El PSIB-PSOE reunirà els principals càrrecs institucionals en les Jornades Parlamentàries per fixar els objectius del període de sessions

Des de l’inici de la legislatura, el Grup Parlamentari Socialista ha impulsat 136 Proposicions No de Llei i s’ha sumat a 49 propostes d’altres grups parlamentaris, essent el grup parlamentari que més iniciatives d’aquest tipus ha presentat

El PSIB-PSOE reunirà el pròxim dimarts, 7 de setembre, els principals càrrecs institucionals del partit en les Jornades Parlamentàries, que encapçalarà la secretària general i presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, en una reunió semipresencial que es durà a terme a la cambra autonòmica.

En aquesta trobada, habitual de cada inici de període de sessions parlamentàries, es fixaran els objectius del Grup Parlamentari Socialista per als pròxims mesos i es farà balanç de la feina feta, coincidint amb l’equador del curs parlamentari.

En aquest sentit, cal destacar que els diputats del Grup Parlamentari Socialista han presentat un total de 291 iniciatives parlamentàries entre Proposicions No de Llei, peticions de compareixença i registre de preguntes escrites a les comissions del Parlament de les Illes Balears des de l’inici de legislatura.

Cal incidir que, d’aquestes 291 iniciatives, un total de 136 són Proposicions No de Llei registrades a iniciativa pròpia, sent així el grup parlamentari que més propostes han presentat des de l’inici de la legislatura. A més a més, els socialistes també han signat 49 iniciatives més d’altres grups parlamentaris.

Entre els temes principals de les iniciatives impulsades pels diputats i diputades que conformen el Grup Parlamentari Socialista destaquen la lluita contra la COVID-19 i les seves conseqüències, l’avanç en polítiques d’igualtat i la protecció dels col·lectius més vulnerables.

Per exemple, relacionat amb la crisi sanitària, s’han impulsat iniciatives amb distints enfocaments. Pel que fa al sanitari, s’ha proposat la millora de les condicions econòmiques i laborals del personal del Servei de Salut en el marc de la negociació sectorial o la creació de l’Agència de Salut Pública, entre altres.

Referent a la situació econòmica i social, s’han impulsat iniciatives per garantir la protecció dels treballadors, però també per mantenir vives les empreses a través de la concessió d’ajudes o la dinamització dels comerços locals en temporada baixa i, en altres termes, s’han demanat polítiques de benestar emocional per pal·liar els efectes negatius de la crisi de la COVID.

També les polítiques d’Igualtat han tengut un pes específic en les iniciatives impulsades, amb propostes per facilitar que les parelles lesbianes puguin inscriure en el registre els fills com a fills d’ambdues dones, impulsar l’educació afectivosexual a les escoles, incloure la perspectiva de gènere a la Formació Professional o garantir plaça residencial a les dones grans víctimes de violència masclista.

Un altre dels eixos d’actuació principal dels socialistes és la protecció dels col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, per exemple, s’han presentat iniciatives per impulsar l’habitatge col·laboratiu per a la gent gran o perquè els projectes susceptibles de rebre fons europeus incloguin l’enfocament de reducció de la desigualtat i la pobresa.

Així mateix, l’erradicació de l’LGTBIfòbia, el combat contra l’assetjament immobiliari, garantir el dret a l’aigua, fomentar l’ocupació dels joves, impulsar el voluntariat i la participació de la gent gran i jubilada en la vida pública o acostar els infants a la natura a través de la pràctica educativa són altres de les iniciatives que s’han impulsat els darrers mesos per part dels diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialista.

D’altra banda, és important recordar que els grups que donen suport al Govern no poden fer preguntes orals a les sessions de controls a l’executiu, tal com reflecteix el reglament del Parlament de les Illes Balears.

A més, a més, els partits del Pacte acordaren a l’inici de legislatura no formular preguntes escrites a l’executiu ni peticions de sol·licitud de documentació per tal de no saturar el registre del Parlament de les Illes Balears.

A la pàgina web del Parlament es poden consultar les estadístiques de totes les iniciatives dels i les membres de la cambra autonòmica: http://web.parlamentib.es/webgtp/statics/estadist.htm

Recursos addicionals

Comments are closed