El PSIB-PSOE de Maria de la Salut exigeix a l’equip de govern que compleixi amb la seva responsabilitat de transparència i rendició de comptes

Rafel Aulet, portaveu del grup municipal socialista, anuncia que iniciaran accions legals si no reben resposta a les seves sol·licituds d’informació en un termini màxim d’un mes, tal com estableix la llei

Els i les socialistes de Maria de la Salut han presentat un requeriment a l’Ajuntament exigint a l’equip de govern que doni la informació reclamada per part del grup municipal socialista i que doni compliment a la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El portaveu del grup municipal socialista, Rafel Aulet, denuncia que, des del passat mes de novembre, ha formulat tota una sèrie de registres amb sol·licitud de documentació o amb sol·licitud de resposta escrita que no han estat contestades.

“L’equip de govern actual, que va presentar una moció de censura al·legant falta de transparència als que governàvem, ara no respon”, expressa Aulet.

“L’Ajuntament no ofereix la informació que està obligat a donar, d’aquesta manera menysprea els veïns i veïnes de la localitat als quals ha de rendir comptes de la seva gestió i, també, als representants polítics en l’oposició als quals ha de deixar exercir democràticament la funció de control”, afegeix.

Per aquest motiu, el requeriment dels i les socialistes de Maria és contundent i, emparant-se en la Llei de Règim Local i en la Llei 29/1998 de 13 de juliol de Jurisdicció Contenciós-administrativa, anuncia que iniciarà les accions legals pertinents si no obtenen resposta a les seves sol·licituds en un termini màxim d’un mes.

En concret, el PSIB-PSOE de Maria de la Salut espera informació sobre vuit qüestions importants que afecten el municipi.

Entre altres, hi ha requeriments d’informació sobre expedients urbanístics, sobre la relació de subvencions concedides a l’Ajuntament per altres administracions des del juny del 2019, la relació d’hores extres treballades i remunerades o compensades pel personal de l’Ajuntament durant 2020.

D’altra banda, hi ha les liquidacions per ocupació de via pública dels mesos de novembre, desembre, gener i febrer indicant concepte, interessat i quantia i, també, les liquidacions per ús d’instal·lacions esportives del mateix període de temps.

Leave a Reply