El PSIB-PSOE registra una iniciativa per impulsar un pacte balear pel benestar emocional i la salut mental amb les entitats socials i institucionals de les Illes

Beatríu Gamundí: “L’impacte de la COVID-19 en la salut mental i el benestar emocional han posat de manifest la necessitat de millorar el grau de coordinació i d’integració dels serveis d’atenció de salut mental”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat una Proposició No de Llei al Parlament de les Illes Balears que té com a objectiu impulsar un pacte balear pel benestar emocional i la salut mental amb les entitats socials i sindicals més representatives, amb les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, els Ajuntaments i tots els grups parlamentaris.

D’aquesta manera, la iniciativa ha estat impulsada per la diputada socialista Beatríu Gamundí, que han signat la resta de grups parlamentaris, per “liderar les polítiques en l’àmbit del benestar emocional i la salut mental d’una manera coordinada entre tots els agents amb responsabilitats sobre el benestar emocional i la salut mental”.

Així mateix, Gamundí ha incidit que “la finalitat d’aquest pacte és impulsar un projecte a les Illes Balears on tots els actors implicats treballin de manera coordinada i col·laborativa assegurant el desenvolupament integral, responsable i comunitari i que posi el projecte de vida de les persones al centre”, i hi ha afegit que “aquest pacte fa una especial incidència en la població infantojuvenil”.

“L’impacte de COVID-19 en la salut mental i el benestar emocional de la ciutadania ha posat de manifest la necessitat de millorar la coordinació i integració dels serveis d’atenció a persones amb problemàtica de salut mental repartits en diferents xarxes d’atenció, al mateix temps que cal reforçar l’atenció al benestar emocional amb una visió al llarg de la vida de les persones”, ha exposat Gamundí.

La socialista ha volgut destacar que “durant els darrers 6 anys la salut mental ha estat una de les línies prioritàries de la Conselleria de Salut i es va consensuar amb tots sectors i grups parlamentaris el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balear”, i hi ha afegit que “l’increment de la dotació de recursos humans i nous dispositius mostra l’aposta per la visió comunitària, i des de la transversalitat real”.

La Proposició No de Llei insta al Govern de les Illes Balears a coordinar el pacte balear pel benestar emocional i la salut mental, de manera transversal des d’on s’han d’assolir els objectius i les finalitats. Aquest seguiment del pacte es farà de manera periòdica, es mantindrà en el temps i de forma trimestral, donant comptes en seu parlamentària.

També, la iniciativa socialista insta al Govern de les Illes Balears a reflectir les línies estratègiques del futur Pla Estratègic de Salut Mental de 2023-29 en les bases d’aquest pacte balear per la salut mental i el benestar emocional.

Finalment, la PNL insta a l’executiu autònomic a què el Comitè Tècnic Interinstitucional sigui qui desenvolupi, sota les directrius de l’òrgan de gestió del pacte balear pel benestar emocional i salut mental, les accions reflectides al Pla Estratègic, que permetin una millora de la salut mental i el benestar emocional de la ciutadania.

Comments are closed