El Programa 2000 del PSOE (1990)

El PSOE ha estat i és el partit que més es pareix a la societat del nostre país. Aquesta reflexió, que ha estat realitat aquests més de 143 anys d’història, ha fet que el PSOE sigui el protagonista de les transformacions socials i econòmiques del país al llarg dels diferents períodes democràtics a Espanya.

Quan parlam de l’any 2000 se’ns ve al cap un canvi de mil·lenni, una nova dimensió social, cultural i, en definitiva, un canvi estructural en la manera de viure, que es va fer evident l’11 de setembre de 2001 amb els atemptats de Nova York que canviaren per complet el món el que vivim.

El PSOE a 1987-1989 inicià un període de reflexió molt interessant que tenia com a objectiu imaginar aquell any 2000 i de quina manera el Partit Socialista donaria resposta a les inquietuds i les demandes de la societat espanyola d’aquell futur segle XXI. En definitiva el “Programa 2000” el PSOE era una declaració on el Partit Socialista Obrer Espanyol, imaginava com podia canviar el món.

El Planeta estava en una contínua transformació. Els antics blocs de la Guerra Mundial es començaven a transformar, i com veurem en les següents línies, el PSOE, una vegada més, va imaginar com volia somiar aquell nou futur.

Sergio Rigo Martínez

Paradeta del Programa 2000 del PSOE al 5è Congrés de la FSB-PSOE al mes de maig de 1988

Introducció al document del “Programa 2000 del PSOE”sorgit de les Resolucions del 32è Congrés del PSOE (abril 1990)

El Programa 2000 fou aprovat amb les resolucions congressuals del 32è Congrés Federal del PSOE. La introducció d’aquell Manifest començà així:

Por primera vez en su historia contemporánea, España ha hecho una profunda experiencia de la democracia y avanza de forma decidida por el camino de la modernización. La consolidación de las Autonomías, la vitalidad de los Ayuntamientos, el dinamismo de la economía, el nacimiento de un Estado de Bienestar, la apertura al mundo, son rasgos de una sociedad que madura de día en día. Sin embargo, la modernización de España y el cambio social que proponemos los socialistas tan sólo han comenzado.

En el pasado, el proceso de modernización podía ser una tarea difícil, pero el camino parecía claro: bastaba con adoptar reformas y soluciones que ya se habían aplicado con éxito en sociedades más avanzadas. Hoy, en cambio, el camino que debemos recorrer en España no puede seguir mapas trazados de antemano, pues vivimos en un mundo que atraviesa una transformación global, quizá solo comparable a la que en su momento supuso la Revolución Industrial.

Está naciendo una nueva sociedad, cuyas principales tendencias podemos vislumbrar, pero que nos plantea el reto de un futuro abierto. A nuevas formas de producir y de vivir se une un cambio sustancial del mapa político surgido de la II Guerra Mundial, con el ascenso de la Europa unida como un nuevo polo de referencia, mientras asistimos al declive del sistema comunista y al final de la política de confrontación Este-Oeste. Al mismo tiempo la economía se reequilibra, adquiriendo Japón y Europa Occidental un peso creciente frente a la hegemonía norteamericana de postguerra, a la vez que aumentan las distancias entre el Norte y el Sur del mundo.

En ese contexto de cambios, el socialismo democrático permanece como un proyecto de búsqueda de la emancipación social, de combinación de la libertad individual con la seguridad y la solidaridad colectivas. Este proyecto se enfrenta al modelo neoconservador, que pretende perpetuar las desigualdades en nombre de la vuelta al mercado sin trabas, propio del capitalismo salvaje.

Europa es hoy un escenario donde se juega la partida entre el modelo neoconservador y el proyecto socialista democrático de sociedad, y nuestro país está ahora en una posición crucial, tanto en lo que se refiere al debate de ideas, como a la tarea de construcción de Europa. Por eso, de la orientación de España dependerá, en parte, la relación de fuerzas en la Europa unida y que ésta pueda llegar a ser un ejemplo de los valores de libertad y solidaridad, un polo de referencia para quienes en el mundo apuestan por el socialismo democrático.

Este es el desafío. Ante él, desde el Estado y desde la sociedad, desde la política y la vida cotidiana, el proyecto socialista debe renovarse a sí mismo para seguir siendo instrumento de transformación social y ofrecer una alternativa a quienes desean un mundo más justo y más habitable. Un mundo que debemos ser capaces de imaginar y por el que estamos dispuestos a trabajar, a partir de la herencia histórica del movimiento socialista mediante el análisis de las nuevas realidades que están naciendo ante nuestros ojos. Los socialistas nos enfrentamos al futuro con un nuevo Manifiesto político que siente las bases de progreso para la nueva sociedad y adecúe las tareas del Partido Socialista Obrero Español a esta época de nuevos desafíos.

La Federació Socialista Balear (FSB-PSOE) no va quedar al marge del desenvolupament de les seves propostes pel que fa al “Programa 2000” del PSOE. Cal tenir present, que el debat es començà a 1988 i no fou fins al 1900 quan s’aprovà definitivament.

En aquells moments el secretari general dels Socialistes de Balears era Paco Triay, i el coordinador fou Pep Alfonso. Ambdós participaren en les diferents activitats que organitza el Partit Socialista a les Illes Balears.

