Pressupostos Generals de l’Estat 2022: Sofia Hernanz destaca que Balears rebrà “més del doble d’inversió” respecte als últims de Rajoy

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 contemplen una inversió total per a les Illes Balears de 355.120.000 d’euros, “la més alta de la història a les nostres illes i que ens situa per primera volta per damunt de la mitjana nacional en inversió per habitant”, com ha manifestat la diputada eivissenca del PSOE, Sofia Hernanz.

“És una ocasió històrica, mai abans el Govern d’Espanya havia reconegut la compensació per insularitat”, ha explicat Hernanz, amb una inversió extra de 182.770.000 d’euros. “Per entendre la magnitud d’aquests números, vull recordar que l’últim pressupost aprovat pel Partit Popular l’any 2018 per a les nostres illes va ser de 171 milions d’euros. Amb el president Sánchez, la inversió que rebrem l’any que serà de 355 milions d’euros, més del doble”.

“Crec que és evident que amb Francina Armengol i Pedro Sánchez tenim un Govern de les Illes Balears que fa la seua feina i un Govern d’Espanya que compleix les seues promeses”, ha destacat la diputada socialista.

“Sens dubte, estam davant d’una oportunitat històrica per a les nostres illes, i per descomptat esper que aquestos comptes tenguin el suport de tots els representants de Balears a Madrid, tant al Congrés i al Senat”, ha manifestat.

A més dels 182.770.000 milions d’euros extraordinaris del fons d’insularitat, els capítols d’inversió recullen diverses actuacions a l’illa d’Eivissa, com són noves inversions en l’edifici de Jutjats, inversions a l’aeroport, rehabilitació del Museu Arqueològic de Dalt Vila, edifici Guàrdia Civil a Sant Josep i equipament del Parador de Turisme. Sofia Hernanz recorda que el 2022 acabarà l’execució dels 21 milions d’euros del crèdit extraordinari que va aprovar el Govern per a la finalització de les obres del Parador, i que es preveuen 2,7 milions d’euros per a la seua equipació i posada en marxa.

A tot això se suma que s’està desenvolupant el conveni signat amb Sepes per a la urbanització del solar a Ca n’Escandell, per a la construcció de 530 habitatges de protecció oficial.

Pel que fa als nous Convenis de Carreteres, aquests encara s’estan negociant amb els consells insulars, però “la seua dotació està garantida a càrrec dels pressupostos de l’any 2022”, ha assegurat la diputada.

Sofia Hernanz ha recordat que “després de la crisi econòmica de l’any 2012, el Govern del Partit Popular va castigar Balears amb la major retallada pressupostària de la història”, però ara, “després de la crisi mundial de la pandèmia, de la qual hem estat especialment castigats per la nostra dedicació al turisme, Pedro Sánchez ha estat donant suport en tot moment a Balears, primer amb els ERTE i les prestacions a fixos discontinus, 855 milions d’ajudes a empreses, i ara la major inversió estatal de la història”.

Es tracta, segons Hernanz, de “dos models, el de el Partit Popular i el de el Partit Socialista, dos formes molt diferents de donar suport a les nostres illes en temps de crisi”.

A més, la diputada del PSOE recorda que els pressupostos generals per al 2022 inclouen “la major despesa social de la història, per reforçar l’Estat del Benestar”: 240.375.000 d’euros (el 59,8% del Pressupost nacional), import que arriba als 248.391.000 si es sumen els fons europeus. “Un total de 6 de cada 10 euros es destina a despesa social”, cosa que és “fonamental per a atendre la recuperació després de la pandèmia, i que beneficiarà molt especialment a un territori com són les nostres illes i Eivissa en particular”, ha destacat Sofia Hernanz.

La diputada destaca també altres grans xifres dels pressupostos generals de l’Estat, com l’increment del 4’8% de les pensions contributives, l’increment de la despesa de Sanitat (augmenta l’11%), de serveis socials, amb un augment per a la Dependència del 23’3%, fet que suposa el nivell més alt de la història.

Altres capítols destacats dels pressupostos són els de prevenció a la violència masclista, amb 29 milions d’euros, les polítiques d’habitatge, amb 3.000 milions d’euros (augmenta el 46’3%), els més de 5.000 milions d’euros a Educació (augmenta un 2’6%) i Joventut, que rebrà 12.550 milions (augmenta un 84’8%) i, per primera vegada, compta amb un capítol propi.

A beques es destinen 2.199 milions d’euros, a Formació Professional més de 2.000 milions i també s’inclou el Bo lloguer jove, per a l’accés a habitatge de joves de 18 a 35 anys, que serà de 250 euros al mes durant 2 anys, o el Bo jove cultural, dotat amb un total de 210 milions d’euros.

Pel que fa a la funció pública, els empleats i empleades públiques rebran una pujada del 2% de les retribucions.

