PSOE-Reinicia exigeix l’anul·lació de la convocatòria irregular de la plaça de cap operatiu adjunt de la Polícia Local de Sant Antoni

El grup municipal PSOE-Reinicia exigirà en el pròxim ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany l’anul·lació de la convocatòria totalment irregular d’una plaça d’oficial amb funcions de cap operatiu adjunt de la Polícia Local. La citada plaça, convocada el passat 11 de setembre, incompleix clarament la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2017, i el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

La convocatòria de la plaça estableix que les funcions seran fer-se encàrrec del funcionament i del disseny d’operatius policials en els torns de matí, tarda i nit, i de les unitats policials al costat dels responsables policials.

No obstant això, la Llei i el decret que la desenvolupa recullen de forma expressa i amb absoluta claredat que la funció de “comandament operatiu” recau en la persona que ostenti la prefectura de la policia local, que en el cas de Sant Antoni és l’inspector cap de la Policia de Sant Antoni de Portmany per ser aquest qui té assignada la Prefectura de la Policia Local, i en cap cas pot un oficial de la Policia Local (tret que fos ostentada la prefectura de forma accidental per absència de la persona nomenada o fos nomenat expressament per l’alcalde per a ostentar la prefectura).

De les funcions assignades a cada comandament en el Reglament de Policies Locals, d’acord amb l’escala i categoria a la qual pertany, es desprèn que correspon a l’Inspector i Sotsinspector de la Policia Local de Sant Antoni la responsabilitat immediata en la planificació i l’execució dels serveis, i als oficials realitzar les funcions planificades pels superiors. No es contempla la funció de comandament operatiu en cap de les escales i categories citades.

Per tot això, el grup PSOE-Reinicia de l’Ajuntament de Sant Antoni exigirà en el pròxim ple l’anul·lació de la convocatòria per ser clarament irregular. En tot cas, si l’equip de govern de Sant Antoni vol assignar funcions molt especialitzades a algun dels oficials de la Policia Local de Sant Antoni, sens dubte pot fer-ho, però sempre dins del marc legal.

En aquest sentit, PSOE-Reinicia proposarà en el ple de setembre la creació de la categoria d’Oficial de primera, en el marc de la carrera horitzontal legalment establert, fent efectius els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i garantint un sistema objectiu d’avaluació del compliment de les funcions, o bé mitjançant l’aprovació d’un nou Reglament d’Organització i Funcionament de la Policia Local de Sant Antoni de Portmany, en el qual s’ampliïn i concretin les funcions de les diferents categories en les quals s’estructura la Policia Local de Sant Antoni de Portmany.

Comments are closed