A un article recollit al setmanari “Manacor Comarcal” el dia 1 d’octubre de 1988, Triay manifestà en aquell reportatge la següent valoració sobre el Programa 2000 que ara reproduïm:

Per a Francisco Triay els objectius fonamentals del debat obert no són sinó aconseguir, d’una banda, la mobilització dels ciutadans, afiliats o no al PSOE, amb inquietuds d’elaborar el seu propi futur i per una altra la participació en debats oberts en els quals es debatin les grans interrogants que avui dia estan latents en la societat.

Va afegir Triay que són quatre els grans temes de referència en els quals es basa el debat del Programa: Economia, Societat, Política i Ideologia Socialista. En aquest sentit, les àrees concretes a debatre serien, d’una banda, les referents a l’Ordenació del Territori i al medi ambient, per un altre el Turisme i el seu enfocament socioeconòmic. En tercer lloc, val la pena, segons l’FSB debatre en profunditat la concepció futura d’un Estat Plurilingüe i Pluricultural. El quart debat se centraria en les característiques d’un Estat de les Autonomies i les possibilitats que el mateix ofereix de cara a una concepció federalista. En cinquè lloc, el paper de la dona en la societat de l’any 2000 seria un altre punt de referència, i com és natural el gran debat obert es refereix a l’anomenat Estat de benestar social.

Els diversos ponents del programa van cuidar de posar l’accent que el que es persegueix no és l’elaboració d’un programa electoral, sinó conèixer quines són les tendències cap a les quals es dirigeix la societat d’aquí a vint anys i adoptar les estratègies i buscar solucions per a aquestes inquietuds. De tota manera no es descarta la possibilitat que una vegada elaborades les conclusions i celebrada la Conferència en la qual es posin sobre la taula les opinions de les diferents federacions provincials, el partit socialista faci seves algunes de les propostes que bé poguessin convertir-se en oferta electoral, si bé, com van posar de manifest els diferents ponents, del que es tracta és que, a través de debats i discursions, la societat intenti respondre a les seves pròpies necessitats, segons les perspectives que s’endevinen en un futur immediat.

Com hem indicat, el Programa 2000 disposa d’un Comitè de Suport, en el qual estan representats persones del món cultural, artístic i social. Per al doctor Sevilla, membre d’aquest Comitè i director provincial d’Insalud, tres són les característiques que defineixen el programa:

D’una banda, la valentia del PSOE a obrir el debat a la societat en el qual es defineixin les línies de futur.

En segon lloc, el repte que suposa per a la societat el fet de participar en un programa de futur i no partidista, i, en tercer lloc, i personalment opina que és enriquidor per a un professional treballar en projectes que van més enllà del treball diari.

Convocatòries de premsa i notícies recollides de diferents revistes municipals on es recolliren algunes de les activitats preparatòries del Programa 2000 a Balears.

“Materiales de Referencia para el Debate” (Programa 2000)

Durant el debat i la preparació del Programa 2000 del PSOE, la Comissió Executiva Federal publicà una sèrie d’estudis i reflexions al voltant dels temes que després es tractarien al documental final. Aquestes publicacions anomenades “Materiales de Referencia para el Debate” fan una sèrie de propostes molt interessants per tenir en compte. A continuació, i com a exemple, compartim l’article anomenat “Los Parlamentos Territoriales” d’Embid Irujo que es va escriure el 15 de novembre de 1987. Concretament, nosaltres ens centrarem en el seu apartat 4t que parla de la participació dels Parlaments territorials en la formació de la voluntat estatal.

Més abaix, pots consultar el document complet. Aquí vos compartim un fragment del mateix:

“Son muy notables en nuestra Constitución las técnicas previstas para ayudar a la formación de la voluntad nacional partiendo de una iniciativa o de una cooperación de las Comunidades Autónomas. En el punto anterior, he tratado, precisamente, de la cooperación de las Comunidades Autónomas a la formación de una planificación económica nacional, encontrando cómo el Parlamento territorial tiene un papel primordial en todo ello. Pues bien, lo que parece evidente en una contemplación de futuro de la vida del Estado de las Autonomías, es que cada vez cobrarán más fuerza las técnicas de iniciativa individual o colectiva de las Comunidades Autónomas a la formación de la voluntad nacional. Eso parece implícito en el devenir de la vida de los Estado de corte federal y las mismas Comunidades Autónomas, una vez concluído su proceso de autoorganización, una vez con sólidos cimientos, también, su propio ordenamiento jurídico, buscarán la participación ordenada en la formación de la voluntad política nacional.

El ejemplo de la participación a la hora de la búsqueda de la voluntad nacional y su expresión en los órganos de la Comunidad Económica Europea, de gran actualidad en el momento actual, es un buen ejemplo de todo ello. Pero surgirán muchos más, o dicho de otra forma, actuarán con mayor profusión de las técnicas actuales. 

Creo, además, que los Parlamentos territoriales dedicarán en el futuro una buena parte de su tiempo de sesiones al debate y adopción de decisiones en relación a competencias atribuídas al Estado pero cuya repercusión sobre la respectiva Comunidad es evidente. Se buscará expresar la voz de la Comunidad en torno a tales cuestiones, e, incluso, influenciar el sentido de la decisión final…” 

L’Històric: l’arxiu del PSIB-PSOE

L’històric és l’arxiu del PSIB-PSOE. Un espai de la nostra organització que té com objectiu salvaguardar les històries de totes i tots els que han format part d’aquests 141 anys. Al 2016, s’inicià el procés d’ordenació i neteja del fons documental del PSIB-PSOE, que fins aleshores no existia com a conjunt reconegut per la nostra organització.