Els grups polítics amb representació parlamentària registren una Proposició de Llei elaborada pel Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears per dotar els pactes successoris d’una regulació “detallada, moderna i que eviti confusions”

La iniciativa, que compta amb el suport de tots els grups polítics de la cambra autonòmica, pretén donar resposta “a la incontestable realitat jurídica i social que provoca l’increment de pactes successoris”, ha exposat el president del Consell Assessor, Bartomeu Bibiloni

Els grups polítics amb representació parlamentària han registrat a la cambra autonòmica una Proposició de Llei de Successió Paccionada o Contractual de les Illes Balears, elaborada pel Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, per donar resposta a una “incontestable realitat jurídica i social a la nostra Comunitat Autònoma, com és el progressiu increment de la celebració de pactes successoris”, tal com ha expressat el president d’aquest òrgan consultiu en roda de premsa, Bartomeu Bibiloni.

“El pacte successori és un dels negocis jurídics l’atorgament dels quals ha experimentat una important implosió, de forma que es pot dir que s’ha convertit en un fenomen social”, ha destacat Bibiloni, recordant que no estan reconeguts a totes les legislacions civils espanyoles. Cal recordar que únicament a Galícia, País Basc, Catalunya, Navarra, Aragó i les Illes Balears ho estan.

El president del Consell Assessor també ha defensat, així mateix, aquesta figura jurídica perquè “respon a la necessitat de satisfer un anhel de molts de ciutadans d’avançar la seva successió en favor dels fills o d’altres familiars pròxims sense haver d’esperar al moment de la seva mort, planificant la successió i anticipant l’adquisició hereditària”, un extrem que s’ha vist incrementant per mor de “la major esperança de vida de les persones i el problema de l’habitatge”.

Quant a l’estructura de la llei, és important assenyalar que la proposta segueix el criteri de separar la regulació dels pactes en dos títols diferents, en funció de l’aplicabilitat per illes. D’una banda, Mallorca i Menorca, i de l’altra, Eivissa i Formentera.

La raó d’aquesta regulació independent atén a la idiosincràsia de cadascuna d’aquestes illes respecte del Dret Civil propi, ja que existeix una important diferència en la manera de resoldre els problemes en els diferents drets civils locals, com també en la seva peculiar tradició a l’hora d’utilitzar els diferents pactes.

Objectius de la Proposició de Llei

Aquesta normativa pretén establir uns criteris clars a l’hora de regular aquesta figura jurídica i evitar confusions quan es duu a la pràctica, en especial enfront de la diversitat legislativa existent a tot l’Estat i, també, per l’increment de les relacions internacionals amb implicacions en el tema hereditari, ja que no es pot obviar que les persones estrangeres residents a les Illes Balears també tenen reconeguda la possibilitat d’utilitzar-la.

El principal objectiu d’aquesta proposició de llei és presentar una regulació “detallada, moderna i que doni resposta a aquestes necessitats abans mencionades”, però també posar en valor el Dret Civil de les Illes Balears, considerat fins ara com de “segona categoria” per la parquedat del seu contingut, motiu pel qual el Consell Assessor s’ha proposat “col·locar el nostre Dret Civil al lloc que li correspon”.

Així mateix, amb aquesta iniciativa se cerca oferir una llei pionera a tot el territori estatal, perquè tot i que els pactes successoris es regulen dins les compilacions o codis civils de cada Comunitat Autònoma, el que es pretén amb aquesta llei és presentar un text independent que, d’igual manera que pot passar amb altres normes, permeti presumir de comptar amb una normativa adequada a la realitat social del moment.

D’altra banda, es vol facilitar la tasca dels tribunals que s’han vist obligats a resoldre molts de casos sense comptar amb una norma que els serveixi de suport, explica Bibiloni, qui afegeix que aquesta llei servirà per “evitar interpretacions, a vegades massa literals, a l’hora de liquidar els impostos sobre els pactes successoris”. D’aquesta manera, “no només no minvarà la recaptació de l’Administració tributària sinó que segurament es veurà incrementada pel major nombre d’atorgaments que es realitzin amb la nova llei”.

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears

El Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears és òrgan permanent de consulta i assessorament del Parlament i del Govern de les Illes Balears en matèria de Dret Civil a la nostra Comunitat Autònoma. Una de les seves funcions és elaborar propostes legals en qüestions que consideren d’especial rellevància per al nostre dret, i precisament és aquesta Proposició de Llei, signada conjuntament amb tots els grups que tenen representació a la cambra balear, respon a aquesta pretensió.

Aquesta proposta compta amb l’informe favorable del Consell Assessor del Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera.

Comments are closed