Aprovada la proposta socialista perquè els guies turístics hagin d’acreditar coneixements i capacitats per exercir la professió

La iniciativa insta el Govern i la UIB a arribar a un acord per oferir formació acreditada, reglada i certificada de coneixements sobre patrimoni natural, cultural, artístic i lingüístic com a requisit per exercir de guia turístic

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista per a l’acreditació professional dels guies turístics i l’adequació dels currículums a la realitat de cada illa.

Concretament, la Proposició No de Llei, impulsada pel diputat socialista Enric Casanova, insta el Govern de les Illes Balears a arribar a acords amb la Universitat de les Illes Balears per oferir formació acreditada, reglada i certificada de coneixements sobre patrimoni natural, cultural, artístic i lingüístic com a requisit perquè els guies turístics acreditin la seva professionalitat, però també amb les administracions insulars perquè aquests coneixements s’adeqüin a la realitat de cada territori.

“Els guies turístics són una peça clau en el desenvolupament de l’activitat turística a les Illes Balears”, ha explicat Casanova, incidint en el fet que “com a intermediaris -entre les destinacions i els turistes-, cal que els professionals de la informació turística reuneixin uns coneixements i unes actituds envers el patrimoni social, cultural, històric, natural i immaterial de cada illa, a més d’aptituds lingüístiques”.

És per aquest motiu, que els socialistes consideren que és “imprescindible” que tothom que vulgui exercir aquesta activitat hagi d’obtenir aquesta capacitació de coneixements abans d’iniciar la seva activitat.

Aquests coneixements, ha destacat el socialista, són els que han de ser acreditats davant de les administracions, ja sigui a través de proves d’avaluació o mitjançant la consecució de crèdits ECTS, tal com estableix la norma que regula aquesta activitat, i a les Balears és potestat de la UIB atorgar certificacions i titulacions que acreditin coneixements.

Comments are closed