El Parlament aprova una bateria de mesures per reduir la temporalitat a la funció pública, a proposta del Grup Parlamentari Socialista

La diputada socialista Pilar Carbonero ha recordat que aquesta problemàtica té el principal origen en la Llei Montoro, aprovada pel PP el 2012 i que prohibia, de manera generalitzada, la reposició de places públiques

La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament ha aprovat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per posar en marxa una bateria de mesures que solucionin de manera “realista, satisfactòria, des del diàleg amb les institucions i els sindicats i d’acord amb la llei la complexa qüestió de la temporalitat en el sector públic”.

La diputada socialista Pilar Carbonero, qui ha elaborat aquesta Proposició No de Llei que també signen els grups que donen suport al pacte de govern, ha exposat la voluntat del seu grup parlamentari i del Govern de les Illes Balears per donar solució a una problemàtica agreujada el 2012, amb l’aprovació de la denominada Llei Montoro.

“La temporalitat en el sector públic és un tema prou important que afecta un nombre considerable de persones”, ha exposat Carbonero, emfasitzant alhora que “per entendre aquesta taxa de temporalitat cal analitzar les causes que la motivaren”.

Així, la diputada ha incidit en el fet que va ser la llei d’estabilitat pressupostària –l’anomenada Llei Montoro- la que va limitar la cobertura de places de les administracions públiques.

“Les polítiques austericides del PP van incrementar la temporalitat el 2012 reduint la taxa de reposició a zero, amb escasses excepcions, la qual es va mantenir fins a l’any 2018, alhora que va desprestigiar el sector públic”, ha explicat Carbonero.

Eliminació de la taxa de reposició que fixà la Llei Montoro el 2012

Precisament, el primer punt de la iniciativa demana eliminar les taxes de reposició per poder convocar totes les places vacants i dotades a l’administració de la Comunitat Autònoma.

A més a més, la diputada socialista ha evidenciat que durant la legislatura 2011-2015, el govern del Partit Popular, lluny de convocar cap procés selectiu per accedir a l’administració, va reduir les places en prop de 2.800.

En contraposició, Carbonero ha destacat les més de 4.000 places que s’han creat des de 2015, amb el govern presidit per Francina Armengol, les quals s’han hagut d’ocupar amb personal funcionari interí o estatutari temporal.

Així mateix, Carbonero ha posat de manifest que aquest problema no és exclusiu de Balears, sinó que afecta totes les administracions a tot Espanya, i que totes es troben amb les mateixes limitacions dins l’ordenament jurídic.

És per això que ha demanat responsabilitat als grups de l’oposició per resoldre el problema entre tots, alhora que els ha criticat per, allà on governen, “fer el contrari del que demanen aquí”.

En aquest sentit, la iniciativa també demana elaborar els canvis normatius pertinents per donar estabilitat a l’ocupació en el sector públic.

“S’ha de reformar el marc estatal de manera que quedi reflectida l’obligatorietat de les administracions públiques de cobrir, en un termini màxim de tres anys, les places ocupades per persones sense contracte fix, alhora que s’han de desenvolupar mesures per prevenir i sancionar l’abús”.

Inventari dels llocs de treball i adaptació de la normativa estatal i autonòmica

D’altra banda, la proposta també insta l’executiu autonòmic a elaborar un inventari de llocs de treball ocupats per personal funcionari interí, personal estatutari temporal i personal laboral no fix, amb les característiques dels llocs, afectació per ofertes públiques actuals o dels darrers deu anys i a adaptar el marc normatiu propi en un màxim de tres mesos després de la modificació de la normativa bàsica estatal.

Carbonero, finalment, ha aprofitat la seva intervenció per tornar a ressaltar la importància dels serveis públics. “La pandèmia ens ha demostrat que els serveis públics han estat la salvació en un aquest moment tan delicat”, motiu pel qual la diputada ha reiterat el compromís amb aquest sector i ha agraït als treballadors públics “fer possible aquesta extraordinària resposta”.

Comments are closed