Serveis públics i Transparència Financera, per Rosario Sánchez

Per aconseguir-ho, continuarem ampliant la xarxa, abastament d’aigua dessalada, eliminant les pèrdues a les xarxes de subministrament d’aigua, renovant el clavegueram municipal i garantint, en definitiva, una aigua depurada de qualitat per la seva reutilització.

Des del PSIB-PSOE reconeixem al sector públic com l’instrument fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes, per preservar la cohesió social necessària per una democràcia que funcioni i per protegir els projectes vitals al qual totes les persones tenen dret .Especialment en els moments en que aquest projectes es puguin situar a les situacions més vulnerables.

A la vegada, defensem un sistema tributari just i transparent basat en la progressivitat que permeti finançar els serveis públics amb suficiència i legitimat. Abogam per una gestió dels doblers públics eficaç i transparent i la necessitat de treballar en la formació financera de la ciutadania.

Entenem que la participació de qualitat, l’ètica, la responsabilitat social, el bon comportament i la transparència i la rendició de comptes donen coherència i solidesa a un sistema de prestació de serveis públics en funció de les necessitats individuals i col·lectives  finançats amb imposts aportats en funció de les capacitats de cada un.

Creiem que es necessari continuar avançant en aquests processos i millorar l’accés de la ciutadania a les dades, a la informació i als resultats de l’acció pública. Abogam per intensificar l’ús de la planificació estratègica incloent la perspectiva demogràfica en tota la planificació pressupostària i d’inversions.

Volem enfortir les eines de presa de decisions, millorant les funcions analítiques dins la funció pública per a millorar els processos de presa de decisions públiques mitjançant la generació i difusió de coneixement útil basat en evidències.

Considerem imprescindible Implantar sistemes d’avaluació ex-ante, in-itinere i ex-post de les polítiques públiques que permetin generar informació útil als seus responsables per a la presa de decisions i, mitjançant la seva difusió, a la ciutadania en general per a reduir les asimetries d’informació i millorar el sentiment de pertinença i el control social de l’activitat pública estructural.

Rosario Sánchez

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed