PSOE-Reinicia acusa l’alcalde de Sant Antoni de permetre l’obertura sense llicència d’un nou beach club a la badia

El grup PSOE-Reinicia acusa l’alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, de mentir en el ple de l’ajuntament del juny passat i permetre l’obertura d’un nou ‘beach club’ a la badia sense llicència i amb informes tècnics en contra. El citat establiment es va inaugurar el passat 23 de juny i continua obert amb normalitat, tot i comptar amb informes “desfavorables” dels tres tècnics d’Urbanisme de l’ajuntament (arquitecte, enginyer d’activitats i jurista cap de l’àrea). A més, PSOE-Reinicia denuncia l’existència d’una resolució emesa pel regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Costa, exigint als tècnics que canviïn els seus informes, la qual cosa és absolutament escandalosa.

El dia 25 de juny, dos dies després de la inauguració de l’ ‘beach club’, l’alcalde va mentir en el Ple sobre la situació de l’establiment. El regidor de PSOE-Reinicia Antoni Lorenzo va preguntar a l’equip de govern: “Li consta que tots els informes són favorables, perquè l’obertura d’aquest local es dugui a terme?” Encara que la pregunta anava dirigida al regidor d’Urbanisme, va contestar el mateix alcalde: “Estam treballant en això. No es preocupi, obrirà, treballarà amb les llicències oportunes que li corresponen. Deixeu-nos acabar de tancar l’expedient”. L’alcalde va enganyar la ciutadania, com ha pogut comprovar PSOE-Reinicia, ja que el local estava obert sense llicència des de dos dies abans i, a més, amb informes tècnics desfavorables.

L’assumpte és encara més greu. A l’endemà de ple, el divendres dia 26 de juny, el regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Costa, va emetre una resolució dirigida als tres tècnics que havien informat desfavorablement exigint “retrotreure el procediment administratiu”. Per a això, el regidor utilitza un informe emès per secretari de l’ajuntament que es mostra disconforme amb la resolució negativa adoptada pels tres tècnics d’urbanisme.

PSOE-Reinicia exigeix ​​explicacions clares i immediates a l’alcalde davant d’aquestes escandaloses maniobres sobre els tècnics municipals perquè canviïn els seus informes desfavorables al projecte. A més, Marcos Serra ha d’explicar si el citat establiment pot continuar obert, tot i no disposar de les corresponents llicències urbanístiques i d’activitat.

En els informes, als quals ha pogut accedir PSOE-Reinicia, els tècnics del departament d’Urbanisme (arquitecte, enginyer i jurista cap de l’àrea) exposen la seva resolució desfavorable al projecte per diversos incompliments normatius: “El uso específico de la actividad musical no está entre los admitidos, por tanto está prohibido, al tratarse la actividad global de un complejo de restauración y ocio.” “Tampoco sereúnen los requisitos establecido en el artículo 55.1 del PGOU para poder considerar latramitación de la edificación y la urbanización simultáneas ya que ni consta que esté constituida la Junta de Compensación, necesaria para ejecutar la unidad de actuación”, a més d’altres incompliments.

Amb tot, les conclusions dels tècnicos d’Urbanismo són “desfavorables” al projecte, “puesto que la parcela en la que se ubica la actividad está incluida en un ámbito sujeto a actuaciones urbanísticas pendientes de desarrollo. La unidad de actuación no está ejecutada, por lo que no se puede tramitar el inicio y ejercicio de una actividad permanente”. 

A més, “una vez desarrollada la ASU 34/05 y realizadas las cesiones obligatorias y gratuitas, se debe presentar proyecto modificado de modo que la actividad se adecúe a los límites establecidos en el PGOU teniendo en cuenta la parcela resultante, justificando el mantenimiento de una zona ajardinada y libre en al menos un 50% de la superficie del Espacio Libre Privado de la parcela y, eliminando la instalación de la actividad musical prevista tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones que conforman el complejo al tratarse de un uso prohibido. El uso global propuesto en el presente proyecto (complejo de restauración, ocio y comercio) es un uso permitido por el PGOU de Sant Antoni de Portmany para la zonificación Espacio Libre Privado y Edificación Turística, sin embargo, el tamaño de la edificación y resto de instalaciones y la situación de las mismas, deben adecuarse a lo permitido por el planeamiento urbanístico.”

Des de PSOE-Reinicia exigim una explicació immediata de l’alcalde al conjunt de la ciutadania de Sant Antoni davant d’un assumpte que ens sembla escandalós i d’extrema gravetat.

Comments are closed