hagin de prestar els seus serveis més enllà de la cobertura ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia” i “establir mòduls retributius especials per als professionals requerits per fer activitat més enllà de la seva jornada ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia”.

Finalment, la proposta del PSOE insta el Govern de les Illes Balears “que el reconeixement laboral, i sempre amb la necessària negociació prèvia amb la Mesa Sectorial, inclogui també altres mesures de millora de les condicions de treball” com són proposar “un Pla d’estabilitat laboral, donar continuïtat assistencial amb la cobertura i contractació dels professionals necessaris per donar atenció a la covid-19, fins al control de la pandèmia, proposar a la Mesa Sectorial de Salut un sistema de puntuació addicional a efectes de borsa de treball pels professionals que han treballat durant la pandèmia provocada per la covid-19 i establir un indicador de valoració a efectes de carrera professional, proposar a la Mesa Sectorial de Salut un Pla de fidelització i captació de nous professionals, i adequar el règim de permisos i vacances del Servei de Salut, previ acord amb la Mesa Sectorial.”

Comments are closed

PP y Cs del Consell d’Eivissa rechazan la propuesta del PSOE en favor de equiparar el plus de insularidad del personal sanitario de Balears al de Canarias

Los grupos del PP y Cs del Consell Insular d’Eivissa han rechazado hoy en el pleno la propuesta del grupo PSOE en favor de equiparar el plus de insularidad del personal sanitario de Balears al de Canarias. El PSOE ha propuesto instar al Gobierno de Illes Balears “que continúe en la lucha por el desarrollo de un REIB fiscal justo y, a la vez, instar al Gobierno del Estado y a la Unión Europea para que se reconozca la especial dificultad económica que sufren los trabajadores y trabajadoras de Illes Balears y se establezcan fondos extraordinarios para que se pueda complementar el plus de insularidad actual hasta alcanzar cantidades equiparables al complemento de Canarias.”

La negativa de los grupos de la derecha a aceptar la propuesta socialista ha dejado en evidencia un discurso que “no es coherente”, como lamentó la consellera del PSOE, Silvia Limones, quien también les ha recordado “todo lo que ustedes destrozaron en sanidad” en Balears.

Además, la consellera socialista recriminó al gobierno de Vicent Mari que “si tan fácil es, si tan poco cuesta este plus, ustedes tienen la oportunidad de pagarlo y equipararlo al de Canarias a los sanitarios de Cas Serres, por ejemplo, o el personal de Servicios Sociales, o a todo el personal del Consell Insular. ¿Por qué no lo han hecho?”.

La consellera del PSOE ha recordado que el plus de insularidad que recibe el personal sanitario de las islas Canarias más pequeñas (todas excepto Tenerife y Gran Canaria) es a través a la aportación económica extraordinaria que hace el Gobierno de España gracias a los fondos europeos destinados a las Regiones Ultraperiféricas de Europa (RUE). Es por esta razón que el PSOE ha recordado que la Comunidad Autónoma de Illes Balears no puede asumir el plus sin una aportación extraordinaria del Estado. Sin embargo, el PP y Cs se han negado a apoyar la propuesta socialista.

El grupo PSOE sí ha conseguido el apoyo del Pleno del Consell Insular a las propuestas de la moción socialista en favor del reconocimiento del personal sanitario. El Pleno ha aprobado la propuesta de instar al Govern de Illes Balears a “establecer un reconocimiento laboral para todo el personal que trabaje o haya trabajado durante la pandemia derivada de la Covid-19, y a dotar de las herramientas necesarias al Servicio de Salud para facilitar la gestión y control de la pandemia en las mejores condiciones laborales posibles para nuestros profesionales”.

También se ha instado al Govern de les Illes Balears “que este reconocimiento laboral, y siempre con la previa negociación con la Mesa Sectorial, incluya diferentes medidas de carácter económico” como son “considerar como días especiales a los profesionales que, por refuerzos los días de Pascua y Navidad, deban prestar sus servicios más allá de la cobertura ordinaria por motivos relacionados con la atención a la pandemia” y “establecer módulos retributivos especiales para los profesionales requeridos para hacer actividad más allá de su jornada ordinaria por motivos relacionados con la atención a la pandemia”.

Finalmente, la propuesta del PSOE insta al Govern de les Illes Balears “que el reconocimiento laboral, y siempre con la necesaria negociación previa con la Mesa Sectorial, incluya también otras medidas de mejora de las condiciones de trabajo” como son proponer “un Plan de estabilidad laboral, dar continuidad asistencial con la cobertura y contratación de los profesionales necesarios para dar atención a la Covid-19, hasta el control de la pandemia, proponer a la Mesa Sectorial de Salud un sistema de puntuación adicional a efectos de bolsa de trabajo para profesionales que han trabajado durante la pandemia provocada por la Covid-19 y establecer un indicador de valoración a efectos de carrera profesional, proponer a la Mesa Sectorial de Salud un Plan de fidelización y captación de nuevos profesionales, y adecuar el régimen de permisos y vacaciones del Servicio de Salud, previo acuerdo con la Mesa Sectorial.”

Comments are closed