El PSIB-PSOE presenta una Proposició de Llei per declarar 47 municipis de Balears com a zones residencials tensades

La proposta del Grup Socialista garanteix als llogaters una estabilitat financera de llarg recorregut, i als petits propietaris deduccions fiscals de l’IRPF que poden arribar fins al 90%

La diputada Mercedes Garrido, i el diputat Llorenç Pou, del Grup Parlamentari Socialista, han presentat avui una Proposició de Llei per a la declaració de zones de mercat residencial tensades a les Illes Balears, i permetre així que 47 municipis de les Illes puguin veure’s beneficiats de les deduccions fiscals i garanties recollides a la Llei estatal d’Habitatge.

El fet que un municipi sigui declarat com a zona tensada ha de respondre a algun  dels dos criteris que dicta la llei estatal: o bé que l’esforç financer dedicat a l’habitatge dels veïns i veïnes del municipi afectat superi el 30% dels ingressos, ja sigui en lloguer o en hipoteca; o bé, que l’increment dels preus del lloguer o venda sigui tan ràpid que superi en més d’un 3% l’IPC mitjà de la Comunitat autònoma.

Segons han explicat els diputats Garrido i Pou, aquest enfocament normatiu té un enfocament nou, ja que planteja mesures de beneficis a les dues parts implicades en un contracte de lloguer: beneficis fiscals per als petits propietaris (de menys de 10 habitatges) i també beneficis d’estabilitat econòmica per als llogaters.

En el cas dels petits propietaris, es garanteix el manteniment dels preus de lloguer actuals. Però una qüestió cabdal és que la propietat pot accedir a deduccions fiscals entre un 50% i un 90% a l’impost de Renda (IRPF).

I a les famílies inquilines se’ls garanteix una estabilitat econòmica de llarg recorregut, ja que s’assegura que el preu del lloguer no s’incrementarà més enllà de l’IPC quan arribi la renovació del contracte de lloguer. Segons han indicat els dos diputats, actualment hi ha municipis que pateixen increments de més d’un 50% en acabar el contracte en vigència.

D’altra banda, Mercedes Garrido ha apel·lat a la responsabilitat perquè el Govern de Prohens s’aculli a la Llei estatal, i pugui acollir-se als beneficis que suposa declarar part gran part del territori de les Illes com a zones tensades.

En aquest sentit, ha explicat que la Proposició de llei socialista també presenta mesures per als municipis que no estan declarats com a tensats, perquè les externalitats dels que sí són declarats tensats no arrosseguin als altres. Aquest declaració de zones s’ha de revisar cada 6 mesos per garantir que les externalitats no afectin.

 

També ha reclamant al Govern de Prohens que estableixi un pla de feina amb el Govern de l’Estat perquè es puguin dissenyar inversions en zones residencials tensades i generar habitatge protegit a les zones tensades.

Recursos addicionals

Comments are closed