Aprovades dues propostes socialistes per implementar els camins escolars segurs i per a la construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de Menorca

La primera ha estat aprovada per 11 vots a favor i 1 abstenció, mentre que la referent a l’aeroport de Menorca ha obtingut la unanimitat de la comissió

La Comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears ha aprovat dues Proposicions No de Llei, una del Grup Parlamentari Socialista per iniciar la implementació dels camins escolars segurs prevists al Pla de Mobilitat, i l’altra, signada conjuntament amb Unidas Podemos i Més, per demanar la construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de Menorca.

Pel que fa als camins escolars segurs, la diputada socialista Mercedes Garrido ha explicat que “l’objectiu d’aquesta iniciativa és garantir a nins i pares entorns saludables i segurs, per tal que els trasllats a les escoles siguin amb mitjans no motoritzats i que puguin afavorir la independència dels nins a partir de certes edats i afavorint la mobilitat dins de nous entorns a la ciutat”.

En aquest sentit, Garrido ha afegit que “tenim l’oportunitat que el camí a l’escola es converteixi també en un espai de convivència i joc, possibilitat que de vegades es veu molt reduïda per la preocupació dels pares per la seguretat dels fills i sobretot per la seguretat viària”.

De fet, la diputada socialista ha lamentat que “l’ús del cotxe privat i la colonització de tots els espais ha suposat que a molts pobles i ciutats circular pel carrer suposi un perill”, per la qual cosa “feim aquesta proposta de crear camins escolars segurs perquè sigui implementada per part del Govern, en coordinació amb els ajuntaments i centres escolars”.

És una proposta que, segons ha recordat Garrido, s’està implantant ja a alguns llocs com a Algaida, per la qual cosa la voluntat dels socialistes és fer-la extensiva a la resta de les Balears i “reduir considerablement els moviments amb vehicle privat, incrementar la seguretat viària, disminuir les emissions contaminants a l’atmosfera i avançar cap a la fita d’accidents zero”.

La proposta ha estat aprovada per 11 vots a favor i una abstenció.

D’altra banda, la comissió també ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista, Unides Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca, per reclamar a AENA la construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de Menorca, tal com tenia previst l’ens al DORA de 2017 i fins i tot pressupostada.

El diputat Damià Borràs, encarregat de defensar la iniciativa, ha explicat la situació obsoleta en la qual es troba la torre actual, la més antiga en funcionament de l’estat espanyol, la qual cosa fa necessària una nova infraestructura, com a mínim, “mentre es posa en marxa la Torre de Control Remota, anunciada per AENA l’any passat”.

El diputat socialista ha considerat que la implementació d’aquesta nova infraestructura virtual “té un elevat període de temps de prova, d’aproximadament 10 anys”, per la qual cosa “es fa necessària l’habilitació d’una nova torre de control que garanteixi les operacions aèries i la seguretat a l’aeroport de Menorca mentre la torre remota no estigui al 100% operativa”.

A més a més, la iniciativa també sol·licita a AENA que expliqui “com implementaran aquest nou sistema virtual i clarifiquin tots els condicionants econòmics, materials i de recursos humans per a la seva posada en marxa”.

En cas que AENA descarti la construcció d’una nova torre de control, Borràs ha demanat que “s’adoptin els acords pertinents perquè s’adoptin les mesures tecnològiques i de personal per donar servei a la Torre Remot i a la Torre de Contingència, garantint l’operativitat de l’aeròdrom, especialment en temporada alta, ja que Menorca no es pot permetre patir un aïllament en cas de fallida”.

La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Comments are closed