El Grup Socialista del Consell de Mallorca aplaudeix l’aprovació de l’avantprojecte de Llei de Consells Insulars

El portaveu, Andreu Alcover destaca que amb aquesta nova ordenació “el Consell de Mallorca avançarà cap a la seva modernització i oferirà més i millors serveis públics als ciutadans de l’Illa”

El Grup Socialista del Consell de Mallorca aplaudeix l’aprovació de l’avantprojecte de Llei de Consells Insulars per part del Govern de les Illes Balears, una Llei que és fruit del diàleg i de la feina conjunta de totes les institucions, autonòmica i insulars, i que aposta pel federalisme i un major autogovern a cada illa.

“L’aprovació d’aquesta Llei suposarà un enfortiment al Consell de Mallorca, permetrà avançar en la modernització de la institució, millorar la gestió pública, oferir més i millors serveis als ciutadans, i obrir noves vies de coordinació amb la resta d’administracions, especialment amb els ajuntaments de Mallorca”, expressa Andreu Alcover, portaveu del Grup Socialista del Consell de Mallorca.

La Llei, que està previst que sigui aprovada al Parlament de les Illes Balears abans de final d’any, ve motivada per una necessària actualització de la darrera Llei de Consells Insulars, de l’any 2000, que havia quedat desfasada per la posterior actualització de l’Estatut d’Autonomia l’any 2007.

“Donam una passa important per a continuar avançant cap a un Consell de Mallorca més modern i àgil, amb uns serveis públics de proximitat i de qualitat, apostant pel municipalisme”, assenyala Alcover.

El Consell de Mallorca serà l’administració de referència en les accions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. La Llei presta una atenció especial al procediment de dispensa de serveis i als plans insulars de cooperació, com a instruments per canalitzar la cooperació econòmica en matèria d’obres i serveis de competència municipal.

Així mateix, la Llei consolidarà les assemblees de batles com a vies de col·laboració en matèries d’interès supramunicipal.

La Llei estableix també el tractament dels drets i deures dels membres dels consells insulars i enforteix la posició del president i del consell executiu, que passen a assumir algunes de les competències de caràcter administratiu amb la finalitat de dotar de més operativitat les administracions insulars sense minva de l’esfera de decisió democràtica que correspon al ple i a les seves comissions.

Leave a Reply