Aprovada la proposta socialista perquè el personal assistent del transport escolar millori la formació necessària per assegurar la màxima qualitat del servei

També s’ha aprovat una iniciativa perquè les institucions continuïn vetllant perquè les empreses transnacionals amb seu a les Illes Balears i filials a l’estranger preservin els Drets Humans i el Medi Ambient

La Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista i signada per tots els grups que donen suport al pacte de govern per assegurar la qualitat del servei de transport escolar, garantir la màxima seguretat en els trajectes i que els alumnes que utilitzen aquest servei siguin atesos per personal qualificat.

Enric Casanova, diputat socialista impulsor de la iniciativa, ha justificat la importància d’aquesta Proposició No de Llei en el fet que el servei de transport escolar és “imprescindible en les zones en les quals la població viu allunyada dels serveis educatius”, com zones disseminades o rururbanes.

És per aquest motiu que es demana en aquesta Proposició No de Llei que es garanteixi “un transport escolar de qualitat, que garanteixi la màxima seguretat i que doni tranquil·litat a les famílies”.

Perquè això sigui així, s’ha de dotar als autobusos d’un acompanyant que tengui cura dels alumnes, el qual ha de realitzar tasques de vigilància per tal de garantir l’ordre i assegurar la seguretat del trajecte o prestar l’atenció requerida en cas d’emergència.

Casanova ha emfasitzat que, per poder dur a terme aquestes tasques adequadament, es fa necessari que el personal assistent tengui coneixements bàsics sobre seguretat i regulació viària, com també una sèrie d’aptituds i actituds perquè els alumnes siguin atesos amb la cura i la qualitat necessàries en funció de l’edat dels infants o de les seves necessitats particulars.

Específicament, la proposta insta el Govern de les Illes Balears a incloure en els contractes de transport escolar clàusules sobre la qualificació o capacitació del personal assistent del transport escolar.

També, que estableixi un mínim de formació prèvia de tot el personal, un protocol per controlar que el servei s’adequa a les necessitats dels alumnes i sistemes d’avaluació que assegurin que es compleix amb tots els requisits.

Drets humans i empreses transnacionals

D’altra banda, la Comissió d’Hisenda i Pressuposts ha aprovat una proposta defensada pel Grup Parlamentari Socialista per demanar a les institucions que continuïn vetllant perquè les empreses transnacionals preservin els drets humans i el medi ambient per sobre dels interessos econòmics.

Específicament, i entre altres punts, es demana al Govern de les Illes Balears que aprovi una llei de vigilància dels Drets Humans i posi en marxa una oficina de seguiment de les activitats d’aquestes empreses amb seu a les Illes Balears i filials a l’estranger perquè no “basin el seu lucre en la vulneració dels Drets Humans i el medi ambient”, tal com ha assenyalat Ferrer.

Recursos addicionals

Comments are closed