Comments are closed

Presupuestos Generales del Estado 2022: Sofía Hernanz destaca que Balears recibirá “más del doble de inversión” respecto a los últimos de Rajoy

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan una inversión total para las Illes Balears de 355.120.000 de euros, “la más alta de la historia en nuestras islas y que nos sitúa por primera vez por encima de la media nacional en inversión por habitante”, como ha manifestado la diputada ibicenca del PSOE, Sofía Hernanz.

“Es una ocasión histórica, nunca antes el Gobierno de España había reconocido la compensación por insularidad”, ha explicado Hernanz, con una inversión extra de 182.770.000 de euros. “Para entender la magnitud de estos números, quiero recordar que el último presupuesto aprobado por el Partido Popular en el año 2018 para nuestras islas fue de 171 millones de euros. Con el presidente Sánchez, la inversión que vamos a recibir el próximo año va a ser de 355 millones de euros, más del doble”.

“Creo que es evidente que con Francina Armengol y Pedro Sánchez tenemos un Govern de les Illes Balears que hace su trabajo y un Gobierno de España que cumple sus promesas”, ha destacado la diputada socialista.

“Sin duda alguna, estamos ante una oportunidad histórica para nuestras islas, y desde luego espero que estas cuentas tengan el apoyo de todos los representantes de Balears en Madrid, tanto en el Congreso y en el Senado”, ha manifestado.

Además de los 182.770.000 millones de euros extraordinarios del fondo de insularidad, los capítulos de inversión recogen diversas actuaciones en la isla de Eivissa, como son nuevas inversiones en el edificio de Juzgados, inversiones en el aeropuerto, rehabilitación del Museo Arqueológico de Dalt Vila y equipamiento del Parador de Turismo. Sofía Hernanz recuerda que en 2022 acabará la ejecución de los 21 millones de euros del crédito extraordinario que aprobó el Gobierno para la finalización de las obras del Parador, y que se prevén 2,7 millones de euros para su equipación y puesta en marcha.

A todo esto se suma que se está desarrollando el convenio firmado con Sepes para la urbanización del solar en Ca n’Escandell, para la construcción de 530 viviendas de protección oficial.

Respecto a los nuevos Convenios de Carreteras, estos todavía se están negociando con los consells insulars, pero “su dotación está garantizada a cargo de los presupuestos del 2022″, ha asegurado la diputada.

Sofía Hernanz ha recordado que “tras la crisis económica del 2012, el Gobierno del Partido Popular castigó a Balears con el mayor recorte presupuestario de la historia”, pero ahora, “tras la crisis mundial de la pandemia, de la que hemos sido especialmente castigados por nuestra dedicación al turismo, Pedro Sánchez ha estado apoyando en todo momento a Balears, primero con los ERTE y las prestaciones a fijos discontinuo, 855 millones de ayudas a empresas, y ahora la mayor inversión estatal de la historia”.

Se trata, según Hernanz, de “dos modelos, el del Partido Popular y el del Partido Socialista, dos formas muy diferentes de apoyar a nuestras islas en tiempos de crisis”.

Además, la diputada del PSOE recuerda que los Presupuestos Generales para 2022 incluyen “el mayor gasto social de la historia, para reforzar el Estado del Bienestar”: 240.375 millones de euros (el 59,8% del Presupuesto nacional), importe que alcanza los 248.391 millones si se suman los fondos europeos. “Un total de 6 de cada 10 euros se destina a gasto social”, algo que es “fundamental para atender la recuperación después de la pandemia, y que beneficiará muy especialmente a un territorio como son nuestras islas y Eivissa en particular”, ha destacado Sofía Hernanz.

La diputada destaca también otras grandes cifras de los Presupuestos Generales del Estado, como el incremento del 4’8% de la pensiones contributivas, el incremento del gasto de Sanidad (aumenta 11%), de Servicios Sociales, con un aumento para la Dependencia del 23’3%, lo que supone el nivel más alto de la historia.

Otros capítulos destacados de los presupuestos son los de prevención a la violencia machista, con 29 millones de euros, las políticas de vivienda, con 3.000 millones de euros (aumenta 46’3%), los más de 5.000 millones de euros a Educación (aumenta un 2’6%) y Juventud, que recibirá 12.550 millones (aumenta un 84’8%) y, por primera vez, cuenta con un capítulo propio.

A becas se destinan 2.199 millones de euros, a Formación Profesional más de 2.000 millones y también se incluye el Bono alquiler joven, para el acceso a vivienda de jóvenes de 18 a 35 años, que será de 250 euros al mes durante 2 años, o el Bono joven cultural, dotado con 210 millones de euros.

Respecto a la función pública, los empleados y empleadas públicas recibirán una subida del 2% de sus retribuciones.

Comments are closed