Per una sobirania alimentària lligada al manteniment del territori, per Jerònima Bonafé

És important també les polítiques a la incorporació de joves agricultors que són importants pel futur del sector agrari i ramader de les nostres Illes, garantint el relleu generacional tan necessari. 

Les Illes Balears tenen una superfície total de 499.170 has, de les quals el 43% està dedicada a cultius agrícoles i pastures, el 44% forestal i el 13% de superfície no agrària. Per tant, abordar l’estratègia de sostenibilitat com a territori no pot dur-se a terme sense tenir en compte el 87% de la seva superfície i el paper fonamental que juga el sector agroalimentari en el nostre territori.
Per aquest motiu és important el suport al sector agrari i agroalimentari com un sector estratègic de les Illes Balears que pugui ser sostenible econòmicament, ambientalment i socialment.
Amb l’aplicació de la nova Política Agrària Comú en vigor en el període 2023-2027, centrada en les estratègies per la Unió Europea de la ”Granja a la taula” i l’estratègia de Biodiversitat, fan que estiguem davant un canvi de model molt rellevant per al sector. Però les exigències ambientals, des de denominades Bones Pràctiques Agrícoles i Mediambientals són exigents, i per tant el seu compliment impliquen modificar els sistemes de producció de les explotacions.
Per això és necessari potenciar des de les administracions públiques, autonòmiques, insulars, locals el servei d’assessorament i acompanyament de les explotacions, en mesures que afavoresquin que el sector agrari i ramader de les nostres Illes pugui continuar produint aliments de qualitat.
 
Per això s’ha de mantenir el suport i el formant de les DO i de les IGP, així com a l’agricultura ecològica i l’agricultura integrada, com garants de producte local.
Cal continuar estructurant el sector entorn de les cooperatives, SAT’s i entitats que compleixen amb la Llei de cadena alimentària, que suposin una millor organització econòmica de la producció, transformació i comercialització.
S’ha d’aprofitar l’aprovació de la modificació estructural de la Llei 8/2012, de 19 juliol, del turisme de les Illes Balears en el qual s’introdueix el títol específic amb mesures per avançar cap a l’economia circular. Entre els seus punts clau l’obligació que tenen els establiments turístics d’oferir producte local, obrim també una porta important al consum i promoció del producte de les nostres Illes.
És rellevant també les polítiques a la incorporació de joves agricultors que són rellevants pel futur del sector agrari i ramader de les nostres Illes, garantint El relleu generacional tan necessari. Fomentar i reconèixer el paper i la feina silenciosa i desenvolupada per les dones l’agricultura i la ramaderia, i desenvolupar mesures que permetin la conciliació laboral i familiar d’aquestes dones.

En definitiva, tot això s’ha de fer, comptant amb la complicitat de tots i totes, participant activament en enriquir aquest document que suposa el nostre full de ruta en cultura, perquè faci valdre el talent cultural i totes les possibilitats que dona la cultura com a eina per a millorar la convivència social i la sostenibilitat econòmica de les Illes Balears.

Per tot això s’ha de continuar treballant per pal·liar els sobrecostos de la insularitat entre altres factors determinants per una sobirania alimentària real.

 Jerònima Bonafé

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed