PSOE-Reinicia denuncia l’ús de sous públics per a propaganda de Marcos Serra a través de la TEF i Periódico de Ibiza: 73.000 euros, més de la meitat de tota la publicitat institucional de l’Ajuntament de Sant Antoni

El grup PSOE-Reinicia denuncia l’ús de sous públics per a propaganda de l’alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, a través de la TEF i Periódico de Ibiza: 73.000 euros, més de la meitat de tota la publicitat institucional de l’ajuntament. El grup progressista considera que els sous públics en publicitat institucional s’han de repartir segons l’audiència i mai segons la conveniència de l’alcalde, com és el cas del nou contracte realitzat per Marcos Serra.

La publicitat institucional s’ha de regir per la llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears, en la qual s’estableix clarament que el total de recursos destinats a publicitat institucional han de respectar la proporcionalitat i l’equitat en correspondència sempre, amb les audiències, l’abast territorial i el cost econòmic.

Segons consta a l’expedient, del total de l’import destinat a publicitat institucional serà de 135.000 euros anuals, però el repartiment es fa en funció del criteri de l’alcalde, que ha elegit una empresa privada, uns mitjans de comunicació concrets i un mes concret per a repartir els diners públics. Fer l’informe de repartiment de despesa en publicitat institucional que han fet i repartir-ho a dit és el mateix. La transparència i el repartiment, segons la llei, en cap cas no s’ajusta als criteris legalment establerts. No entenem com Ciutadans i el Pi recolzen aquest repartiment quan, clarament, beneficia un grup de comunicació concret.

Segons la llei, aquest import s’hauria de distribuir segons l’audiència total. Així, PSOE-Reinicia apunta que la primera manipulació que fa l’alcalde està relacionada amb el tipus de mitjà. Clarament, utilitzen la distribució del tipus de mitjà com a variable de repartiment del pressupost per beneficiar la TEF. S’hauria d’atendre a l’abast global dels mitjans, en comptes de decidir de manera prèvia la plataforma de difusió per beneficiar clarament el grup Prensa Pitiusa.

A continuació es presenta un gràfic amb la distribució de diners públics destinats a publicitat institucional de l’Ajuntament de Sant Antoni per part de l’alcalde Marcos Serra:

Clarament, amb el criteri de l’alcalde Marcos Serra, el Grup Prensa Pitiusa s’emporta més del 50% del pastís de sous públics, quan, en cap cas no es tracta dels mitjans amb més abast ni audiència.

Per contra, les dades d’audiència web segons OJD són les següents:


La distribució segons audiència, sense aplicar els biaixos de l’alcalde per distribuir-lo a la TEF i Periodico de Ibiza, agafant les dades de l’organisme de referència OJD i realitzant una mitjana dels darrers cinc mesos de la mitjana d’audiència diària les pàgines visitades de cada mitjà, presenten uns resultats completament diferents dels aplicats per l’alcalde.

Aquesta distribució es manté sigui quina sigui la variable que s’utilitzi d’audiència, independentment de si utilitzam les pàgines visitades, l’audiència mitjana o les sessions de cada IP. La distribució de l’audiència no té res a veure amb la de l’alcalde Marcos Serra, que ha utilitzat un estudi d’audiències realitzat a la seua conveniència, amb un repartiment en funció de l’audiència observada d’un mitjà privat en un mes puntual. Això, vist des d’un punt de vista estadístic, és una barbaritat metodològica que donarà les dades que l’alcalde vulgui.

Un altre element a destacar de la distribució totalment esbiaixada dels diners de la ciutadania de Sant Antoni és el fet de marginar les productores televisives eivissenques. Clarament, el contracte que l’ajuntament signa amb la TEF figuren diversos conceptes. D’una banda, l’emissió, però de l’altra, la producció. Per què no es fa un concurs públic per produir els programes que Sant Antoni vol?

La introducció d’un procés de concurrència competitiva a través de la llei de contractes del sector públic permetria rebaixar els costos i alhora aplicar el principi d’equitat perquè totes les empreses de producció audiovisual eivissenques puguin, en igualtat de condicions, accedir-hi contractes que es paguen amb diners públics.

És totalment injustificable, es miri on es miri, cosa que ha fet l’alcalde de Sant Antoni amb els diners de l’ajuntament. A més, ni el mateix Marcos Serra sap si és un contracte de publicitat, un contracte de serveis o publicitat institucional. L’estrambotisme de la maniobra fa que el mateix alcalde es confongui com està gastant els sous, com bé demostren les seues declaracions als diferents mitjans.

Per tot això, des de PSOE-Reinicia ens seguirem oposant i denunciant públicament uns contractes realitzats per afavorir determinats mitjans de comunicació de l’illa perquè li facin la propaganda a Marcos Serra l’any abans de les eleccions, a més d’utilitzar-se en una campanya barribaixera d’atac i desprestigi contra tots els partits i governs progressistes, cosa que seria legítima sempre que es compleixin els límits de la llibertat d’expressió, però que resulta repugnant quan per això s’utilitzen els sous públics.

