90 aniversari de la reconstitució de la Federació Socialista Balear (1932)

El cap de setmana del 21-22 de maig de 2022, commemoram el 90 aniversari de la refundació de la Federació Socialista Balear (1932) després del primer intent de l’any 1913.

En aquesta “peça del mes” del nostre arxiu històric volem recuperar dos documents: per una banda, l’edició de EL OBRERO BALEAR del 27 de maig de 1932 i per l’altra, el document de registre de la Federació Socialista Balear del Govern Civil de Balears que es troba a l’Arxiu del Regne de Mallorca.

Acta de constitució de la Federació Socialista Balear (còpia certificada de l’original per Andreu Crespí) que es localitza a l’Arxiu del Regne de Mallorca amb la signatura: ARM, GC 1631-2322-4

La Federació Socialista Balear (1913-1936)

Els orígens de la Federació Socialista Balear se remonten, per primera vegada, l’any 1913. Després d’aquest primer intent (que només reuní a grups de Mallorca) es constituí definitivament al mes de maig del 1932, amb un total de 16 agrupacions locals (el 1933 hi havia un total de 20) i 1139 afiliats (955 de Mallorca, 112 de Menorca i 65 d’Eivissa).

La Federació Socialista Balear celebrà un total de 4 congressos entre el mes de juliol de 1936.

Amb la insurrecció militar del 1936, la refundació de la FSB-PSOE no es produirà fins a l’any 1975 amb Emilio Alonso, i Fèlix Pons.

EL OBRERO BALEAR del 27 de maig de 1932, recollí la constitució a les seves pàgines en un artícle que reproduïm a continuació: 

La Federación Socialista Balear es un hecho 

El domingo próximo pasado tuvo efecto en la Casa del Pueblo la anunciada asamblea de las Agrupaciones Socialistas de esta Provincia para constituir la Federación de las mismas.

Siendo las 10 de la mañana el compañero Ignacio Ferretjans, desde la Presidencia, luego de declarada abierta la Asamblea, dió la bienvenida a los delegados.

Nombrado Presidente de mesa de discursión el compañero Antonio Gomila, éste desde la presidencia, dirige la palabra a la Asamblea pronunciando un breve y elocuente discurso sobre conducta futura de los socialistas.

Seguidamente se nombra una comisión revisora de credenciales, de cuyo informe resultan estas representadas las siguientes Agrupaciones por los compañeros que a continuación se mencionan:

Agrupación de Sóller, con 61 afiliados, V.R. Aguiló; Id. de Villa Carlos, con 15 afiliados, Antonio Gomila; Id. de Palma, con 270 afiliados, L. Bisbal, A. Crespí, J. Monserrat, R. Rigo, M. Navarro y G. Vaquer; Id. de Mahón, con 97 afiliados, A. Gomila y Lorenzo Seguí; Id. de Ibiza, con 65 afiliados, J. Castelló e I. Ferretjans; Id. de Andraitx, con 161 afiliados, A. Palmer y G. Balaguer; Id. de Santa María, con 62 afiliados, G. Amengnal, B. Horrach, B. Vidal, J. Oliver, L. Amer, P. Alós y J. Amengual; Id. de Manacor, con 100 afiliados, M. Soler, J. Frau y G. Fulland; Id. de Lluchmayor, con 62 afiliados, M. Montserray y JJ. Maura; Id. de Artá, con 36 afiliados, G. Garau y G. Esteva; Id. de Esporlas, con 30 afiliados, M. Seguí; Id. de Capdepera, con 39 afiliados, B. Gili; Id. de Capdepera, con 39 afiliados, B. Gili; Id. de Pont d’Inca, con 45 afiliados, R. Llobet y B. Palmer; Id. de Binissalem; con 30 afiliados, A. Pol, B. Rosselló y J. Bestard; Id de Calvià, con 50 afiliados, J. Terrasa.

En representación de los socialistas de Alaró, en concepto de delegado informativo, por no tener aun legalizada la existencia de su Agrupación, asistió el compañero A. Rotger.

Estuvieron representadas por 28 delegados, 16 Agrupaciones con un total de 1.013 afiliados.

Quedó aprobado el reglamento de la Federación, acordándose su presentación al Gobierno Civil.

Se acordó el nombramiento, con carácter interino y residencia en Palma, de la siguiente Comisión Ejecutiva:

  • Presidente, Lorenzo Bisbal
  • Secretario: Andrés Crespí
  • Tesorero: Julián Ferretjans
  • Contador: Jaime Matas
  • Vocal 1: José Matas
  • Vocal 2: Rafael Rigo

Se recibieron telegramas de salutación del Comité Nacional del Partido y de nuestro compañero y Diputado en Cortes Alejandro Jaume, acordando corresponderles también por telégrafo.

La premura de tiempo con que fué convocada esta Asamblea, a fin de que coincidiera con la estancia en esa del compañero Manuel Albar, que luego no pudo venir, fue la causa de que no estuviese representada la Agrupación de Ciudadela.

La Asamblea transcurrió en un ambiente de franca y animada confraternindad, terminando con unas palabras alentadoras del compañero Antonio Gomila, presidente de la Federación Obrera de Menorca.

El OBRERO BALEAR, al saludar fraternalmente a todos los delegados, y de un modo especial, a los de las dos islas hermanas, Menorca e Ibiza, hace votos sinceros porque esta Asamblea sea el preludio de un próspero desenvolvimiento de los ideales socialistas en Baleares, para bien de la libertad y de la Justicia Social.

La Federació Socialista Balear al registre del Govern Civil de Balears

L’Arxiu del Regne de Mallorca acull la sèrie d’expedients d’associacions del fons del Govern Civil de Balears. Entre elles, podem trobar les actes de constitució de moltes Agrupacions Locals tant del Partit com de Joventuts Socialistes.

L’expedient de la Federació Socialista Balear va tenir com a data d’entrada el 31 d’octubre de 1932, després de solucionar alguns problemes burocràtics (recordam que la constitució fou el maig de 1932). Finalment, s’autoritzà la seva constitució i la Federació Socialista Balear fou una realitat.

Aquest document que a continuació podeu descarregar, a més a més, conté la còpia dels Primers Estatuts de la història del nostre partit, i on es recull el funcionament intern d’aquest. També trobarem la composició de la primera Comissió Executiva de la FSB.

Estatuts de la FSB (maig 1932)

L’Històric: l’arxiu del PSIB-PSOE

L’històric és l’arxiu del PSIB-PSOE. Un espai de la nostra organització que té com objectiu salvaguardar les històries de totes i tots els que han format part d’aquests 141 anys. Al 2016, s’inicià el procés d’ordenació i neteja del fons documental del PSIB-PSOE, que fins aleshores no existia com a conjunt reconegut per la nostra organització.