Aprovada la proposta socialista per incloure la detecció precoç de l’ús abusiu de les xarxes socials en les estratègies de salut mental

Gamundí: “l’internet i l’ús generalitzat de les tecnologies ha suposat un gran avanç en tots els àmbits de la nostra vida, i ha comportat canvis significatius en la manera d’entendre la nostra realitat, on cada vegada es comença a una edat més primerenca”

La comissió de turisme i treball del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposta del Grup Parlamentari Socialista per, entre altres, incloure la detecció precoç de l’ús abusiu de les xarxes socials en les estratègies preventives de salut mental.

La iniciativa, impulsada per la diputada socialista Beatriu Gamundí, recull les demanes d’un seguit d’entitats, com 3 Salut Mental, AFASIB, Obertament, ASPERGER Balears,  i Joventuts Socialistes de les Illes Balears que han mostrat el seu suport a la proposta seguint el debat presencialment o de manera telemàtica.

La Proposició No de Llei, signada conjuntament pels partits que donen suport al Pacte de Govern i que s’ha aprovat per unanimitat amb l’absència de VOX, cerca donar resposta a una problemàtica social que, segons la diputada socialista “sabem que s’ha agreujat amb la COVID-19, i precisament per això demanam que se duguin a terme aquestes demandes tan importants”.

“Les dades ens indiquen que el 34% dels adolescents de les Balears fa un ús excessiu d’internet i de les Xarxes Socials, segons l’informe de la tecnologia en l’adolescència del 2022”, ha expressat Gamundí per justificar aquesta proposta.

A més a més, la Proposició No de Llei demanda incloure una línia d’acció específica de promoció i prevenció comunitària sobre les addiccions a les xarxes socials i els seus efectes nocius, amb especial esment els àmbits laboral i educatiu; a fomentar accions d’informació i sensibilització a centres laborals i educatius (de secundària, formació professional i universitats) sobre l’ús segur d’internet, advertint sobre els seus possibles efectes nocius a través de diferents mitjans contribuint així a afrontar d’una manera més eficaç els problemes existents i a generar una menor dependència entre els col·lectius diana.

Normativa de prevenció de riscos ergonòmics en l’àmbit laboral

La comissió de turisme i treball del Parlament de les Illes Balears també ha debatut i aprovat per unanimitat amb l’absència de VOX, una Proposició No de Llei per instar el Govern d’Espanya a revisar i actualitzar el Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors, especialment pel que fa a l’aplicació de noves tecnologies i intel·ligència artificial en les avaluacions de risc i les solucions tècniques per evitar o reduir la manipulació manual de càrregues, postures forçades, o altres riscos de caràcter ergonòmic.

 

El diputat socialista Enric Casanova que ha defensat la iniciativa ha destacat que “entre els factors de risc organitzatius i psicosocials cal destacar: les altes exigències de treball i la baixa autonomia; la falta de descansos o d’oportunitats per canviar de postura en el treball; el treball a gran velocitat, també com a conseqüència de la introducció de noves tecnologies; les jornades molt llargues o el treball per torns; la intimidació, l’assetjament i la discriminació en el treball; o una baixa satisfacció laboral”.

Comments are closed