Comments are closed

PSOE-Reinicia denuncia el uso de dinero público para propaganda de Marcos Serra a través de la TEF y Periódico de Ibiza: 73.000 euros, más de la mitad de toda la publicidad institucional del Ayuntamiento de Sant Antoni

El grup PSOE-Reinicia denuncia el uso de dinero público para propaganda del alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, a través de la TEF y Periódico de Ibiza: 73.000 euros, más de la mitad de toda la publicidad institucional del ayuntamiento. El grupo progresista considera que el dinero público en publicidad institucional debe repartirse según la audiencia y nunca según la conveniencia del alcalde, como es el caso del nuevo contrato realizado por Marcos Serra.

La publicidad institucional se debe regir por la ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de les Illes Balears, en la cual, se establece claramente que el total de recursos destinados a publicidad institucional deben respetar la proporcionalidad y equidad en correspondencia siempre, con las audiencias, el alcance territorial y el coste económico.

Según consta en el expediente, del total del importe destinado a publicidad institucional será de 135.000 euros anuales, pero el reparto se hace en función del criterio del alcalde, que ha elegido una empresa privada, a unos medios de comunicación concretos y un mes concreto para repartir el dinero público. Hacer el informe de reparto de gasto en publicidad institucional que han hecho y repartirlo a dedo viene a ser lo mismo. La transparencia y el reparto, según la ley, en ningún caso se ajusta a los criterios legalmente establecidos. No entendemos como Ciudadanos y el Pi apoyan este reparto cuando, claramente, beneficia a un grupo de comunicación concreto.

Según la ley, este importe debería distribuirse según la audiencia total. Así, PSOE-Reinicia apuntan que la primera manipulación que realiza el alcalde está relacionada con el tipo de medio. Claramente, utilizan la distribución del tipo de medio como variable de reparto del presupuesto para beneficiar a la TEF. Hay que atender al alcance global de los medios, en vez de decidir de manera previa la plataforma de difusión para claramente beneficiar al grupo Prensa Pitiusa.

A continuación se presenta un gráfico con la distribución de dinero público destinado a publicidad institucional del Ayuntamiento de Sant Antoni por parte del alcalde Marcos Serra:

Claramente, con el criterio del alcalde Marcos Serra, el Grupo Prensa Pitiusa se lleva más del 50% del pastel de dinero público, cuando, en ningún caso se trata de los medios con mayor alcance ni audiencia.

Por contra, los datos de audiencia web según OJD son los siguientes:

La distribución según audiencia, sin aplicar los sesgos del alcalde para distribuirlo a la TEF y Periodico de Ibiza, cogiendo los datos del organismo de referencia OJD y realizando un promedio de los últimos cinco meses del promedio de audiencia diaria las páginas visitadas de cada medio, arrojan unos resultados completamente diferentes a los aplicados por el alcalde.

Esta distribución se mantiene cualquiera que sea la variable que se utilice de audiencia, independientemente de si utilizamos las páginas visitadas, la audiencia promedio, o la sesiones de cada IP. La distribución de la audiencia nada tiene que ver con la del alcalde Marcos Serra, quien ha utilizado un estudio de audiencias realizado a su conveniencia, con un reparto en función de la audiencia observada de un medio privado en un mes puntual. Esto, visto desde un punto de vista estadístico, es una barbaridad metodológica que arrojará los datos que el alcalde quiera.

Otro elemento a destacar de la distribución totalmente sesgada del dinero de la ciudadanía de Sant Antoni es el hecho de marginar a las productoras televisivas ibicencas. Claramente, el contrato que el ayuntamiento firma con la TEF figuran varios conceptos. Por una parte la emisión, pero por otra, la producción. ¿Por qué no se hace un concurso público para producir los programas que Sant Antoni quiere?

La introducción de un proceso de concurrencia competitiva a través de la ley de contratos del sector público permitiría rebajar los costes y al mismo tiempo aplicar el principio de equidad para que todas las empresas de producción audiovisual ibicencas puedan, en igualdad de condiciones, acceder a lo contratos que se pagan con dinero público.

Es totalmente injustificable, se mire dónde se mire, lo que ha hecho el alcalde de Sant Antoni con el dinero del ayuntamiento. Además, ni el propio Marcos Serra sabe si se trata de un contrato de publicidad, un contrato de servicios o publicidad institucional. El estrambotismo de la maniobra hace que el propio alcalde se confunda en que está gastando el dinero, como bien demuestran sus declaraciones en los diferentes medios.

Por todo ello, desde PSOE-Reinicia nos seguiremos oponiendo y denunciando públicamente unos contratos realizados para favorecer a determinados medios de comunicación de la isla para que le hagan la propaganda a Marcos Serra en el año antes de las elecciones, además de utilizarse en una campaña barriobajera de ataque y desprestigio contra todos los partidos y gobiernos progresistas, lo cual sería legítimo siempre y cuando se cumplan los límites de la libertad de expresión, pero que resulta repugnante cuando para ello se utiliza el dinero público.

Comments are closed