PSOE-Reinicia denuncia la selecció a dit de llocs de policia

Els últims quatre processos de selecció han estat impugnats per un sindicat de policia per incompliment de la llei.

PSOE-Reinicia denuncia una vegada més la poca transparència i l’incompliment de la llei en els processos selectius de les places destinades a l’elecció de: un agent per a la Unitat de Medi Ambient; un policia per a la unitat de policia de proximitat; dos policies destinats a la unitat de violència de gènere i un policia destinat a la prefectura de tarda. Totes aquestes convocatòries han estat enviades a la plantilla policial entre els dies 24 de març i 4 de maig de aquest any.

Segons el portaveu socialista Simón Planells, “La convocatòria ha estat realitzada mitjançant un sistema de provisió que no compleix amb els requisits exigits per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificada per Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la llei 4/2013, de 17 de juliol, ni pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, ja que la lliure designació és un sistema mancat de tota transparència per a la provisió de llocs de treball, i només previstos per als casos excepcionals, i que per tant vulnera els principis igualtat, mèrit i capacitat que regeix en la promoció en la funció pública, segons estableix l’estatut bàsic de l’empleat públic.

La lliure designació com a sistema de provisió dels llocs de treball excepcional, per als llocs que estiguin així previstos en la relació de llocs de treball de l’ajuntament perquè impliquin una elevada responsabilitat o requereixin una confiança personal per exercir les seves funcions, com és el cas de la prefectura de el cos.

D’aquesta manera, l’ajuntament de Sant Antoni de Portmany incompleix amb l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, creant un greu greuge comparatiu entre els agents de el cos al no considerar la igualtat d’oportunitat, mèrit i capacitat.

Sol·licitem a l’ajuntament que, a partir d’ara, es facin totes les convocatòries mitjançant el procés de concurs (concurs-oposició si cal) ja que permet aportar als processos selectius el major grau d’objectivitat.

Comments are closed